Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit ve společnosti BMKco s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13486

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit ve společnosti BMKco s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: BMKco. s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jarmila Kubová
  • Telefon: +420577005787
  • E-mail: kubova@bmkco.cz

IČ zadavatele: 26266920

DIČ zadavatele: CZ26266920

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. David Obračaj
  • Telefon: +420724226197
  • E-mail: obracaj@bmkco.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
BMKco s.r.o., Rybníky II / 747, (Areál Rybníky B 314), 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Cílem této výzvy je zajištění vzdělávacích aktivit ke zvýšení odborné úrovně dovedností zaměstnanců ve společnosti BMKco. s.r.o.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorách v společnosti BMKco. s.r.o. na adrese - Rybníky II / 747, (Areál Rybníky B 314), 760 01 Zlín.

Všechny kurzy budou probíhat formou uzavřených kurzů připravených na míru. Náklady na školicí místnost nejsou součástí nabídkové ceny, učebnu zajistí zadavatel.

Předmět zakázky je rozdělen do 3 samostatných dílčích plnění. Uchazeč může podat nabídku do každého dílčího plnění samostatně.

Nabídková cena je u každého dílčího plnění konečná, cena kurzu obsahuje veškeré náklady spojené s realizací vzdělávání.

Uchazeč je povinen podat nabídku výhradně na plnění předmětu celého dílčího plnění zadavatelem definovaného, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy z jednotlivého dílčího plnění. Nabídka bude zpracována se všemi náležitostmi pro každé dílčí plnění samostatně.

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto dílčích plnění:

Dílčí plnění 1: Měkké a manažerské dovednosti

Asertivní jednání
Komunikace v obtížných situacích
Marketingový a komunikační mix
Management (řízení) změn

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatné příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Dílčí plnění 2 – Obecné IT: MS Office 2019

-     MS Office Excel pro pokročilé 2

-     MS Office Powerpoint

-     MS Word-pokročilí

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatné příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Dílčí plnění 3 – Obecné IT: ERP systém SAP

(SAP) Navision-skladové hospodářství
(SAP) Navision-možnosti tvorby cen
(SAP) Navision-zásoby
(SAP) Navision-efektivní práce v systému

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatné příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-       Uchazeč poskytne účastníkům školení výukové a podpůrné materiály v potřebném počtu
pro každý kurz.

-       Vítězný uchazeč je povinen předložit před uzavřením smlouvy se zadavatelem předpokládaný harmonogram školení jednotlivých kurzů, který je možné měnit na základě aktuálních potřeb a dohody mezi zadavatelem a uchazečem.

-       Kurzy mohou probíhat od pondělí do pátku v pracovní dobu od 8:00 do 16:30 hod, případně dle dohody se zadavatelem.

-       Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

-       V případě indispozice lektora zajistí uchazeč náhradu na stejné či vyšší úrovní v původním termínu konání.

-       Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu její realizace

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 659866,76 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Srpen 2020 – Leden 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
BMKco s.r.o., Rybníky II / 747, (Areál Rybníky B 314), 760 01 Zlín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

1)     Nabídková cena s vahou 80 %

2)     Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 20%

 

ad 1) Nabídková cena – váha 80% - číselné kritérium

Předmětem hodnocení bude cena za celý jednotlivé dílčí plnění zakázky v Kč.

Zadavatel stanovil, že rozhodující při hodnocení nabídek u zadavatele, který

a) je plátcem daně z přidané hodnoty, je cena bez daně z přidané hodnoty,

b) není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty.

 

Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší hodnotou v tomto kritériu.

 

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

Vzorec pro hodnocení:

Nejnižší nabídková cena

 

100*

---------------------------------------------------------

* váha kritéria 80 %

 

Nabídková cena hodnocené nabídky

 

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace - váha 20%

Každé další školení pracovníků (referenční zakázka) v hodnotě pro:

Dílčí plnění 1 – Měkké a manažerské dovednosti

             Min. 130 tis. Kč bez DPH

Dílčí plnění 2 – Obecné IT: MS Office 2019

            Min. 70 tis. Kč bez DPH

Dílčí plnění 3 – Obecné IT: ERP systém SAP

           Min. 125 tis. Kč  bez DPH

Přidělené body: 10 za každou další referenční zakázku pro každé dílčí plnění

Limit: Max. 100 přidělených bodů pro každé dílčí plnění

 

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce.

Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

 

Počet bodů kritéria = počet bodů přidělených hodnocené nabídce * váha kritéria 20%

 

Takto získané vážené body z obou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za obě hodnocená kritéria nejvíce bodů, se stává nabídkou vítěznou.

 

Každé dílčí plnění se hodnotí samostatně.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

 Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

 

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci.

Tyto požadavky jsou platné pro nabídku do každého dílčího plnění zakázky

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a)    který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b)    který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či prosté kopie koncese. Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Tyto požadavky jsou platné pro nabídku do každého dílčího plnění zakázky

 

Technické kvalifikační předpoklady

Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel zakázky takto:

Zadavatel požaduje, aby min. počet požadovaných lektorů splňoval zároveň požadavky na vzdělání a praxi:

Minimální počet: 3

Požadavky na vzdělání: Min. 2 lektoři s vysokoškolským vzděláním a 1 lektor s min. SŠ vzděláním s maturitou

Požadavky na praxi: Min. 1 lektor praxe v délce alespoň 5 let v oblasti vzdělávání a ostatní min. 2 lektoři praxe alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením:

Dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením:

strukturovaných životopisů (v českém jazyce) – Příloha 5. Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují výše uvedené požadavky a z životopisů musí být jasně zřetelná lektorská praxe.

Čestné prohlášení o tom, že uchazeč v posledních 3 letech poskytl stejné nebo obdobné služby, z nichž budou nejméně 2 významné služby pro účely této zakázky zaměřené na školení pracovníků pro:

Min. 130 tis. Kč bez DPH za každou

 

•Dílčí plnění 2 – Obecné IT: MS Office 2019

Min. 70 tis. Kč bez DPH za každou

 

•Dílčí plnění 3 – Obecné IT: ERP systém SAP

Min. 125 tis. Kčbez DPH za každou

 

Součástí čestného prohlášení bude seznam těchto významných služeb - Příloha č. 4.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

Nabídka uchazeče pro každé dílčí plnění zvlášť bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo
a kontaktní osoba ve věci nabídky.
Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.
Specifikace předmětu zakázky (příloha č. 2). Příloha bude doplněná dodavatelem
o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 3 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech).
Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů.
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů.

 

Plná moc – Dodavatel doloží plnou moc pouze v případě, že bude Krycí list, Specifikace aktivit a (či) doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Tyto požadavky jsou platné pro nabídku do každého dílčího plnění zakázky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky – „Zajištění vzdělávacích aktivit ve společnosti BMKco s.r.o.“ a identifikací dílčího plnění, do kterého uchazeč nabídku předkládá - Dílčí plnění 1 – Měkké a manažerské dovednosti nebo - Dílčí plnění 2 – Obecné IT: MS Office 2019 nebo - Dílčí plnění 3 – Obecné IT: ERP systém SAP, dále nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“ a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele BMKco s.r.o. , Rybníky II / 747 (Areál Rybníky B 314), 760 01 Zlín. Podání nabídek e-mailem není možné.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále. Součástí nabídky bude také elektronická kopie (na CD, flash disk…).Tyto požadavky jsou platné pro nabídku do každého dílčího plnění zakázky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat nabídku do všech dílčích plnění samostatně (pouze však jednu do každého jednotlivého dílčího plnění).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací. Pokud účastník neposkytne v termínu pro podání nabídek ve své nabídce všechny požadované informace, razítka, podpisy a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám nebude možné, aby účastník tyto informace doplňoval.
Důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení účastník ze zadávacího řízení.
Tyto požadavky jsou platné pro nabídku do každého dílčího plnění zakázky

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 172000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PROakce,s.r.o., Lány 961 763 Napajedla, 02075377

    Datum podpisu smlouvy: 7. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 6. 2020
 
Aktualizováno: 8. 10. 2020