Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společností: Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11328

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společností: Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: CBA NUGET s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Roman Mazák

IČ zadavatele: 27785360

DIČ zadavatele: CZ27785360

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petr Urban
  • Telefon: +420601575531
  • E-mail: urban.petr@cba.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 3062/5, 787 01 Šumperk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společností Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o. v rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společností: Družstvo CBA CZ, CBA NUGET s.r.o., Folget, spol. s.r.o. a Career agency s.r.o. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005167 v oblastech:

- Obecné IT

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 této výzvy) a dále ve smlouvě samotné, která blíže specifikuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a dodavatele při realizaci veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele musí zajistit všechny požadované vzdělávací aktivity s tím, že zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1557000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 28. 2. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Šumperk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

1. Nabídková cena bez DPH – oblast Obecné IT (váha 45 %)

2. Nabídková cena bez DPH – oblast Účetní, ekonomické a právní kurzy (váha 5 %)

3. Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

 

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Ad 1) a Ad 2) Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 školící den bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Ad 3) Kvalita nabízených služeb

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 2 dílčí subkritéria.

Stanovená dílčí subkritéria jsou následující:

a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek (2 – 50 bodů)

b) Školící techniky, metody a evaluace (1 – 50 bodů)

 

Ad a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript v rozsahu max. 5 normostran ke každému kurzu (tzn. 2 kurzy v obl. Obecné IT a 2 kurzy v obl. Účetní, ekonomické a právní kurzy, uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, který je součástí smlouvy).

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která prokáže větší provázanost studijních materiálů s požadavky zadavatele, tedy lépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

- přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,

- forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita),

- odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),

- přizpůsobení studijních materiálů specifickým potřebám zaměstnanců zadavatele,

- interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu),

 

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1 – 25 bodů pro každý materiál samostatně)

Počet bodů a slovní ohodnocení

1 – 7 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky nesplňují vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

8 – 13 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky splňují jen v některých bodech požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka není dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám méně zásadní připomínky.

14 – 19 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky v některých bodech nesplňují požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

20 – 25 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je patrné. Zadavatel nemá k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

 

Počet bodů pro toto subkritérium vznikne součtem bodové hodnoty přidělené každému výukovému materiálu samostatně, tedy pro Obecné IT max. 25 bodů, a pro Účetní, ekonomické a právní kurzy max. 25 bodů. Celkem tedy max. 50 bodů pro dané subkritérium.

 

Ad b) Školící techniky, metody a evaluace

Uchazeč ve své nabídce popíše školící techniky a metody s důrazem na potřeby školených osob. Součástí nabídky bude také popis toho, jak konkrétně budou účastníci zapojeni do výuky a jak bude vzdělávání evaluováno. Maximální rozsah je stanoven na 5 normostran a musí zahrnovat obě oblasti vzdělávání, tedy Obecné IT i Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

- do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky

- zda tyto metody umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání

- jak moc napomáhají použité formy a metody výuky k přenosu získaných dovedností do praxe účastníků

- v jaké míře jsou použity moderní andragogické a didaktické zásady

- jak budou školicí techniky přizpůsobeny počtu účastníků kurzu ve skupině

- jakými způsoby bude získána zpětná vazba od účastníků

- jak bude evaluována celá oblast vzdělávání a jaká budou další doporučení pro další vzdělávání účastníků

 

Hodnotící komise oboduje navrhované řešení dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Školící techniky a metody (1 – 50 bodů)

Počet bodů a slovní ohodnocení

1 – 11 bodů

Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popřípadě jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe není z předložených materiálů zřejmé. Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

12 – 24 bodů

Navrhované plnění jen v některých bodech splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky pouze v některých bodech a velmi všeobecně, umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohledňují práci s modelovými příklady z praxe velmi okrajově. Zadavatel má k nabízenému plnění méně zásadní připomínky.

25 – 37 bodů

Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práce s modelovými příklady z praxe je dostačující. Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

38 – 50 bodů

Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a plně umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práci s modelovými příklady z praxe. Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

 

Způsob hodnocení dílčího kritéria „Kvalita nabízených služeb“:

Rozhodný bude součet bodů, který uchazeči získali v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 3 body a maximálně 100 bodů). Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za všechna hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)        vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b)        který není v likvidaci,

c)        který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

•          Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•          Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 400 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti obecného IT alespoň 150 osob, a to v souhrnu všech služeb.

alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 200 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní alespoň 80 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání obecného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 80 osob v oblasti obecného IT.

dále 2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti ekonomického, účetního a, nebo právního vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v ekonomické, účetní a, nebo právní oblasti, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 50 osob v oblasti ekonomické, účetní a, nebo právní.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek

Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace

Návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 školící den bez DPH. Dodavatel uvede cenu za 1 školící den v Kč bez DPH, celkovou cenu v Kč bez DPH za každou vzdělávací aktivitu (Obecné IT a Účetní, ekonomické a právní kurzy) a celkovou cenu zakázky v Kč bez DPH.

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Krycí list nabídky.b)Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.d)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.e)Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.

Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1094000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00 Praha - Vinohrady, IČ 25640224, Jednatel Karl Zehetner

    Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2017

Zrušené části zakázky: 0

Datum ukončení: 8. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 7. 2017
 
Aktualizováno: 8. 8. 2017