Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost Topforsport s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11984

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost Topforsport s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Topforsport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bešůvka 810/19, 641 00 Brno - Žebětín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jiří Bílek
 • Telefon: +420774750025
 • E-mail: info@t4s.cz

IČ zadavatele: 29213291

DIČ zadavatele: CZ29213291

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Marcel Pobořil
 • Telefon: +420775021934
 • E-mail: poboril@innovuj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 na shora uvedené adrese administrátora zakázky. V poslední den lhůty pro podání nabídek jsou nabídky přijímány pouze do výše uvedené hodiny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky je v souladu s bodem 20.3 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělen na 2 části:

-Část 1: Měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy

-Část 2: Obecné a specializované IT kurzy

 

Předmětem plnění Části 1 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávacích oblastech:

-Měkké a manažerské dovednosti;

-Účetní, ekonomické a právní kurzy.

 

Předmětem plnění Části 2 zakázky je zajištění vzdělávacích služeb ve vzdělávací oblasti:

-Obecné IT

-Specializované IT

 

1 hodina vzdělávání = 60 minut. Do doby vzdělávání se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut) poskytnutá podle § 88 zákoníku práce. Do doby vzdělávání se započítává doba potřebná pro ověření znalostí. Do doby vzdělávání lze řadit i hygienické přestávky uskutečněné během vzdělávací akce, pokud nepřekračují obvyklou/potřebnou dobu cca 5 minut.

V rámci plnění zadavatel požaduje splnění následujících požadavků:

Výstupy z realizovaných kurzů:

-prezenční listina

-doklad o absolvování

-originál dokumentace k obsahu každého vzdělávacího kurzu, přičemž tato dokumentace bude obsahovat:

název vzdělávacího kurzu,
název vzdělávacího subjektu,
typ kurzu – uzavřený kurz,
obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu a jejich časovou dotaci/počet hodin výuky (s uvedením, že vyučovací hodina má 60 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu),
časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením, že vyučovací hodina má 60 minut) a délku kurzu (rozuměno přepočet časové dotace kurzu/počet hodin výuky na hodiny odpovídající délce 60 minut),
vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven, v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
seznam doporučené studijní literatury,
způsob ověření znalostí/dovedností,
vzor dokladu o absolvování.

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Pokud bude v rámci projektu realizováno více opakování (rozuměno běhů) vzdělávacího kurzu, postačuje doložit dokumentaci k tomuto vzdělávacímu kurzu pouze jedenkrát.

Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí dodavatel doložit dále originál či ověřenou kopii příslušné plné moci.

-Dále dodavatel doloží školicí (výukové) materiály a pomůcky

S ohledem na různá zaměření kurzů nejsou stanoveny závazné požadavky na obsah, podobu nebo vzhled školicích (výukových) materiálů a pomůcek, v kurzu nemusí být využity žádné školicí (výukové) materiály a pomůcky. Dodavatel je však povinen specifikovat v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, zda a jaké školicí (výukové) materiály a pomůcky budou využity v rámci vzdělávacího kurzu.

Publicita:

Dodavatel je povinen dodržovat povinnou publicitu projektu na těchto dokumentech:

-u každého školení bude umístěn na viditelném místě plakát A3 (bude dodán objednatelem)

-školicí materiály

-certifikáty (vzor bude dodán objednatelem)

-prezenční listiny (vzor bude dodán objednatelem)

 

Povinné prvky vizuální identity OPZ: 

a)znak EU a odkaz „Evropská unie“;

b)odkaz „Evropský sociální fond“;

c)odkaz „Operační program Zaměstnanost“.

Povinné prvky vizuální identity OPZ jsou ke stažení na portálu www.esfcr.cz.

Dodavatel dále bude uvádět název projektu „Vzdělávání zaměstnanců společnosti Topforsport s.r.o..“ a registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004296.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1362500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace zakázky (shodná pro obě části zakázky): Leden 2018 – červen 2019 Plnění smlouvy, realizace vzdělávacích služeb, bude zahájeno bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy na zakázku. Jednotlivá školení budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy na zakázku. Jednotlivé termíny školení mohou být upravovány dle potřeb zadavatele. Přesné termíny jednotlivých školení budou vždy upřesněny nejpozději 7 dní před daným kurzem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele dle požadavků uvedených v přílohách č. 2 a 3 Výzvy k podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality vymezené níže uvedenými kritérii hodnocení a jejich vahami:

Nabídková cena bez DPH                               váha 60 %

Kvalita nabízených služeb                             váha 40 %

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky zvlášť dle stejných, výše uvedených, kritérií hodnocení.

Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH

Při hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb.

Toto kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

Obsah a hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb

V rámci kritéria Kvalita nabízených služeb budou nabídky komplexně hodnoceny z pohledu kvality realizace kurzů zaměřené na aspekty obsahové náplně vzdělávacích kurzů, metodiky vzdělávacích kurzů a zpětné vazby. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující následující informace:

Obsahová náplň vzdělávacích kurzů: popis obsahové náplně jednotlivých kurzů ve shodě s předmětem zakázky vymezeným touto Výzvou, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu návrhu obsahové náplně jednotlivých kurzů a míru relevance ve vztahu k  podnikatelské činnosti zadavatele. 

Nejvýhodněji bude hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru provázanosti obsahové náplně jednotlivých školení k podnikatelské činnosti zadavatele (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho obchodních aktivit), tedy nabídka s komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracovanou obsahovou náplní vzdělávacích kurzů.

Metodika vzdělávacích kurzů: popis použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele.

Nejvýhodněji bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Současně bude nejvýhodněji hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávacích kurzů ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností (tzn. taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část účastníků vzdělávacích kurzů již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti vzdělávání). Dále bude jako nejvýhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které, dodavatel zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám zaměstnanců zadavatele a jeho podnikatelské činnosti.

Zpětná vazba: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků účastníků vzdělávacích kurzů, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků účastníků vzdělávacích kurzů nebo zadavatele. Dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model získání zpětné vazby a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria Kvalita nabízených služeb klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o subjektivní kritérium, provede hodnotící komise podrobné a komplexní slovní hodnocení všech nabídek z pohledu výše uvedených aspektů obsahové náplně vzdělávacích kurzů, metodiky vzdělávacích kurzů a zpětné vazby. Hodnotící komise v každém hodnoceném aspektu přidělí nabídce body v odpovídající stupnici hodnocení (1 – 5 bodů, 6 – 10 bodů, 11 – 15 bodů a 16 – 20 bodů) uvedené v Tabulce hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb, která tvoří přílohu č. 6 Výzvy k podání nabídek, a v rámci této stupnice přidělí konkrétní počet bodů, přičemž přidělení konkrétního počtu bodů bude hodnotící komisí řádně odůvodněno.

Součtem počtu bodů přidělených nabídkám v jednotlivých aspektech hodnocení dle předchozího odstavce této Výzvy k podání nabídek (max. 100 bodů) bude určena hodnota hodnotícího kritéria jednotlivých nabídek. Nabídka s nejvyšším součtem takto přidělených bodů bude hodnocena v tomto hodnotícím kritériu jako nejvýhodnější a v rámci hodnocení kritéria ji bude přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají v rámci hodnocení kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty (součtu bodů přidělených dle předchozího odstavce) hodnocené nabídky k hodnotě (součtu bodů přidělených dle předchozího odstavce) nejvýhodnější nabídky.

Sestavení celkového pořadí nabídek

Bodová hodnota nabídky vypočtená, resp. získaná, podle výše popsaných způsobů v rámci jednotlivých kritérií hodnocení (zaokrouhlena na dvě desetinná místa) bude násobena vahou kritéria a v každém kritériu hodnocení bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa), tzn. dle vzorce:

počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x váha kritéria vyjádřená v %

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech kritérií hodnocení určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu.

Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoliv jednotlivě za každého člena. Vzorce, které budou použity pro výpočty, vycházejí z obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v aktuální verzi. Kritéria hodnocení jsou stanovena a vymezena v souladu se zásadou transparentnosti. Metody a způsob hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení (zejména pak kritéria Kvalita nabízených služeb) jsou stanovena tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky budou v daném kritériu hodnoceny zadavatelem jako nejvýhodnější. Kritéria hodnocení jsou stanovena v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokáže svou kvalifikaci předložením:

 • dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii;
 • čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – vzor prohlášení je přílohou č. 7 Výzvy k podání nabídek;
 • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu.

Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na:

Část 1 zakázky:

předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti Měkkých a manažerských dovedností (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů) a alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti účetnictví, ekonomie a práva (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů). Každý z lektorů musí prokázat alespoň 5 let praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání, nebo alespoň 2 let praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření v magisterském studijním programu.

Část 2 zakázky:

předložení 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti IT (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů) Každý z lektorů musí prokázat alespoň 5 let praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání, nebo alespoň 2 let praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření v magisterském studijním programu.

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží dodavatel seznam lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky a doklad o dosaženém vzdělání a profesní životopis každého z lektorů, kterými je prokazováno splnění minimální úrovně pro splnění kvalifikace. Seznam lektorů bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení. Profesní životopisy budou vlastnoručně podepsány jednotlivými lektory a předloženy v originálním vyhotovení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.) v rozsahu informací uvedených v tomto výpisu, resp. certifikátu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části zakázky. Ke každé části zakázky bude uzavírána samostatná smlouva.

Všechny informace a údaje uvedené v této Výzvě a jejich přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nebude akceptovat požadavky stanovené touto výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek výběrového řízení a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku na každou část zakázky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) – podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Doklady o prokázání splnění kvalifikace:

 • Doklad o oprávnění k podnikání;
 • Čestné prohlášení dodavatele;
 • Seznam lektorů;
 • Profesní životopisy lektorů a doklady o dosaženém vzdělání;

Upozornění pro uchazeče: Seznam lektorů, profesní životopisy lektorů a doklady o dosaženém vzdělání budou předloženy zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku.

Popis předmětu celého plnění v dostatečném rozsahu, aby bylo možné nabídku posoudit z hlediska splnění všech požadavků zadavatele a nabídku hodnotit v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb – součástí popisu předmětu plnění bude přesný popis vzdělávacích kurzů (viz příloha č. 2, resp. příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek), jejich zajištění a další služby, součástí popisu budou dále informace nezbytné pro hodnocení nabídek v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb, zejména pak popis obsahové náplně vzdělávacích kurzů, použití výukových metod, postupů a procesů a zajišťování zpětné vazby;

Cenová nabídka (formulář pro uvedení nabídkové ceny je přílohou č. 8 Výzvy k podání nabídek);

Návrh smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb dle přílohy č. 4, resp. 5 Výzvy k podání nabídek podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele);

Upozornění pro uchazeče: Popis předmětu celého plnění, cenová nabídka a návrh smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb bude předložen zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává svou nabídku.

Kompletní nabídka v elektronické podobě na CD/DVD;
Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele.

Plná moc - pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopie (je-li relevantní).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) a v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb a bude stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou účastník podává nabídku. Podrobná kalkulace nabídkové ceny bude uvedena v Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 8 Výzvy k podání nabídek. Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, návrhu smlouvy a cenové nabídce se budou shodovat.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s realizaci předmětu zakázky, včetně potřebných dodávek a prací, potřebných k realizaci předmětu zakázky. Jedná se zejména o:

 • veškeré náklady spojené s organizací školení (domlouvání termínů, schůzky se zadavatelem, jednání ohledně obsahových stránek kurzů se zadavatelem apod.);
 • veškeré náklady na realizaci školení spojené s náklady na lektora;
 • studijní materiály;
 • prezenční listiny, osvědčení pro každého absolventa kurzu, pořízení fotografií, hodnotící dotazníky, závěrečná zpráva lektora, které budou poskytovat zpětnou vazbu ze školení a případně další pomůcky pro výuku.
Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
-Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení.-Nabídka musí být svázána a zajištěna proti jakékoliv manipulaci cizí osobou.-Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele poštou nebo osobně proti předávacímu protokolu. Osobní podání je možné na adrese administrátora zakázky (INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava) a to do dne a data uvedeného v úvodu této Výzvy.-Elektronické podání nabídek není přípustné.-Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.-Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace rukou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé z částí zakázky. Dodavatel může podat nabídku k jedné, nebo oběma částem zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu sídla administrátora zakázky (INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava) k rukám kontaktní osoby zadavatele, nebo elektronicky e-mailem na adresu poboril@innovuj.cz, Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky:

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky pro jednotlivé části zakázky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb, jehož vzory jsou přílohou č. 4 (Část 1 zakázky) a č. 5 (Část 2 zakázky) Výzvy k podání nabídek. Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je oprávněn vyplnit pouze údaje, jejichž vyplnění se předpokládá (šedě podbarvená pole) – zejména identifikační údaje poskytovatele, smluvní odměna v Kč bez DPH, včetně DPH, výše DPH. Účastník dále vyplní jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje smlouvu za účastníka.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Pro každou část zakázky, na níž dodavatel podá nabídku, musí předložit samostatný návrh smlouvy (příloha č. 4 a 5 Výzvy k podání nabídek).

Další podmínky:

 • Zadavatel nepřipouští částečné ani variantní řešení nabídky.
 • Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.
 • Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku v závislosti na účasti ve výběrovém řízení.
 • Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.
 • Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. Lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.
 • Nabídka musí být v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Dodavatel musí zároveň archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu a to min. do roku 2028, pokud český právní řád nestanoví jinak a musí umožnit kontrolnímu orgánu jejich kontrolu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 s účinností od 1. 5. 2017), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 857500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 - WinWork Consulting, s.r.o. Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky IČO: 04481577Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Jan Kučera, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2 - WinWork Consulting, s.r.o. Králova 279/9, 616 00 Brno - Žabovřesky IČO: 04481577Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Jan Kučera, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2018

Datum ukončení: 7. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 12. 2017
 
Aktualizováno: 19. 2. 2018