Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro ARMATURY Group a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13433

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro ARMATURY Group a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ARMATURY Group a.s.

Sídlo zadavatele: Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Denisa Vaculíková
  • Telefon: +420702233307
  • E-mail: denisa.vaculikova@agroup.cz

IČ zadavatele: 25572881

DIČ zadavatele: CZ25572881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Denisa Vaculíková
  • Telefon: +420702233307
  • E-mail: denisa.vaculikova@agroup.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 626640,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 5. 2020
 
Aktualizováno: 15. 6. 2020