Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro CROY s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10843

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro CROY s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CROY s.r.o.

Sídlo zadavatele: Plzeňská 2599, Rakovník, 269 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Kodet Josef, Telefon: 313 251 131, E-mail: kodet@croy.cz

IČ zadavatele: 45147647

DIČ zadavatele: CZ45147647

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Fišer Michal, Jakoubková Lenka
 • Telefon: 313 251 123, 313 251 120
 • E-mail: fiser@croy.cz, jakoubkova@croy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 10. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Plzeňská 2599, Rakovník, 269 01

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 507930,00 bez DPH

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. V souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce OPZ (vydání 5), kap. 20.10.1 Povinnost zrušit řízení bylo výběrové řízení ZRUŠENO.

Datum ukončení: 27. 10. 2016

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost CROY s.r.o. a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Zakázka bude mít jednoho dodavatele.

 

VA1: Rozšíření řidičského oprávnění z B na C

 

Cíl: Rekvalifikovat vybrané zaměstnance v oblasti řízení motorových vozidel nad 3,5 tuny s možností přípojného vozidla do 750 kg. To je nutným předpokladem pro manipulaci a převoz strojů a vozů k zákazníkovi/od zákazníka do servisu či přímo u něj pomocí vlastních zaměstnanců.

 

Rozsah:

64 hodin (38 hodin výuka a 26 hodin výcvik á 45 minut)

2 hodiny závěrečné zkoušky á 45 minut

 

Počet účastníků: 8 osob

 

Program výcviku:

Teorie:

- výuka předpisů o provozu vozidel

- výuka o ovládání a údržbě vozidla

- výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

- výuka zdravotnické přípravy

- opakování a přezkoušení

 

Praxe:

- výcvik v řízení vozidla

- výcvik praktické údržby

- praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

VA2: Rozšíření řidičského oprávnění z C na CE

 

Cíl: Rekvalifikovat vybrané zaměstnance v oblasti řízení motorových vozidel nad 3,5 tuny s možností přípojného vozidla nad 750 kg. To je nutným předpokladem pro manipulaci a převoz strojů a vozů k zákazníkovi/od zákazníka do servisu či přímo u něj pomocí vlastních zaměstnanců.

 

Rozsah kurzu:

26 hodin (14 hodin výuka a 12 hodin výcvik á 45 minut)

2 hodiny závěrečné zkoušky á 45 minut

 

Počet účastníků: 19 osob

 

Program výcviku:

Teorie

- výuka předpisů o provozu vozidel

- výuka o ovládání a údržbě vozidla

- výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

- výuka zdravotnické přípravy

- opakování a přezkoušení

 

Praxe

- výcvik v řízení vozidla

- výcvik praktické údržby

- praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

VA3: Profesní průkaz k řidičskému průkazu C

 

Cíl: Postarat se o to, aby zaměstnanci se získaným řidičákem skupiny C mohli aktivně využívat motorové vozidlo nad 3,5 tuny k manipulaci a převozu strojů a vozů k zákazníkovi/od zákazníka do servisu či přímo u něj – k tomu musí mít profesní průkaz.

 

Rozsah:

140 hodin (130 hodin výuka a 10 hodin jízd á 45 minut)

2 hodiny závěrečné zkoušky á 45 minut

 

 

Počet účastníků: 22 osob

 

Program výcviku:

- teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy

- uplatnění vnitro. a mezinárod. právních předpisů k silniční dopravě

- bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla

- poskytování služeb a logistiky

- hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu

- sociálně-právní prostředí v silniční dopravě

- zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

- prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 

VA4: Rozšíření řidičského oprávnění z C na D

 

Cíl: Rekvalifikovat vybrané zaměstnance v oblasti řízení motorových vozidel s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg – skupina D. To je nutným předpokladem pro manipulaci a převoz strojů a vozů k zákazníkovi/od zákazníka do servisu či přímo u něj pomocí vlastních zaměstnanců.

 

Rozsah:

58h (38 hodin výuka a 20 hodin jízd á 45 minut)

2 hodiny závěrečné zkoušky á 45 minut

 

Počet účastníků: 4 osoby

 

Program výcviku:

Teorie

- výuka předpisů o provozu vozidel

- výuka o ovládání a údržbě vozidla

- výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

- výuka zdravotnické přípravy

- opakování a přezkoušení

 

Praxe

- výcvik v řízení vozidla

- výcvik praktické údržby

- praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

VA5: Rozšíření profesního průkazu z C na D

 

Cíl: Postarat se o to, aby zaměstnanci se získaným řidičákem skupiny D mohli aktivně využívat motorové vozidlo s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče k manipulaci a převozu strojů a vozů k zákazníkovi/od zákazníka do servisu či přímo u něj – k tomu musí mít profesní průkaz D.

 

Rozsah:

45h (35 hodin výuka a 10 hodin jízd á 45 minut)

2 hodiny závěrečné zkoušky á 45 minut

 

Počet účastníků: 4 osoby

 

Program výcviku:

- teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy

- uplatnění vnitro. a mezinárod. právních předpisů k silniční dopravě

- bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla

- poskytování služeb a logistiky

- hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu

- sociálně-právní prostředí v silniční dopravě

- zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

- prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 

Informace pro všechny VA:

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Výstupem aktivit budou profesní řidičská průkazy skupin „C“, „E“ a „D“.

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace výše uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání profesních řidičských průkazů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Maximální cena – 507.930 (bez DPH)

 • VA1:     79.920Kč (bez DPH)
 • VA2:    85.310Kč (bez DPH)
 • VA3:  274.780 (bez DPH)
 • VA4:    43.960Kč (bez DPH)
 • VA5:    23.960Kč (bez DPH)

Zadavatel stanoví cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Toto omezení platí také pro ceny jednotlivých aktivit. Překročení jakékoliv z určených předpokládaných cen povede k vyřazení nabídky

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

VA1: říjen 2016 – březen 2017

VA2: říjen 2016 – březen 2017

VA3: říjen 2016 – březen 2017

VA4: říjen 2016 – březen 2017

VA5: říjen 2016 – březen 2017

Místo dodání / převzetí plnění

Plzeňská 2599, Rakovník, 269 01

Hodnotící kritéria

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

 • Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které uchazeč v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a) metodiky výuky,

b) efektivity výukových metod,

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen uchazeč, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených analogicky s § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 53 odst. 3 č. zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to v prosté kopii.

 

Uchazeč musí dále v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

Uchazeč doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat.

 

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 200.000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

 

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

 Za všechna VA školitele uchazeč doloží:

 • CV lektora/ů prokazující minimálně 3 letou praxi v oboru.

 

Předložení všech dokladů postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Návrh smlouvy bude předložen v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, uchazeč předloží úředně ověřený překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená uchazečem bude obsahovat:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
 • Předmět plnění;
 • Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
 • Platební podmínky;
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
 • Místo plnění smlouvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede uchazeč v nabídce ceny za jednotlivé aktivy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.[2]

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče
 • Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky
 • Případné přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Platební a obchodní podmínky:

 • Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 • Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

[2] Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.  

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2016
 
Aktualizováno: 27. 10. 2016