Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. I

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12373

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. I

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lidická 1022, 273 51 Unhošť

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Naboru Matsuki
  • Telefon: +420312818620
  • E-mail: nmatsuki@furukawa.cz

IČ zadavatele: 26466686

DIČ zadavatele: CZ26466686

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Blanka Šromová
  • Telefon: +420773222606
  • E-mail: bsromova@furukawa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 310000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2018
 
Aktualizováno: 13. 7. 2018