Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12389

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lidická 1022, 273 51 Unhošť

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Naboru Matsuki
  • Telefon: +420312818620
  • E-mail: nmatsuki@furukawa.cz

IČ zadavatele: 26466686

DIČ zadavatele: CZ26466686

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Blanka Šromová
  • Telefon: +420773222606
  • E-mail: bsromova@furukawa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Lidická 1022, 273 51 Unhošť

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 114000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: nepříhlásil se žádný dodavatel

Datum ukončení: 25. 7. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 7. 2018
 
Aktualizováno: 30. 7. 2018