Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro HP-Pelzer s.r.o. V

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13313

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro HP-Pelzer s.r.o. V

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: HP-Pelzer s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pod Kyjovem 349/18, 322 00 Plzeň – Radčice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Lenka Oplerová
  • Telefon: +420725875146
  • E-mail: l.oplerova@pelzer-ostrava.cz

IČ zadavatele: 40524604

DIČ zadavatele: CZ40524604

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Oplerová
  • Telefon: +420725875146
  • E-mail: l.oplerova@pelzer-ostrava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 340000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., IČ 29023521; Nepomuk 17, okres Příbram, PSČ 26242

    Datum podpisu smlouvy: 4. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2020
 
Aktualizováno: 9. 6. 2020