Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10825

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Šumperská 1345, 783 91, Uničov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marta Moťková Telefon: 585 093 111 E-mail: mmotkova@irco.com

IČ zadavatele: 27813941

DIČ zadavatele: CZ27813941

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Soňa Fridrichová
 • Telefon: 585 093 111
 • E-mail: sona.fridrichova@irco.com

Lhůta pro podání nabídek: 27. 9. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Šumperská 1345, 783 91, Uničov

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 615000,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení 

Požadavek na jednu nabídku:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz níže či výzva k podání nabídek ke stažení

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 25. 10. 2016

Datum ukončení: 25. 10. 2016

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost Ingersoll-Rand CZ s.r.o. a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Zakázka bude mít jednoho dodavatele.

 

VA1: Měření a vyhodnocování geometrických veličin na 3D měřících zařízeních

Cíl: Naučit 9 zaměstnanců měřit a testovat součástky různých kalibrů na 3D měřících zařízeních v souvislosti se zavedením nového vývojového oddělení.

 

Rozsah: 9 účastníků v 1 skupině na 2 dny (16 hodin)

 

Obsah školení:

 • Princip a smysl analýzy měřícího systému MSA
 • Princip analýzy rozptylu (ANOVA) a použít tuto metodu v nestandardních případech MSA
 • 3D optické měření
 • Snímací systémy
  • Skenovací sondy
  • Dotekové sondy
  • Optické systémy
  • Automatické výměnné systémy
 • Kalibrace měřících přístrojů
 • Nastavení testů GO – NO
 • Testování jednostranných a oboustranných závitových trnů a závitových kroužků různých kalibrů

 

Cílová skupina: inženýr a technik kvality, manažer kvality a SQA inženýr

 

VA2: Zavedení procesní metody P-FMEA do nového vývoje

 

Cíl: Naučit 10 zaměstnanců identifikaci rizik selhání P-FMEA při zavádění nových projektů a vytvořit dokument P-FMEA jako podmínku mateřské společnosti k předání nových projektů.

 

Rozsah: 10 účastníků ve 2 skupinách na 1 den (8 hodin)

 

Obsah školení:

 • nastavení P-FMEA od vývoje po montáž
  • základní principy a příprava
  • definice rizik a stanovení priorit
  • analýzy rizik – výskyt, význam, možnost odhalení
  • rozbor pracovního místa a pracovních postupů
  • definice opatření a jejich zavedení
  • hodnocení účinnosti zavedených opatření
  • revize rizik z hlediska významu, výskytu a možnosti odhalení
  • návaznost k dalším nástrojům jakosti
  • přínos a vliv na náklady
  • vytvoření dokumentace P-FMEA
  • praktická aplikace metody P-FMEA na reálném produktu

 

Cílová skupina: manažer kvality, inženýr a technik kvality, Supplier Quality Assurance inženýr a senior výrobní technolog

 

VA3: Nastavení metod kvality APQP, PPAP a G8D od vývoje po montáž

 

Cíl: Naučit 8 zaměstnanců plánování kvality APQP, nastavit proces schvalování kvality dílů od dodavatelů dle PPAP a pružně reagovat na řešení kvalitativních problémů podle G8D ke splnění zákaznických auditů a snížení zmetkovosti nově vyvíjených produktů.

 

Rozsah: 8 účastníků v 1 skupině na 5 dní (40 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • Plánování kvality APQP
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu
 • Validace výrobku a procesu
 • Zpětná vazba a nápravná opatření
 • Kontrolní plány/plány regulace
 • Plán jakosti a řízení rizik v projektu
 • Specifické požadavky procesu PPAP
  • Předkládací list (PSW), konstrukční záznamy

·       Studie způsobilosti procesu a systému měření (R&R)

·       Vzorkování, uvolňování dílů k zákazníkovi, testy a kontrolní plány

 • Metodika řešení problému G8D
 • Uplatňování požadavků v automobilovém průmyslu
 • Využívání průřezového přístupu
 • Příprava na G8D
 • Zavedení prozatímních a trvalých ochranných opatření
  • 8D report
 • Specifické požadavky zákazníků na projekt a plány kvality
 • Etapy APQP, PPAP, G8D a postup při jejich zabezpečování v praxi
 • Praktické zkušenosti ze zavádění nástrojů kvality ve firmách
 • Proces přípravy na zákaznické audity
 • Stanovení kritérií k hodnocení zákaznických auditů

 

Cílová skupina: manažer kvality, inženýr a technik kvality a Supplier Quality Assurance inženýr

 

VA4: Posuzování kvality svárů dle technických norem

 

Cíl: Naučit 12 zaměstnanců posuzovat kvalitu svárů dle mezinárodně harmonizovaných norem pro snížení zmetkovitosti a splnění evropské legislativy.

 

Rozsah: 12 účastníků ve 2 skupinách na 2 dny (16 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • ČSN EN ISO 13920
  • všeobecné tolerance, mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů
  • tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti
 • ČSN EN ISO 5817
  • termíny a definice, značky
  • měření, kontrola, posuzování vad
 • svařování vnitřní obalu kompresorů
 • zvýšení odolnosti svárů

 

Cílová skupina: manažer kvality, inženýr a technik kvality, SQA inženýr, operátor

 

VA5: Metody plánování prediktivní údržby TPM

 

Cíl: Naučit 5 zaměstnanců nastavit a plánovat údržbu technického zařízení ve výrobě kompresorů k zajištění jejich bezchybného chodu a maximálního využití

 

Rozsah: 5 účastníků v 1 skupině na 3 dny (24 hodin)

 

Obsah školení:

 • Definice a cíle TPM (Total Productive Maintenance)
 • Ztráty ve využívání lisovacích strojů
 • Údržba lisovacích pístů
 • Kontrola pozicovadel
 • 3 důležité změny, aby fungoval systém TPM na poloatomatických pracovištích
 • Principy a hlavní zásady pro autonomní, plánovanou a preventivní údržbu
 • Postup při zavádění TPM
 • Koordinace odstavení výroby a strojů
 • Přechod mezi výrobními dávkami
 • Nastavení plánu při zvyšování produkce
 • Zapojení všech zaměstnanců do programu TPM

 

Cílová skupina: vedoucí údržby, revizní technik, mechanik elektroúdržby, Lean technik a operátor

 

VA6: Logistika a řízení zásob při změnách výrobních dávek pomocí metod JIT a Kanban

 

Cíl: Naučit 13 zaměstnanců nastavit bezeztrátový logistický systém a naučit využívat metody řízení zásob JIT a Kanban pro obsluhu kapacitně většího provozu a zajištění štíhlé výroby na objednávku.

 

Rozsah: 13 účastníků ve 2 skupinách na 6 dnů (48 hodin)

 

Obsah kurzu:

 • skladová logistika JIT
  • řízení skladů, sklad a informační tok
  • layout podniku a skladu
  • interní logistika a zásobování výroby.
  • materiálové hospodářství.
  • řízení dodavatelských řetězců
 • principy a zásobování štíhlé výroby
 • poskytování informací o plánu výroby – zrychlení průběhu výroby
 • kooperace s dodavatelem
 • odstranění překážek a omezení zavedení metody na odděleních¨
 • určení optimální objednací dávky
 • metoda stálého cyklu objednávání – princip a aplikace
 • podstata systému Kanban, terminologie, nástroje
 • tlačný a tahový materiálový tok
 • optimalizace procesů a zvyšování výkonu
 • logické operátory v operaci – podmínky, cyklus, větvení, paralelní větvení

 

Cílová skupina: production planner, material planner, operátor - sklady, nákupčí, 3P Coach, production planner, team leader – sklady a vedoucí skladu

 

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Výstupem aktivity 1 až 6 bude Osvědčení o absolvování školení.

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace výše uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání písemného osvědčení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Maximální cena celkem 615.000 Kč (bez DPH)

VA1: 56 000 Kč (bez DPH)

VA2: 39 000 Kč (bez DPH)

VA3: 119 000 Kč (bez DPH)

VA4: 60 000 Kč (bez DPH)

VA5: 61 000 Kč (bez DPH)

VA6: 280 000 Kč (bez DPH)

Zadavatel stanoví cenu jako maximální a nepřekročitelnou. Toto omezení platí také pro ceny jednotlivých aktivit. Překročení jakékoliv z určených předpokládaných cen povede k vyřazení nabídky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

VA1: září – prosinec 2016

VA2: září – prosinec 2016

VA3: září 2016 – březen 2017

VA4: září – prosinec 2016

VA5: září – prosinec 2016

VA6: září 2016 – březen 2017

Místo dodání / převzetí plnění

Šumperská 1345, 783 91, Uničov

Hodnotící kritéria

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

 • Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které uchazeč v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a) metodiky výuky,

b) efektivity výukových metod,

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen uchazeč, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených analogicky s § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 53 odst. 3 č. zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to v prosté kopii.

 

Uchazeč musí dále v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

 

Uchazeč doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat.

 

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 300.000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

 

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

Za jednotlivé školitele uchazeč doloží:

VA2: Zavedení procesní metody P-FMEA do nového vývoje

 • Certifikát lektora osvědčující znalost FMEA

VA3: Nastavení metod kvality APQP, PPAP a G8D od vývoje po montáž

 • Certifikát lektora osvědčující znalost APQP
 • Certifikát lektora osvědčující znalost PPAP

VA4: Posuzování kvality svárů dle technických norem

 • Certifikát lektora osvědčující znalost normy ISO 9001:2015

VA5: Metody plánování prediktivní údržby TPM

 • Diplom lektora  z VŠ zaměřené na strojírenské technologie nebo technologické inženýrství

 

Předložení všech dokladů postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, uchazeč předloží úředně ověřený překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená uchazečem bude obsahovat:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
 • Předmět plnění;
 • Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
 • Platební podmínky;
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
 • Místo plnění smlouvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede uchazeč v nabídce ceny za jednotlivé aktivy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).

 

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče.
 • Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky.
 • Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Platební a obchodní podmínky:

 • Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
 • Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 9. 2016
 
Aktualizováno: 10. 1. 2017