Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro KSR Industrial, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11843

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro KSR Industrial, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KSR Industrial, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Těšínská 2929/79a, 746 01 Opava - Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Tomáš Kerlín
  • Telefon: +420602780480
  • E-mail: tkerlin@ksrint.com

IČ zadavatele: 27227049

DIČ zadavatele: CZ27227049

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petra Turčová
  • Telefon: +420553880068
  • E-mail: pturcova@ksrint.com

Lhůta pro podání nabídek: 24. 11. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Těšínská 2929/79a, 746 01 Opava - Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 480000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
Viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521; Mgr. Pavel Procházka

    Datum podpisu smlouvy: 12. 1. 2018

Datum ukončení: 12. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 11. 2017
 
Aktualizováno: 18. 1. 2018