Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o. III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13764

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o. III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 2. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KWD Bohemia, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Husova ulice 623, 294 41 Dobrovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jana Holešovská
  • Telefon: +420777478165
  • E-mail: jana.holesovska@kwdag.com

IČ zadavatele: 24726222

DIČ zadavatele: CZ24726222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Kateřina Bašusová
  • Telefon: +420773194099
  • E-mail: katerina.basusova@kwdag.com

Lhůta pro podání nabídek: 2. 3. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 270000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 630 72 394

    Datum podpisu smlouvy: 13. 4. 2021

Datum ukončení: 13. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 2. 2021
 
Aktualizováno: 27. 4. 2021