Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11084

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 4. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Panasonicu 277, Pardubice VI – Staré Čívice, 530 06 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Robert Frank
 • Telefon: +420731138182
 • E-mail: robert.frank@kmcz.cz

IČ zadavatele: 27082784

DIČ zadavatele: CZ27082784

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavlína Novotná
 • Telefon: +420731138182
 • E-mail: pavlina.novotna@kmcz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
U Panasonicu 277, Pardubice VI – Staré Čívice, 530 06 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Zakázka je dělena na dílčí části:

 • Dílčí část 1: VA 1 až VA 3
 • Dílčí část 2: VA 4 až  VA 5

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo do obou dílčích částí. V případě podání nabídek na obě dílčí části podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1328486,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
VA 1: květen – srpen 2017, VA 2: květen – červenec 2017, VA 3: květen – červen 2017, VA 4: květen – srpen 2017, VA 5: květen – červen 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
U Panasonicu 277, Pardubice VI – Staré Čívice, 530 06 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium
 • Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do obou dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 1: Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 16. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 2: Palatinum Campus s.r.o.; Nepomuk 17, 262 42, Nepomuk; IČ: 29023521

  Datum podpisu smlouvy: 16. 5. 2017

Datum ukončení: 16. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 4. 2017
 
Aktualizováno: 23. 5. 2017