Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro LAUFEN CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11233

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro LAUFEN CZ s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: LAUFEN CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: V tůních 1637/3, Praha 2 120 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Miloslav Hambálek
  • Telefon: +420601588417
  • E-mail: miloslav.hambalek@cz.laufen.com

IČ zadavatele: 25758691

DIČ zadavatele: CZ25758691

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Martina Poláčková
  • Telefon: +420601588417
  • E-mail: martina.polackova@cz.laufen.com

Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
LAUFEN CZ s.r.o., V tůních 1637/3, Praha 2, 120 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost LAUFEN CZ, s.r.o. a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

 

Zakázka bude mít jednoho dodavatele.

VA1: Specializované metody jištění kvality a praktický nácvik jejich aplikace

Cíl: Naučit naše zaměstnance aplikovat specializované metody jištění kvality ve výrobě.

Rozsah: 14 účastníků na 12 dní (96 hodin)

Místo realizace: LAUFEN CZ s.r.o., Na Libuši 717, 391 65 Bechyně

 

Obsah školení:

 

5S

o    principy
o    proč je potřeba dělat na pracovišti pořádek?
o    definování standardního layoutu pracoviště (rozmístění potřebných nástrojů apod.) v rámci jednotlivých výrobních technologií
o    zajištění dodržování jasně stanovených pravidel uspořádání pracoviště
o    zlepšení pracovního prostředí
o    odstranění základních forem plýtvání
o    tvorba karet pracoviště
o    tvorba kontrolních karet
o    vedení editovacího formuláře
o    vizualizační tabulky

SMED

o    principy
o    použití
o    jednotlivé kroky seřizování
o    výrobní kroky, které lze provádět v online režimu stroje a které v offline režimu stroje
o    určení výrobních kroků, které se do teď prováděli pouze v online režimu, a definování jejich online alternativ
o    požadavky na provedení online seřízení
o    příprava pomůcek a nástrojů předem tak, aby se při práci pohybovaly ruce a ne nohy

Kaizen

o    koordinace Kaizen kroužků a provádění zápisu
o    trénink metod a nástrojů
o    analýza současné situace
o    kategorizace aktivit
o    vytvoření seznamu problematických oblastí = Kaizen blesků
o    opatření vedoucí k odstranění Kaizen blesků
o    změna layoutu pracoviště
o    úprava nástrojů
o    proškolení operátora
o    provedení zlepšení
o    simulace výroby ve zlepšeném procesu

evidence příslušné dokumentace při aplikaci jednotlivých metod
praktický nácvik aplikace jednotlivých metod
trénink Kaizen kroužku

 

 

 

VA2: Specializované metody jištění kvality a praktický nácvik jejich aplikace

Cíl: Naučit naše zaměstnance aplikovat specializované metody jištění kvality ve výrobě.

Rozsah: 10 účastníků na 12 dní (96 hodin)

Místo realizace: LAUFEN CZ, s.r.o., Průmyslová 14, 669 02 Znojmo

Obsah školení:

Nástroje a metody pro plánování kvality APQP
principy PDCA při plánování kvality
Ganttův diagram, metoda CPM
audit procesu a produktu
Parreto diagram a TQC
Specifické požadavky zákazníků na projekt a plány kvality
Pokročilé plánování kvality výrobků (APQP – AIAG)
Etapy APQP a postup při jejich zabezpečování v praxi
SMED
použití
jednotlivé kroky seřizování
výrobní kroky, které lze provádět v online režimu stroje a které v offline režimu stroje
určení výrobních kroků, které se do teď prováděli pouze v online režimu, a definování jejich online alternativ
požadavky na provedení online seřízení
příprava pomůcek a nástrojů předem tak, aby se při práci pohybovaly ruce a ne nohy

Kaizen   
koordinace Kaizen kroužků a provádění zápisu
trénink metod a nástrojů
analýza současné situace
kategorizace aktivit
vytvoření seznamu problematických oblastí = Kaizen blesků
opatření vedoucí k odstranění Kaizen blesků
změna layoutu pracoviště
úprava nástrojů
proškolení operátora
provedení zlepšení
simulace výroby ve zlepšeném procesu

evidence příslušné dokumentace při aplikaci jednotlivých metod
praktický nácvik aplikace jednotlivých metod
trénink Kaizen kroužku

V rámci školení budeme klást důraz především na praktický nácvik aplikace specializovaných metod jištění kvality.

 

 

Informace pro všechny VA:

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace výše uvedených kurzů, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzu, resp. osvědčení o rekvalifikaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 720000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
VA 1: červenec – listopad 2017 VA 2: červenec – listopad 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
VA1 : LAUFEN CZ s.r.o., Na Libuši 717, 391 65 Bechyně VA2 : LAUFEN CZ, s.r.o., Průmyslová 14, 669 02 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota

100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

hodnota z hodnocené nabídky

 

Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a) metodiky výuky,

b) efektivity výukových metod,

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria.

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokumentů stanovených v § 75 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní způsobilosti předložit:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Dodavatel předloží seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 350.000 Kč bez DPH.

 

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

Za jednotlivé školitele uchazeč doloží pro VA 1 i VA 2:

 

 Životopis lektora prokazující znalost současných specializovaných metod v jištění kvality a zároveň s prokazatelnými minimálně 5 letými zkušenostmi z práce v oblasti kvality.
VŠ diplom lektora a certifikát prokazující znalost systému řízení kvality

 

Předložení všech dokladů postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

 

Zadavatel stanovuje, že smlouva předložená dodavatelem bude obsahovat:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
Předmět plnění;
Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
Platební podmínky;
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění;
Místo plnění smlouvy;
závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, označením dílčí části a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně (např. ručně psané).Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:•Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.•Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele.•Návrh smlouvy obsahující obligatorní obchodní a platební podmínky.Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, dodavatelé jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 703200.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

    Datum podpisu smlouvy: 28. 7. 2017

Datum ukončení: 28. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2017
 
Aktualizováno: 31. 7. 2017