Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro společnost G.M. PROJECT, Dílčí část 5: Technické a jiné odborné vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13909

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro společnost G.M. PROJECT, Dílčí část 5: Technické a jiné odborné vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 10. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: G. M. PROJECT, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Janská 769/4, 746 01 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jiří Moninec

IČ zadavatele: 60318830

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Frolík
 • Telefon: +420733643822
 • E-mail: frolik@naviga4.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
G. M. PROJECT, s.r.o., Janská 769/4, 746 01 Opava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na služby ve smyslu školení, kurzů a vzdělávání osob určených zadavatelem pro zadavatele.

Zajištění vzdělávání bude realizováno formou poskytnutí  kurzů (dále jen „kurzy“) vybraným dodavatelem zaměstnancům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.

Jedná se o tyto kurzy:

Obsluha tlakových nádob stabilních
Přímá vizuální kontrola svarů
Správná výrobní práce
Aseptická sterilní výroba
Správa MS Windows server
Pokročilé programování robotů

Předpokládaný rozsah veřejné zakázky je stanoven ve Výzvě a zadávacích podmínkách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 140000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.3.2022 nebo dosažením počtu dle cenového rozpadu

Místo dodání / převzetí plnění:
Opava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti dle nejnižší celkové nabídkové ceny za předpokládaný rozsah plnění v Kč bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

  základní způsobilosti dle čl. 5.1. výzvy;
  profesní způsobilosti dle čl. 5.2. výzvy.

  Podrobnosti stanoví Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v souladu s č. 3 Výzvy k podání nabídek. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu vyplněním příslušných žlutě označených polí cenového rozpadu. Celková nabídková cena za předpokládaný rozsah veřejné zakázky pro účely hodnocení bude dopočítána cenovým rozpadem.

Podrobnosti stanoví čl. 4 Výzvy po podání nabídek. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Všechny požadavky stanoví Výzva k podání nabídek. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 10. 2021
 
Aktualizováno: 5. 10. 2021