Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o. III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10957

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o. III

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 2. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: UNEX Slévárna, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Brníčko 1032, Uničov 783 93

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Hana Bartošová
 • Telefon: +420585072001
 • E-mail: hana.bartosova@unex.cz

IČ zadavatele: 26823861

DIČ zadavatele: CZ26823861

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Dominika Pudlová
 • Telefon: +420585072014
 • E-mail: dominika.pudlova@unex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 2. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
Brníčko 1032, Uničov 783 93, recepce nebo kancelář č. 38

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro společnost UNEX Slévárna, s.r.o. III, a to včetně realizace závěrečného přezkoušení. Více viz Výzva k podávání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 387000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Březen 2017 – Srpen 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Brníčko 1032, Uničov 783 93

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 40%), Metodika organizace kurzu (váha 60%)

Více viz Výzva k podávání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč musí dále v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) ne starší než 90 dnů.
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat Krycí list (Příloha č. 2) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.

Součástí nabídky bude vyplněný Návrh smlouvy zadavatele (Příloha č. 1), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky.

Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů.

Rozsah vzdělávací aktivity bude stanoven ve vyučovacích hodinách (45 min).

Zadavatel stanovil počet účastníků vzdělávacích aktivit jako maximální.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 2), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede uchazeč v nabídce ceny za jednotlivé aktivity. Nabídková cena může být měněna pouze se změnou sazby DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude jedenkrát na CD ve formátu pdf. Nabídka bude podána v listinné podobě v jednom originálu. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (na základě plné moci od statutárního orgánu). Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou číslovány. Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena - ,,Nabídka – Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna s.r.o. III – Dílčí plnění 1 - Neotevírat“. Obálka bude obsahovat adresu pro odpověď. Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu: • Krycí list nabídky (Příloha č. 2) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč. • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče • Návrh smlouvy (Příloha č. 1) obsahující obchodní a platební podmínky • Dokument popisující metodiku organizace kurzu • Případné přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Zadavatel nepřipouští podání variantního řešení nabídek.

Pravidla této výzvy se vztahují na všechny části této veřejné zakázky, kromě informací v nichž je explicitně stanoven požadavek pro konkrétní dílčí část této veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Svaz Sléváren České republiky/Odborová organizace a organizace, zaměstnavatelů/Technická 2896/2, Královo Pole, 616 00 Brno/44990863

  Datum podpisu smlouvy: 21. 3. 2017

Datum ukončení: 21. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 2. 2017
 
Aktualizováno: 22. 3. 2017