Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. - Vedoucí provozu - mistr/mistrová

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11367

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. - Vedoucí provozu - mistr/mistrová

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

Sídlo zadavatele: Folmavská 1152/37, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Petra Mahdalová
 • Telefon: +420608572672
 • E-mail: petra.mahdalova@jtekt.cz

IČ zadavatele: 26734851

DIČ zadavatele: CZ26734851

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Mahdalová
 • Telefon: +420608572672
 • E-mail: petra.mahdalova@jtekt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
JTEKT Automotive Plzen s.r.o.; Folmavská 1152/37, 301 00 Plzeň; K rukám Mgr. Petry Mahdalové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti JTEKT Automotive Plzen s.r.o., a to ve vzdělávacím programu akreditovaném MŠMT „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“. Název požadovaného vzdělávacího programu je orientační, uchazeč je povinen dodržet rozsah a předpokládaný obsah vzdělávacího programu (dále jen „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“).

Rozsah:

Výuka: 120 hod. (1 hodina à 45 minut)

Závěrečná zkouška: 2 hod. (1 hodina à 45 minut)

Počet účastníků: 35 osob (5 skupin)

Cíl:

Cílem vzdělávací aktivity je další profesní vzdělávání vybraných zaměstnanců zaměřené na rozšíření a prohloubení znalostí pro vedení zaměstnanců ve výrobě a logistice. Absolvováním tohoto školení by mistři měli získat prostředky a nástroje pro efektivní výkon své práce, schopnost řídit změny, schopnost rychle a správně se rozhodnout, zlepšit komunikační a prezentační dovednosti, zvládnout vedení lidí a delegování, pracovněprávní problematiku i základní nástroje pro řízení a plánování výroby.

Cílové skupiny:

Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích mistr/mistrová výroby, interní logistiky a externí logistiky. Absolvent kurzu získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Obsah kurzu:

Obsah kurzu dle akreditovaného vzdělávacího programu „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“ musí obsahovat minimálně tato témata:

Poučení o BOZP, Úvod do oboru mistr, Výroba, jakost a statistika, Controlling a reporting, Řízení lidských zdrojů, Vedení lidí, Delegování a motivace, Komunikační dovednosti, Řešení konfliktů, Prezentační dovednosti, Úvod do řízení změn.

Místo výuky:

Dodavatel zajistí pro výuku vhodné prostory odpovídající obvyklým hygienickým a bezpečnostním standardům na území města Plzně: městský obvod Plzeň 2 nebo městský obvod Plzeň 3.

Časový harmonogram plnění:

Výuka probíhá v pracovních dnech a v sobotu. Vzhledem ke 3 směnnému provozu zadavatele, zadavatel požaduje realizaci výuky v blocích. Do výuky v plánovaných termínech v jednom bloku budou zařazování účastníci podle provozních možností zadavatele tak, aby v termínech jednoho bloku byli do výuky zařazeni všichni účastníci výuky. Obsah výuky v jednotlivých termínech v bloku bude vždy shodný. Výuka bude probíhat v 5 skupinách a tedy v jednom bloku zadavatel stanovil vždy 5 termínů výuky.

Zadavatel požaduje konání zkoušky v rozsahu 2 vyučovací hodiny na účastníka. Zkouška bude konána po skupinách celkem pro 5 skupin. Termíny zkoušek pro 5 skupin s dobou trvání zkoušky 2 vyučovací hodiny pro skupinu budou rozloženy dvou pracovních dní v průběhu měsíce června 2018. Zadavatel požaduje realizaci výuky a zkoušky v termínech a s časovou organizací stanovených harmonogramem. Harmonogram je Přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Podmínky realizace:

Závazný návrh smlouvy o dílo je Přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 897000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4.9.2017 - 30.6.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Plzeň (prostory dodavatele)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky doručené v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v aktuální verzi.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky bude vyhodnoceno podle částečných hodnotících kritérií s různou váhou. Částečná hodnotící kritéria jsou:

1) Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 40%

2) Kvalita nabízených služeb s váhou 60%

 

Hodnocení dle částečných kritérií:

1) Hodnocení dle kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH

v rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH

 • dle částečného kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH získá nabídka bodové hodnocení podle tohoto vzorce: počet bodů = 100 * (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky)
 • nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto kritéria tak získá 100 bodů

 

2) Hodnocení dle kritéria Kvalita nabízených služeb

v rámci tohoto kritéria bude hodnoceno:

a) subkritérium obsah výuky (max. 35 bodů)

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 35 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Lépe bude hodnocena nabídka, která svým obsahem lépe pokryje požadovaná témata uvedená v části „Popis (specifikace) předmětu zakázky s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na naplnění cílů výuky. Lépe bude hodnocena nabídka, která bude v lepším souladu s požadovaným obsahem výuky, obsahově lépe vyhoví potřebám provozu a charakteru činností zadavatele. Lépe bude hodnocena nabídka, ve které navržené výukové materiály budou lépe odpovídat obsahu výuky a bude z nich lépe patrný potenciál výuky z hlediska využití pro praxi a v provozu zadavatele.

b) subkritérium metody výuky, organizace výuky (max. 35 bodů)

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 35 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Lépe bude hodnocena nabídka s interaktivními metodami výuky, s využitím modelových situací z obdobných výrobních provozů. Lépe bude hodnocena nabídka s propracovanou metodikou zjišťování konkrétních vzdělávacích potřeb a metodikou poskytování zpětné vazby, lépe budou hodnoceny postupy a materiály pro zpětnou vazbu s větším potenciálem pro reflektování reálných potřeb zadavatele a uzavřenost zpětnovazebního cyklu. Lépe bude hodnocena nabídka dokládající zkušenosti uchazeče s odbornou výukou cílové skupiny, ze kterých bude lépe patrný potenciál uchazeče disponovat dostatečnou kapacitou pro organizaci a realizaci výuky.

c) subkritérium lektorské zajištění výuky (max. 30 bodů)

 • Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 30 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.
 • Uchazeč je povinen v nabídce uvést lektory k prokázání své základní kvalifikace. Dle tohoto subkritéria bude hodnocena nabídka podle praxe a vzdělání lektorů uvedených k prokázání základní kvalifikace. Lépe bude hodnocena nabídka, kde na základě charakteru a rozsahu praxe (doložené v prokázání základní kvalifikace) v odborném vzdělávání, praktickém vedení a řízení, charakteru a stupně vzdělání bude lépe patrný potenciál lektorů poskytnout komplexní vzdělávání, podle potřeby pružně přizpůsobené jak potřebě náročnější teoretické výuky, tak i předání znalostí pro řešení skutečných praktických situací.

 

 • Dle částečného kritéria Kvalita nabízených služeb získá nabídka bodové hodnocení podle tohoto vzorce: počet bodů = 100 * (součet počtu bodů za subkritéria nabídky s nejnižším počtem bodů / součet počtu bodů za subkritéria hodnocené nabídky)
 • Nejlépe hodnocená nabídka dle kritéria Kvalita nabízených služeb získá 100 bodů, hůře hodnocené nabídky méně.

 

Vyhodnocení nabídek:

 • nabídka bude ohodnocena počtem bodů podle bodového ohodnocení jednotlivých částečných kritérií a vah jednotlivých částečných kritérií vypočteným dle tohoto vzorce: počet bodů = 0,4 * (počet bodů dle kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH) + 0,6 * (počet bodů dle kritéria Kvalita nabízených služeb)
 • Zadavatel jmenuje komisi, která bude současně komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnotící komise). Hodnotící komise ověří dobu doručení a formu jednotlivých nabídek. Pozdě doručené nabídky a nabídky ve formě neodpovídající zadávací dokumentaci hodnotící komise vyřadí z hodnocení a takové nabídky nebudou otevřeny. Pokud je na obálce takové nabídky uvedena adresa uchazeče, bude zadavatel informovat uchazeče o pozdním nebo jinak chybném doručení nabídky. Správně doručené nabídky komise otevře a posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadávacích podmínek specifikovaných v textové a technické části zadávací dokumentace. Nabídky, které nevyhoví zákonným podmínkám a kvalifikačním podmínkám zadávací dokumentace hodnotící komise vyřadí z hodnocení. Zadavatel bude informovat uchazeče, jejichž nabídka byla vyřazena z hodnocení o důvodu vyřazení. Nevyřazené nabídky hodnotící komise posoudí z hlediska plnění hodnotícího kritéria. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky a stanovit přiměřenou lhůtu. Hodnotící komise pak v souladu se zadávací dokumentací stanoví bodové ohodnocení jednotlivých nabídek a určí pořadí nabídek sestupně dle počtu získaných bodů. Jako nejvýhodnější označí komise nabídku s nejvyšším počtem bodů. Pokud zadavatel zadávací řízení nezruší, uzavře smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla komisí označena jako nejvýhodnější.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je ve své nabídce povinen doložit tyto doklady k prokázání kvalifikace:

 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (např. výpis ze živnostenského rejstříku).
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence.
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou k podpisu.
 • Platnou akreditaci Ministerstva školství ČR, která opravňuje uchazeče realizovat akreditovaný kurz „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“.

 

Všechny požadované dokumenty postačí doložit v prosté kopii.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Lektorské zajištění:

 • zadavatel požaduje, aby uchazeč plnil prostřednictvím lektorů, kteří mají VŠ/SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru dle předmětu zakázky
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč doloží v nabídce doklady k minimálně 4 lektorům, kteří mají VŠ/SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru dle předmětu zakázky: doklady o kvalifikaci lektorů, tzn.: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, profesní CV/profil lektora mající formu čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů – originál podepsaný lektorem
 • k prokázání této kvalifikace uchazeč doloží v nabídce čestné prohlášení, kde se zaváže využít pro alespoň 70% časového rozsahu výuky alespoň 2 z lektorů  uvedených v nabídce a splňujícího kvalifikační požadavek VŠ/SŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe ve vzdělávání dospělých v oboru dle předmětu zakázky. Dále se uchazeč v tomto prohlášení zaváže, že v případě jím nezaviněné nemožnosti plnit přecházející závazek nahradí lektora jiným, který bude splňovat tento kvalifikační požadavek.

 

Referenční seznam:

Uchazeč ve své nabídce předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední 3 roky řádně a odborně poskytl alespoň 3 služby obdobné předmětu zakázky. Tento seznam bude předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou zmocněnou. Každá ze služeb musí mít finanční objem minimálně 300 000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být potvrzení o realizaci vzdělávání vystavené uchazeči od subjektu, pro který uchazeč toto vzdělávání realizoval, s popisem (příslušného subjektu), s uvedením rozsahu poskytnutých služeb, dobou realizace a finančním objemem zakázky v Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v listinné podobě v jednom vyhotovení a s níže uvedeným doporučeným pořadím jednotlivých dokladů:

1. Identifikační údaje uchazeče (Název, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky včetně telefonu a e-mailu)

2. Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče dle požadavků uvedených v této výzvě

3. Podklady pro hodnocení nabídky dle v této výzvě uvedených hodnotících kritérií. Nabídkovou cenu uchazeč uvede do návrhu smlouvy dle níže uvedeného bodu.

4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 2 této výzvy

5. Další doklady dle uvážení uchazeče a v souladu s Výzvou k podání nabídek

 

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tzn. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být nabídka zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy číslované nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena v Kč bez DPH, cena v Kč včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky„Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. - Vedoucí provozu – mistr/mistrová“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. V případě, že je součástí nabídky čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. V nabídce musí být případně doložena plná moc k zastupování.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy je možné podávat pouze e-mailem na adresu: petra.mahdalova@jtekt.czZadavatel nepřipouští telefonické dotazy. Na jiné než výše uvedeným způsobem doručené dotazy nebude zadavatel reagovat.Odpovědi na dotazy budou vždy uveřejněny na portálu esfcr.cz nejpozději do 3 dnů od doručení dotazu zadavateli.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Uchazeč v nabídce doloží podepsaný, doplněný návrh smlouvy dle Přílohy č.2 Výzvy k podání nabídek včetně stanoveného harmonogramu výuky. Ve smlouvě je uchazeč oprávněn doplnit pouze údaje na místech k tomu určených (žlutě podbarvených a označených „doplňte“).
 • Údaje označené „Doplní objednatel“ doplní objednatel po vyhodnocení VŘ.
 • Objednatel po vyhodnocení VŘ připojí ke smlouvě harmonogram realizace vzdělávací aktivity ve formě požadované dotačním programem.
 • Nabídka bude předložena v 1 originále v listinné podobě.
 • Zadavatel nepřijme částečnou nabídku. Uchazeči jsou povinni podat nabídku na celý předmět plnění.
 • Nabídka musí být kompletní, tzn. obsahovat všechny výše uvedené části.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky.
 • Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Úřad práce ČR shledal rozpor s Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Datum ukončení: 15. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 7. 2017
 
Aktualizováno: 21. 8. 2017