Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání zaměstnanců Robertshaw CZ Limited

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13797

Název zakázky: Zajištění vzdělávání zaměstnanců Robertshaw CZ Limited

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod

Sídlo zadavatele: Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Dominika Pudlová
  • Telefon: +420587805204
  • E-mail: dominika.pudlova@robertshaw.com

IČ zadavatele: 07847416

DIČ zadavatele: CZ684664445

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Marcela Crhonková, DiS
  • Telefon: +420587805204
  • E-mail: marcela.crhonkova@robertshaw.com

Lhůta pro podání nabídek: 14. 5. 2021 00:00

Místo pro podání nabídek:
Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity (tzn. jedné dílčí části) včetně závěrečného přezkoušení zaměstnanců Robertshaw.

Realizace vzdělávací aktivity bude probíhat v prostorách zadavatele nebo dodavatele.
1 vyučovací hodinou se rozumí 60 minut.
Vzdělávací aktivita bude probíhat prezenčně.
Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu poskytnout výukové materiály.
U vzdělávací aktivity budou dodrženy minimální počty hodin uvedených výukových hodin.
Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Dílčí část 1: Předmětem je realizace vzdělávací aktivity Technik kvality 2 pro automotive. Hlavní cíl: Naučit účastníky kurzu nástroje, techniky a postupy kvality v automotive průmyslu na praktických příkladech z výrobní praxe, umět používat tyto nástroje tak, aby se zvýšila produktivita práce a konkurenceschopnost firmy a aby na výrobky nepřicházely žádné reklamace.

Obsahové zaměření

1. blok

- Význam kvality v dnešním výrobním prostředí
- Co to je kvalitní výrobek
- Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu
- Proměnlivou, histogram
- Gaussova křivka
- Pravděpodobnost
- Riziko vadného výrobku

2. blok

- Indexy způsobilosti procesu
- SPC
- Statistická přejímka srovnáváním
- Riziko vadného výrobku

3. blok

- QFD
- Příprava SPC karty
- Analýza možných vad
- Příprava přejímacího plánu
- Kontrolní plán
- FMEA

4. blok

- Analýza způsobilosti stroje a měřidla
- Rozdíl mezi Cgk a GRR
- Motivace pro zlepšování
- Chyby při zlepšování
- Metodiky zlepšování
- Ishikawův diagram, 5XPROČ?
- DOE

5. blok

- Systém managementu kvality
- Odpovědnosti za prvky systému managementu kvality
- Audity kvality
- Audit výrobku
- Úvod do produktivity
- ZÁVEREČNÝ TEST

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

Teorie 58 hodin
Praxe 20 hodin
Závěrečný test 2 hodin
Celkový rozsah: 80 hodin

Maximální počet účastníků: 8

Dílčí část 2: Předmětem je realizace vzdělávací aktivity Technologie vstřikování plastu pro seřizovače. Hlavním cílem je naučit se správné postupy u vstřikolisování strojů.

1 den:

Výhody a nevýhody používání plastu
Historie, současnost a budoucnost plastů
Příprava polymerních materiálů, rozděleni plastů
Smrštění termoplastů
Přísady do zpracovaných plastů, polymerní směsi
Značeni, materiálové listy, údaje na materiálovém listu
Přechodové teploty, viskoelastické chovaní
Vybrané vlastnosti polymerů
Možnosti recyklace

2. den:

Vstřikovací stroje, konstrukce použiti
BOZP při vstřikovaní
Proces vstřikování
Technologie vstřikování
Vstřikovací nástroj, výměna formy
Periferie vstřikovacího stroje,
Výrobní dokumentace, vedeni a důležitost vedení
Programování robotů

3. den:

Vstřikovací forma, možnosti konstrukce, možnosti temperace, vtoková soustava,
vady forem.
Údržba, opravy, poruchy forem
Nekonvenční technologie vstřikování

4. den:

Detailní I rozbor teatrologie vstřikování, vliv jednotlivých technologických parametrů.
Vady plastových dílů, příčiny.  Identifikace, odstranění
Moznosti zvýšeni kvality plastových dílů pomocí počítačové simulací

5. den:

Čtení výsledků ze simulací, porovnaní smrštění vyrobených dílů, vliv parametrů
na smrštění. Vztah vstřikovaní k povrchovým úpravám, k svařování a k následné montáži.
Čtení výkresů a modelů, tolerance.

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

Teorie 30 hodin
Praxe 9 hodin
Závěrečný test 1 hodina
Celkový rozsah: 40 hodin

Maximální počet účastníků: 1

Dílčí část 3: Předmětem je realizace vzdělávací aktivity Technologie vstřikování plastu pro netechnology. Cílem školení je naučit se a pochopit problematiku vstřikovacích strojů. Obsah

1.den

Čtení a pravidla výkresové dokumentace

Úvod do počítačových simulací

2.den

Rapid protototyping, zpracovatelské technologie

3.den

Rozdělení a vlastnosti plastů, výhody a nevýhody používání plastů.
Příprava a výroba plastů, polymerní směsí, kopolymery.
Přísady do zpracování plastů, údaje na materiálovém listu, možnosti recyklace, materiálové zkoušky, možnosti testování výrobků.

4.den

Speciální technologie vstřikování, vstřikovací forma.
Možnosti konstrukce, vliv konstrukce na kvalitu výrobku, nejdůležitější konstrukční zásady.
Přípravné výrobní operace, materiálový tok.
Dokončovací operace (povrchové úpravy, spojování….)

5.den

Technologie vstřikování, důležité parametry, vstřikovací stroj, typy.
Vady plastových dílů, příčiny vzniku.
Možnosti zvýšení kvality plastových dílů díky počítačové simulaci.

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

Teorie 38 hodin
Praxe 0 hodin
Závěrečná zkouška 2 hodiny
Celkový rozsah: 40 hodin

Maximální počet účastníků: 1

Dílčí část 4: Předmětem je realizace vzdělávací aktivity TPM a Pneumatické mechanizmy.  Cílem vzdělávací aktivity je zlepšit a zefektivnit chod na středisku údržby. Požadujeme: Krátké výklady k jednotlivým bodům, praktické ukázky, kdy si účastníci  během výkladu „osahají“ jednotlivé komponenty upravené pro účely školení, konzultace praktických zkušeností účastníků z praxe, výukový software pro kreslení a simulaci pneumatických schémat 2D výkresy a 3D modely pneumatických prvků a ukázky některých komponentů v demontovaném stavu, konstrukční řezy

Vzhledem ke směnnosti účastníků potřebujeme školení rozdělit na 2 skupiny.

TPM - Totálně produktivní údržba (5 dnů)

Struktura a základní cíle TPM
Tvorba strategie údržby
OEE – celková efektivita a využitelnost strojů a zařízení
Ukazatel dostupnosti, ukazatel výkonu, ukazatel kvality.
Sběr, vyhodnocení a vizualizace dat
Strukturované přístupy zlepšování
Nástroje TPM v krocích
Preventivní údržba, Prediktivní údržba
Produktivní údržba, Autonomní údržby
Program zvyšování OEE zaměřený na odstraňování 6 základních druhů plýtvání
Ztráty dostupnosti
Poruchy zařízení – vyplývající z chyb na zařízení
Seřízení a nastavení zařízení – výměny přípravků, jejich nastavení apod.
Ztráty výkonu, krátkodobé poruchy zařízení – nečinnost a krátké přestávky (např. špatné snímače apod.)
Snížená rychlost zařízení – když není soulad mezi plánovanou a skutečnou rychlostí zařízení
Ztráty nekvality, nekvalita – zmetky a výrobky na opravu
Rozběh zařízení – čas mezi startem stroje a stabilní výrobou
Činnosti v jednotlivých krocích TPM
využití operátorů, optimalizace nákladů na údržbu
technická diagnostika, periodická prevence
Autonomní údržba
Počáteční čištění
Eliminace zdrojů znečištění
Normy čištění a mazání, mazací plány, Všeobecná kontrola
Autonomní kontrola
Rozvoj autonomní údržby
Programy plánování údržby
Management náhradních dílů
Řízení nákladů v údržbě
Programy plánování pro nové stroje a zařízení
Propojení TPM a uspořádaného pracoviště (zásady organizace pracovišť)
Organizace a vizuální management
Organizace TPM a údržbové programy
SMED
Mapování procesu změn – při přeseřizování ve výrobě
Identifikace možných ztrát při změnách
3 kroky při redukci časů změn, přeseřizování
Postup implementace SMED
Monitoring stávajícího přístupu
Analýza snímku z přestavby
Oddělení práce, která musí být vykonána po vypnutí zařízení (interní čas), a kterou lze vykonávat během chodu linky (externí čas)
Redukce interního času ve prospěch externího
Zlepšování a redukce interního a externího času (trénink a nová rutina, jiná org. práce)

Pneumatické mechanizmy, provoz a údržba (1 den)

Vlastnosti stlačeného vzduchu
Úprava stlačeného vzduchu
Konstrukce, a fungování pneumatických prvků (přetlak i podtlak)
Pracovní prvky
Ventily, vícecestné, vícepolohové
Prvky pro řízení průtoku vzduch
Prvky pro řízení tlaku vzduchu
Příslušenství
Zapojení, funkční schémata pneumatických obvodů
Montáže pneumatických systémů
Řídící jednotky
Údržba pneumatických systémů

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

Teorie 23 hodin
Praxe 23 hodin
Závěrečná zkouška 2 hodiny
Celkový rozsah: 48 hodin

Maximální počet účastníků: 9

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 413160,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červen 2021 – listopad 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 40%) – číselné kritérium

Při hodnocení tohoto číselného kritéria je rozhodující nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivity v Kč bez DPH. Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

 

                                       Cena (nejvýhodnější nabídky)

Hodnocení    =    ------------------------------------------    x 100  x  váha vyjádřená desetinným číslem

                                        Cena (hodnocené nabídky)

 

Nejvýhodnější (nejnižší nabídková cena) i „hodnocená nabídka“ je nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity uvedená v Krycím listu nabídky. Váha v % je vyjádřena desetinným číslem a výsledné hodnocení vyjádřeno v bodech.

 

Metodika organizace kurzu (váha 60%) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

 

a) metodiky výuky,

 

b) efektivity výukových metod,

 

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

 

d) systematičnost nabízených služeb;

 

e) efektivní způsob realizace zakázky.

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Hodnocení  = počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, že:

a)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

b)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

c)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost.

 

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis z Živnostenského rejstříku).

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatel předloží seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých.

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

Za jednotlivé školitele uchazeč doloží:

doklad o ukončeném vzdělání, které doloží, že školitel má vzdělání, které mu umožňuje vzdělávací aktivitu školit nebo
certifikáty nebo osvědčení nebo čestné prohlášení, které doloží, že školitel má zkušenosti, které mu umožňují poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat Krycí list (Příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Součástí nabídky bude vyplněný Návrh smlouvy s dodavatelem (Příloha č. 2), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů.

Doklady o splnění kvalifikace

Případné další nepovinné přílohy

Rozsah vzdělávací aktivity bude stanoven v hodinách (60 min).

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 1), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení pro stanovený maximální počet účastníků.

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky ,, Zajištění vzdělávání zaměstnanců Robertshaw CZ Limited - Dílčí část XY a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (na základě plné moci od statutárního orgánu).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantního řešení nabídek.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze písemnou formou a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účasti v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovené zadavatelem.

Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Formální chyby

Datum ukončení: 28. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2021
 
Aktualizováno: 28. 5. 2021