Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajišťování služby odborných školení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14060

Název zakázky: Zajišťování služby odborných školení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 6. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Technologická agentura České republiky

Sídlo zadavatele: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Bunček

IČ zadavatele: 72050365

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Veronika Huňová
  • Telefon: +420234611315
  • E-mail: veronika.hunova@tacr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 6. 2022 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky lze podat pouze elektronicky, a to způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je příprava a zajištění vzdělávacích kurzů z oblasti odborných školení. Vzdělávací akce budou zaměřeny na rozvíjení v oblastech: architektura informačních systémů (service oriented architecture) - základy stavby modulárních informačních systémů; ITIL - úvod do best practice postupů; bezpečnost z hlediska norem ISO27000 a národních mutací - základy ISMS, vztah ISMS k managementu služeb a projektovému řízení pomocí agilních metod; enterprise architektura - základy podnikové architektury - základy pochopení problematiky a použití modelovacího jazyka; byznys analýza - praktický kurz zaměřený na best practices, agilně orientovaný; projektové řízení dle mezinárodně uznávaných standardů - seznámení s metodikou a praktické použití; projektové řízení agilního typu - seznámení se s metodikou a praktické použití; digitální gramotnost a bezpečnost informací - základní kurz pro běžné zaměstnance; testování software v agilním prostředí; úvod do data science - datová analýza.


Konkrétní seznam poptávaných kurzů s dalšími podrobnostmi je přílohou č. 4 této Výzvy - Specifikace odborných kurzů.

 

Předpokládaný počátek plnění: 1. 7. 2022

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do konce trvání Smlouvy, tedy do 30. 6. 2023 nebo dosažením maximálního limitu Smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1300000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.Mimoňská 3223,470 01 Česká LípaIČO: 25014650

    Datum podpisu smlouvy: 21. 9. 2022

Datum ukončení: 21. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 6. 2022
 
Aktualizováno: 21. 9. 2022