Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Základní stupeň k získání licence CPL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12412

Název zakázky: Základní stupeň k získání licence CPL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: ELMONTEX a.s.

Sídlo zadavatele: Vratimovská 335/69, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Miroslav Kašík
 • Telefon: +420596237123
 • E-mail: elmontex@elmontex.cz

IČ zadavatele: 47155086

DIČ zadavatele: CZ47155086

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Lubojacký
 • Telefon: +420605297797
 • E-mail: martin.lubojacky@elmontex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 8. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
ELMONTEX a.s., Gen. Fajtla 373, 742 51 Mošnov, K rukám Martina Lubojackého

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který zajistí přípravu a realizaci vzdělávací aktivity Základní stupeň k získání CPL pro zaměstnance společnosti ELMONTEX a.s. včetně závěrečné zkoušky a vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota vrtulníku

Poznámka:

VH = vyučovací hodina 45 minut

H = 60 minut

NSK – Národní soustava kvalifikace

Název vzdělávacího programu: Základní stupeň k získání licence CPL

Rozsah a specifikace:

Celkový počet výukových hodin: min. 147 hodin

 • Výuka celkem min. 147 (145 hodin + 2 hodiny zkouška), z toho:
 • teorie min. 100 VH (1 VH = 45 minut)
 • praxe min. 45 VH (1 H = 60 minut)
 • Závěrečná zkouška min. 2 H (1 H = 60 minut)

Výstup vzdělávací aktivity: 

Získání kvalifikace – průkazu pilota (pilotní průkaz) na vrtulník
Získání licence CPL pro zaměstnance

Cílová skupina:

Počet účastníků školení: 1 osoba
Pracovní zařazení: Elektronik pro letecká zařízení

Místo realizace: V místě a na letišti vybraného dodavatele (v místě a na letišti, kde bude mít dodavatel k dispozici vhodný vrtulník pro daný kurz

Předpokládaný termín realizace: 9/ 2018 – 10/ 2018

Obsah vzdělávací aktivity:

Teorie:

 • Letecké právo a postupy ATC
 • Obecná znalost letadla
 • Přístroje
 • Elektro & Radio
 • Letová výkonnost a plánování
 • Lidská výkonnost
 • Meteorologie
 • Navigace
 • Provozní postupy
 • Základy letu
 • Komunikace

Praxe: Letová praxe na vrtulníku Robinson 44

Podmínkou plnění zakázky je provedení školení a závěrečné zkoušky na vrtulníku Robinson 44 a oprávnění školitele školit piloty v požadovaném rozsahu vydané Úřadem pro civilní letectví ČR, a to jak v době podání nabídky, tak i po celou dobu její realizace a ukončení vzdělávání. Další podmínkou je uvedení vrtulníku Robinson 44 v provozní specifikaci oprávnění školitele vydaném Úřadem pro civilní letectví.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 365000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září - říjen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
V místě a na letišti vybraného dodavatelem. Letiště s dostupným specifikovaným letounem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena jediné hodnotící kritérium
 • Bude vybrána nabídka s nejnižší cenou, která splní všechny požadavky dle dokumentace nabídky této Výzvy. Rozhoduje cena bez DPH (u dodavatelů – plátců DPH), resp. cena s DPH (u dodavatelů – neplátců DPH).
 • Cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy za vzdělávací aktivitu pro 1 účastníka v rozsahu min. 147 VH celkem.
 • Nabídková cena bude obsahovat: Všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, vč. cestovného, nákladů na ubytování lektorů, přípravy podkladů pro realizaci vzdělávací aktivity, zajištění povinné publicity dané projektem, přípravy a dodání výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky autorizovanou osobou a vydání osvědčení a pilotního průkazu – licence účastníkovi. Cena obsahuje rovněž pronájem letounu vč. všech letištních poplatků.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kopie výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
 • Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
 • Kopie registrace Úřadu pro civilní letectví o oprávnění provádění školit piloty v daném rozsahu a pro daný typ letounu platná v době podání, nabídky a v době trvání zakázky, tedy platná minimálně do 31. 10. 2018
 • Doložení alespoň 2 referenci – realizace zakázky obdobného charakteru (v oblasti technického vzdělávání) s minimálním objemem 100000 Kč bez DPH a s termínem realizace v posledních 5 letech ode dne podání nabídky
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka musí být zhotovena v jazyce českém a dodána zadavateli zakázky písemně ve dvou vyhotoveních
 • Každé vyhotovení nabídky musí mít číslované listy a musí být provázáno tak, aby byla znemožněna nekontrolovaná manipulace s nabídkou
 • Součástí nabídky musí být i návrh Smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem s uvedením platebních podmínek: Platba na základě vystavené faktury, splatnost minimálně 21 dnů.
 • Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena je uvedena jako cena za kompletní plnění, tedy vzdělávací aktivitu pro 1 účastníka v rozsahu min. 147 hodin celkem.

Nabídková cena obsahuje všechny náklady uchazeče na provedení vzdělávací aktivity v plném rozsahu v místě plnění zakázky, včetně pronájmu letounu, letištních poplatků a dalších nákladů spojených s provozem letounu během kurzu. Cena obsahuje i další náklady školitele -  cestovné, nákladů na ubytování, přípravy vzdělávací aktivity, přípravy výukových materiálů, realizaci závěrečné zkoušky autorizovanou osobou a vydání licence obchodního pilota.

Cena bude uvedena jako konečná v členění cena bez DPH / cena vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 361000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MADO - air s.r.o.Velešovice 202PSČ 68301IČ 29301149

  Datum podpisu smlouvy: 15. 8. 2018

Datum ukončení: 15. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2018
 
Aktualizováno: 16. 8. 2018