Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Základy chladicí techniky I

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13483

Název zakázky: Základy chladicí techniky I

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: České dráhy, a.s.

Sídlo zadavatele: Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

IČ zadavatele: 70994226

DIČ zadavatele: CZ70994226

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Darina Mondočková
  • Telefon: +420724645898
  • E-mail: mondockova@gr.cd.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
České dráhy, a.s., odbor péče o zaměstnance, PODATELNA, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacího kurzu Základy chladicí techniky I, který rozšíří kvalifikaci zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. v oblasti chladicí a klimatizační techniky (dále jen „kurz“). Cílem kurzu je získat potřebné odborné dovednosti pro údržbu a opravy klimatizačních agregátů na nových nebo modernizovaných drážních vozidlech. Kurz bude obsahovat tyto oblasti:

-Fyzikální základy oboru,

-Přehled chladicích systémů s důrazem na vlakové A/C,

-Legislativa a technická dokumentace,

-Komponenty chladicích okruhů,

-Údržba a servis zařízení / ukázka diagnostiky, preventivní údržba, servisní postupy při uvádění zařízení do provozu, kontrola těsnosti, výměna vadných částí, elektrická měření,

-Certifikační zkouška na manipulaci s F-plyny.

 

Celkový počet účastníků kurzu: 57 osob

Bližší specifikace realizace kurzu: kurz proběhne celkem 5x (účastníci budou rozděleni do skupin dle místa výkonu práce)

Místo konání kurzu: celá ČR  

Účastník kurzu absolvuje teoretickou a praktickou výuku v rámci kurzu a následně složí certifikační zkoušku na manipulaci s F-plyny.

Zadavatel stanovuje, že:

-celkový rozsah kurzu bude 40 vyučovacích hodin (kurz proběhne 5x, tedy celkový rozsah je 5x40 vyučovacích hodin),

-jednou vyučovací hodinou se rozumí 60 minut,

-kurz proběhne celkem 5x (5x 40 vyučovacích hodin),

-každý účastník absolvuje 1 kurz = 40 vyučovacích hodin,

-1 kurz = 40 vyučovacích hodin = 12 hodin teorie, 21 hodin praxe, 7 hodin zkouška,

-kurz musí probíhat prezenčně,

-kurz bude probíhat v termínu září 2020 – prosinec 2020 (konkrétní vymezení bude uvedeno v objednávce na základě smlouvy s dodavatelem),

-realizace kurzu bude probíhat v prostorách zajištěných zadavatelem,

-dodavatel bude vybaven potřebnými školícími pomůckami.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 769500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 - prosinec 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
celá ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden dle ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit pouze na základě „NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY“ (uvedené v příloze č. 1 této Výzvy - Návrhu smlouvy), přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH, kterou dodavatel doplní do čl. III. odst. 1 přílohy č. 1 této Výzvy - Návrhu smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

-dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek,

-dodavatel předkládá originál nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace,

-zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat od dodavatele předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval splnění kvalifikace,

-čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíce přede dnem podání výzvy k podání nabídky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění:

a) Základní způsobilosti, přičemž způsobilým je dodavatel, který:

-nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

-nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

-není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

Prokázání splnění základní způsobilosti potvrdí dodavatel předložením písemného čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, jehož vzor je v příloze 2 Výzvy.

b)Profesní způsobilosti ve vztahu k České republice, přičemž způsobilým je dodavatel, který v nabídce předloží:

-výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

-doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.

Prokázání splnění profesní způsobilosti může dodavatel nahradit předložením písemného čestného prohlášení.

c)Kritéria technické kvalifikace, přičemž tato splňuje dodavatel, který v nabídce předloží:

-doklad o dosaženém vzdělání lektorů

Splnění požadavku dle tohoto odstavce je dodavatelem prokazováno seznamem členů odborného týmu s uvedením požadovaných informací. Minimální počet členů odborného týmu jsou dva členové.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační požadavek, pokud prokáže:

-každý člen odborného týmu má minimálně střední vzdělání,

-každý člen odborného týmu má praxi v lektorské činnosti v oblasti chladicí a klimatizační techniky minimálně 3 roky,

-doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání každého člena odborného týmu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud dodavatel nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a dodavatel bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen podat nabídku v listinné podobě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, musí být řádně čitelná a údaje v ní obsažené nesmí být přepisovány, škrtány nebo jinak upravovány. Pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém, bude přiložen i překlad do českého jazyka (překlad nemusí být úředně ověřený; za správnost překladu ve vztahu k zadavateli odpovídá dodavatel). Stránky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD, a to nepodepsanou nabídku dodavatele ve formátu Microsoft Word 2003/2007/2010/2013 a podepsanou nabídku dodavatele ve formátu PDF spolu s čestným prohlášením o shodě textů listinné a elektronické verze.

 

Nabídka bude obsahovat:

1.Návrh smlouvy na plnění zakázky, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že bude návrh smlouvy podepsán osobou odlišnou od statutárního orgánu nebo prokuristy dodavatele, bude součástí nabídky též plná moc (v originále nebo úředně ověřené kopii) opravňující takovou osobu k podpisu smlouvy. Dodavatelem podepsaný návrh smlouvy musí odpovídat závaznému vzoru smlouvy, dodavatel pouze doplní zadavatelem určené k doplnění dodavatele. Pokud podepsané znění návrhu smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a závaznému vzoru smlouvy (kromě těch údajů, u kterých zadavatel požaduje, aby je dodavatel navrhl či doplnil), může tato skutečnost být důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

2.Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti, viz příloha 2 Výzvy – musí obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby statutárního orgánu, musí být v nabídce předložena plná moc osvědčující oprávnění takové osoby k podpisu čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii.

3.Nabídka dodavatele bude obsahovat veškeré doklady a součásti v souladu s požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě (např.: další doklady k prokázání kvalifikace dodavatele, apod.)

4.Seznam kontaktních emailových adres osob oprávněných k jednání o nabídce či nabídkové ceně, a to pro potřeby případného jednání prostřednictvím elektronické pošty.

5.Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby statutárního orgánu, musí být v nabídce předložena plná moc osvědčující oprávnění takové osoby k podpisu čestného prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii.

6.Součástí nabídky bude Čestné prohlášení dodavatele o nezávislém zpracování nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, vzor Čestného prohlášení je v Příloze 4 Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady pro realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na:

-celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč,
-sazbu v % a výši DPH v Kč,
-celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel. Cena poskytovaného plnění bude pevná po celou dobu realizace zakázky a zahrnuje veškeré náklady související s realizací zakázky. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu. Zadavatel jiné podmínky překročení nabídkové ceny nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku zpracovanou v souladu se všemi požadavky zadavatele uvedenými ve výzvě doručí dodavatelé v řádně uzavřené a zalepené obálce nejpozději do 14. 7. 2020 do 12:00 na adresu zadavatele. Nabídka musí být doručena v řádně zalepené / uzavřené obálce označené názvem zakázky „Základy chladicí techniky I“ – a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na přední straně obálky spolu s uvedením obchodní firmy (názvu) a adresy dodavatele a opatřená přelepkami s razítkem za dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možné podat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby, nebo v listinné podobě. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to až do momentu podpisu smlouvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

-Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem dodavatelům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.

-Nesplnění podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci může mít za následek vyřazení nabídky z výběrového řízení.

-V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění platí, že předložení ze strany dodavatele podepsané smlouvy s dodatkem nebo odchylkou oproti návrhu smlouvy nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.

-Zadavatel si vyhrazuje právo provést, v případě potřeby, další kola jednání o nabídkách (zejména, nikoliv však výlučně, o nabídkové ceně a harmonogramu kurzu), zadavatel bude jednat se všemi dodavateli, kteří splnili podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách. Takové jednání se bude konat v sídle zadavatele a bude vedeno v českém jazyce. Jednání mohou probíhat též prostřednictvím e-mailové komunikace. Jednání je za dodavatele povinna účastnit se osoba, která je oprávněna jednat za dodavatele, pokud nebude tato osoba statutárním orgánem dodavatele, prokáže se plnou mocí, která jí opravňuje k danému jednání a sjednání podmínek plnění.

-Pro uzavření smlouvy je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

-Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

-Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají pro účely archivace zadavateli.

-Dodavatel je do Návrhu smlouvy povinen doplnit požadované údaje zadavatelem.

-Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky této výzvy.

-Zadavatel může žádat od dodavatele další doplňující informace.

-Lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončením realizace zakázky či její části/částí. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí dle požadavku poskytovatele dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho dodavatele, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější.

O výsledcích výběrového řízení budou dodavatelé neprodleně písemně informováni (emailem na adresu, kterou dodavatelé uvedou jako kontaktní v příloze 3 Výzvy - Krycí list nabídky). Zároveň budou výsledky výběrového řízení zveřejněny na webu esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Dnem zveřejnění výsledku výběrového řízení na webu esfcr.cz je splněna povinnost doručení výsledku výběrového řízení všem dodavatelům účastnícím se veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se dodavatelům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

-krycí list nabídky (příloha 3 Výzvy) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,

-obsah nabídky,

-doklady o splnění kvalifikace,

-návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,

-případné další nepovinné přílohy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12, datum účinnosti 1. 5. 2020), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 769500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o.Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9IČ: 27536556

    Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

Datum ukončení: 10. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 6. 2020
 
Aktualizováno: 13. 8. 2020