Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZDEMAR – rozvoj kompetencí lidských zdrojů společnosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11247

Název zakázky: ZDEMAR – rozvoj kompetencí lidských zdrojů společnosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 6. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.

Sídlo zadavatele: Smetanova 683, Chabařovice 403 17

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Miroslav Vlach
 • Telefon: +420733165454
 • E-mail: Vlach@zdemar.cz

IČ zadavatele: 25025589

DIČ zadavatele: CZ25025589

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Dominika Kubešová
 • Telefon: +420605206643
 • E-mail: dominika.kubesova@alnio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ALNIO Group s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je spolufinancována z Evropské unie – Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost. Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004877. Název projektu: ZDEMAR – rozvoj kompetencí lidských zdrojů společnosti.

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci těchto aktivit:

 1. Soft skills
 2. Účetnictví a ekonomické kurzy

Závazný seznam kurzů a jejich obsahová náplň jsou uvedeny v příloze č. 7, která je nedílnou součásti této Výzvy.

Podmínky a požadavky zadavatele pro tuto zakázku:

Cílovou skupinou vzdělávacích kurzů jsou vedoucí a administrativní pracovníci společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. Jednoho školení se může zúčastnit maximálně 12 osob cílové skupiny.

Všechny kurzy, jež jsou předmětem této zakázky (viz. př. č. 7) jsou pro účastníka závazné a budou realizovány prezenční formou, kdy jedna vyučovací hodiny odpovídá délce 60 minut. Přestávky se nezapočítávají do vyučovacích hodin.

Po úspěšném absolvování kurzů zařazených do projektu, bude jednotlivým účastníkům přiděleno osvědčení, příp. certifikát o absolvování.

Zadavatel požaduje, aby výuka probíhala na principu interaktivního výukového modelu, který bude spojovat prvky teorie, hry a praxe. Z toho důvodu musí nabídka účastníka obsahovat závazný popis způsobu realizace projektu viz. příloha č. 6.

Dodavatel je povinen ke každému vzdělávacímu kurzu dodat dokumentaci, která obsahuje:

 • název vzdělávacího kurzu,
 • název vzdělávacího subjektu,
 • typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,
 • obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu, u kurzů kombinovaných z témat věcně spadajících do různých aktivit také časovou dotaci/počet hodin výuky skupin témat spadajících vždy do jedné z aktivit, u nichž příjemce nezvolí ze všech relevantních aktivit tu s nejnižším jednotkovým nákladem, viz kap. 4.1.8 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání),
 • využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu a jejich časovou dotaci/počet hodin výuky (s uvedením, zda má vyučovací hodina 60 nebo 45 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu) a detail k případnému nepodporovanému vzdělávání (např. stáž, e-learning apod.),
 • časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením, zda má vyučovací hodina 60 nebo 45 minut) a délku kurzu (rozuměno přepočet časové dotace kurzu/počet hodin výuky na hodiny odpovídající délce 60 minut) přičemž platí, že do délky kurzu se započítává jak podporované, tak nepodporované vzdělávání v rámci daného kurzu,
 • vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
 • výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
 • seznam doporučené studijní literatury,
 • způsob ověření znalostí/dovedností,
 • vzor osvědčení/certifikátu potvrzení o absolvování dle pravidel a vzoru OPZ (www.esfcr.cz).

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti.

Ke každému kurzu budou dále poskytnuty prezenční listiny v potřebném počtu, zpracované dle vzoru, který je k dispozici na portálu www.esfcr.cz.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů.

Součástí nabídky každého účastníka musí být rovněž výčet poddodavatelů a vyjádření jejich podílů na zakázce:

 • účastník má právo plnit část zakázky pomocí poddodavatelů,
 • účastník v takovém případě uvede výčet všech poddodavatelů a jejich podílů na plnění zakázky včetně procentuálního vyjádření na konkrétní části plnění zakázky.

Seznam poddodavatelů účastník předloží i v tom případě, že zakázku poddodavatelsky plnit nebude, přičemž tuto skutečnost do seznamu poddodavatelů uvede a stvrdí ji podpisem osoby oprávněné za účastníka jednat.

K uvedení výčtu poddodavatelů účastník může použít vzor - přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Celková doba plnění všech kurzů je předpokládána v období červenec 2017 – srpen 2018. Kurzy budou probíhat průběžně s periodou školení min. 1 x měsíčně. Závazný harmonogram realizace plnění zakázky bude zpracován zadavatelem a při podpisu smlouvy projednán s vítězným dodavatelem a uznán za závazný. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 730000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2017-srpen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Smetanova 683, Chabařovice 403 17

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena (váha 100%).

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Zakázka bude přidělena účastníkovi, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje doložit:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. (závazný vzor je přílohou č. 2a a 2b této Výzvy).

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Splnění profesní způsobilosti předložením:

 • dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, čí výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilost účastník doloží formou prosté kopie požadovaných dokumentů.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Seznam významných služeb

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který doloží seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení ve finančním objemu min. 200 000 Kč bez DPH za každou zakázku (z toho min. 150 000 Kč v oblasti soft skills).

Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

Seznam musí zahrnovat tyto údaje:

a) název zakázky,

b) cenu zakázky,

c) popis předmětu zakázky (včetně uvedení specifikace kurzů ad níže),

d) dobu poskytnutí,

e) identifikační údaje objednavatele.

Za zakázku obdobného charakteru je považována realizace vzdělávacích kurzů jako je předmět plnění zakázky (soft skills nebo účetní a ekonomické kurzy). Hlavní důraz klade zadavatel na oblast soft skills, z toho důvodu musí činit hodnota vzdělávacích aktivit v soft skills min. 150 000 Kč v rámci každé doložené zakázky. Uchazeč je oprávněn doložit reference pouze z oblasti soft skills.  Předmětem každé reference v oblasti soft skills musí být realizace min. 3 z 9 následujících kurzů: time management, vedení a koučink zaměstnanců, emoční inteligence, self management, asertivní jednání, strategické myšlení, leadership nebo talent management. Z popisu předmětu doložených referenčních zakázek musí vyplývat, které kurzy byly v dané zakázce realizovány.

Realizační tým

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit realizační tým, který bude mít min. 3 členy. K prokázání splnění uvedených podmínek dodavatel musí v nabídce předložit:

 1. seznam členů realizačního týmu,
 2. profesní životopisy členů realizačního týmu.

Zpracovaný profesní životopis každého uvedeného člena realizačního týmu musí obsahovat:

 • jméno a příjmení příslušného člena realizačního týmu,
 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • přehled a stručný popis dosažené praxe a zkušeností, z něhož musí být patrné splnění požadovaných podmínek (vč. označení projektu, doby a pracoviště, kde praxi získal),
 • vztah k dodavateli,
 • podpis příslušného člena týmu.
 • Součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen projektového týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

Seznam členů realizačního týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, tzn., bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Realizační tým účastníka musí být min. 3 členný, přičemž lektoři pro jednotlivé kurzy musí splnit min. požadavky uvedené níže. Jeden člen týmu může zastávat úlohu více lektorů.

Lektor - Time management

 • Délka školící praxe v oblasti time management min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti time management za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  -  Vedení a koučink zaměstnanců

 • Délka školící praxe v oblasti vedení a koučink zaměstnanců min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti vedení a koučink zaměstnanců za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  - Emoční inteligence 

 • Délka školící praxe v oblasti emoční inteligence min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti emoční inteligence za poslední 3 roky.

Lektor  - Self management

 • Délka školící praxe v oblasti self management min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti self management za poslední 3 roky.

Lektor – Asertivní jednání

 • Délka školící praxe v oblasti asertivní jednání min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti asertivní jednání za poslední 3 roky.

Lektor  - Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

 • Délka školící praxe v oblasti strategické myšlení / plánování / řízení min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti strategické myšlení / plánování / řízení za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  - Leadership

 • Délka školící praxe v oblasti leadership min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti leadership za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  - Talent management a řízení kariéry

 • Délka školící praxe v oblasti talent management / řízení kariéry min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti talent management / řízení kariéry, případně projekty obdobného charakteru za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  - Řešení konfliktů

 • Délka školící praxe v oblasti řešení konfliktů min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti řešení konfliktů za poslední 3 roky.
 • Profesní praxe s vedením min. 3 členného týmu.

Lektor  - MS EXCEL 

 • Délka školící praxe v oblasti MS EXCEL min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty pro oblast MS EXCEL za poslední 3 roky.

Lektor  - Novinky v daních a účetnictví

 • Délka školící praxe v oblasti ekonomiky / účetnictví min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti ekonomiky / účetnictví za poslední 3 roky.

Lektor  - Fakturace a doklady

 • Délka školící praxe v oblasti účetnictví min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti účetnictví za poslední 3 roky.

Lektor  - Ekonomické minimum

 • Délka školící praxe v oblasti ekonomiky min. 3 roky.
 • Minimálně 3 realizované vzdělávací projekty v oblasti ekonomiky za poslední 3 roky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí splňovat následující podmínky:

 • musí splňovat požadavky Výzvy,
 • musí obsahovat označení dodavatele, včetně obchodní firmy, právní formy, sídla, IČ, DIČ, telefonní a e-mailové spojení, statutární orgán dodavatele,
 • musí obsahovat údaje k posouzení číselně vyjádřitelných kritérií,
 • musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Zadavatel doporučuje řadit dokumenty v nabídce v tomto pořadí:

 1. Krycí list nabídky (závazný vzor je přílohou č. 1 této Výzvy),
 2. Obsah nabídky,
 3. Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (závazný vzor je přílohou č. 2a a 2b této Výzvy),
 4. Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti,
 5. Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace,
 6. Seznam poddodavatelů (závazný vzor je přílohou č. 3 této Výzvy),
 7. Čestné prohlášení o vázanosti obsahem Výzvy (závazný vzor je přílohou č. 4 této Výzvy),
 8. Návrh smlouvy o dílo (závazný vzor je přílohou č. 5 této Výzvy),
 9. Popis způsobu realizace projektu (tabulka k vyplnění je obsahem přílohy č. 6 této Výzvy),
 10. Ostatní dokumenty požadované touto Výzvou a ostatní informace tvořící nabídku.

UPOZORNĚNÍ:

 • Výše uvedené dokumenty jsou povinnou součástí nabídky účastníka.
 • Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této Výzvy a jejíž text je pro účastníka závazný.
 • V návrhu Smlouvy o dílo účastník doplní údaje u žlutě podbarveného textu. Účastník není oprávněn návrh Smlouvy o dílo jakýmkoliv jiným způsobem doplňovat ani měnit.
 • Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany účastníka o zakázku podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem účastníka o zakázku; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy o dílo účastníka o zakázku. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy o dílo, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka účastníka je v takovém případě neúplná.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví v souladu s touto Výzvou k podání nabídek celkovou nabídkovou cenu v členění: cena celkem bez DPH, DPH % celkem, cena včetně DPH.

Cena bude účastníkem uvedena v krycím listě nabídky, ad příloha č. 1 této Výzvy.

Do celkové ceny účastník zahrne veškeré náklady nezbytné pro kvalitní provedení služeb, což znamená náklady na lektora, studijní materiály, školící pomůcky, prezenční listiny, osvědčení, obsahovou náplň kurzů a ostatní nezbytné dokumenty dle Výzvy.

Celková nabídková cena je chápána jako nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady dodavatele. Výši nabídkové ceny lze v průběhu realizace překročit pouze v případě zvýšení zákonné sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastník musí předložit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 4. 7. 2017 do 10:00 hod (v tuto dobu musí být nabídka nejpozději fyzicky doručena na místo pro podání nabídek).Nabídka bude doručena v listinné podobě jakýmkoliv vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně) na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, tj.:ALNIO Group s.r.o.,Kounicova 284/39,602 00 Brno.Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude opatřena označením dodavatele a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – ZAKÁZKA„ZDEMAR – ROZVOJ KOMPETENCÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI“Na obálce musí být adresa dodavatele. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.Nabídky doručené jiným způsobem než jsou výše uvedeny, nebudou považovány za řádně doručené a zadavatel je oprávněn takové nabídky z účasti ve výběrovém řízení vyloučit.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailové adresy dominika.kubesova@alnio.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Pro podání vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel stanovil výhradně písemnou formu. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel neumožňuje varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených ve Výzvě.
 • Nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky a nepřipouští se možnost dílčího plnění.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
 • Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
 • Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
 • Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto Výzvou, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované dodavateli v nabídce.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit z důvodů uvedených v kapitole 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 220800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S-COMP Centre CZ s.r.o.Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8IČ: 26170621Bc. Dana Fárková, na základě plné moci

  Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2017

Datum ukončení: 7. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 6. 2017
 
Aktualizováno: 8. 9. 2017