Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zkvalitnění života lidí s postižením - asistenti v rámci projektu „Žít normálně"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13625

Název zakázky: Zkvalitnění života lidí s postižením - asistenti v rámci projektu „Žít normálně"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622917
  • E-mail: veronika.lesakova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Veronika Lesáková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420595622917
  • E-mail: veronika.lesakova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace služeb pro osoby se zdravotním postižením, a to formou podpory asistentů v oblasti pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času v návaznosti na využívání přirozených zdrojů v komunitě. Budou tak podpořeni klienti, kteří žijí v nových komunitních službách, které vznikly z procesu transformace v Moravskoslezském kraji. Úmyslem je podporovat člověka tak, aby byl co nejvíce samostatný, využíval všech dostupných zdrojů, které mu komunita nabízí, a žil životem srovnatelným s vrstevníky.

- Výběr asistentů

- Vzdělávání asistentů

- Realizace podpory asistenty

- Zajištění supervize asistentů

Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 obchodních podmínek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1980000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. 5. 2022, blíže viz Obchodní podmínky

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH v Kč, a to cena bez DPH (v případě plátce DPH) a cena (v případě neplátce DPH) uvedená dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to na adrese profilu zadavatele url: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: blíže viz Oznámení o zrušení VZ

Datum ukončení: 26. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 9. 2020
 
Aktualizováno: 26. 10. 2020