Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování integrované strategie rozvoje centrální části města Broumova

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13158

Název zakázky: Zpracování integrované strategie rozvoje centrální části města Broumova

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Broumov

Sídlo zadavatele: třída Masarykova 239, Broumov 550 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaroslav Bitnar
 • Telefon: +420491504235
 • E-mail: bitnar@broumov-mesto.cz

IČ zadavatele: 00272523

DIČ zadavatele: CZ00272523

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Durdincová
 • Telefon: +420491504212
 • E-mail: durdincova@broumov-mesto.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Integrovaná strategie rozvoje centrální části města Broumova – Příprava dílčích analytických a koncepčních dokumentů

 1. Koncepce dopravy v širším centru města, vč. dopravy v klidu

 2. Koncepce veřejných prostranství v širším centru města

 3. Koncepce podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města

 

Potřeba zpracování analytických a koncepčních dokumentů města Broumova a jejich zařazení vyplynula z potřeby posílení strategického řízení a rozhodování na úrovni místní samosprávy, stejně jako potřeby zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti vývoje v jednotlivých řešených oblastech pro obyvatele i klíčové aktéry života města (podnikatelé, NNO a další). Stejně tak si město Broumov od jejich pořízení slibuje zefektivnění a zkvalitnění procesů a postupů ve veřejné správě na místní úrovni.

 

Strategické řízení a plánování představuje směřování organizace v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém horizontu, propojuje disponibilní zdroje (lidské, finanční, materiální) s cílem zvýšit účinnost a efektivnost veřejné služby a naplnit strategickou vizi budoucnosti města. Při strategickém řízení a efektivním plánování je nezbytné se opřít o strategické dokumenty (koncepce, plány), ale i segmentové koncepční dokumenty (pasporty, generely), které jsou pro vedení města, jeho zaměstnance, ale i obyvatele a další aktéry života města klíčovými dokumenty.

Zadavatel realizuje projekt „Efektivní veřejná správa ve městě Broumov“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Město Broumov má v současné době kromě jiných dokumentů zpracován Strategický rozvojový plán města Broumova do roku 2029. Některé oborové koncepce a další potřebné strategické dokumenty zatím městu pro strategické rozhodování chybí.

Předmětem této výzvy je vytvoření těchto 3 dílčích navzájem provázaných strategií, jejichž součástí bude vždy i podrobná analýza daného aspektu městského rozvoje:

 1. Koncepce dopravy v širším centru města, vč. dopravy v klidu

 2. Koncepce veřejných prostranství v širším centru města

 3. Koncepce podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města

 

Koncept dopravy, veřejných prostranství a podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města budou společně tvořit Integrovanou strategii rozvoje centrální části města Broumova a stanou se nástrojem pro efektivní plánování a investování prostředků do jeho rozvoje.

Přestože výsledkem budou 3 samostatné koncepce, dohromady budou tvořit jeden funkční, vzájemně propojený nástroj rozvoje města.

Zadavatel požaduje, aby tyto koncepce byly připravovány jako provázané. Proces jejich přípravy bude jeden, jeho výstupem budou tři koncepce. Například zapojení veřejnosti a hlavních aktérů rozvoje města by mělo být nastaveno společně pro všechna témat. Zpracovatel může shrnout hlavní východiska k řešenému území, společná pro všechny témata, do čtvrtého dokumentu.

Zároveň je požadováno, aby vznikaly s ohledem na cíle a opatření již existujících strategických a koncepčních dokumentů města. Cílem je skloubit dílčí dokumenty tak, aby byly efektivně řešeny jednotlivé problémy města provázaně a v synergii.
 

Požadavkem zadavatele je, aby všechny koncepce byly předmětem participačního procesu a to jak ve fázi analýzy tak ve fázi konzultace návrhu.

Část 1: Koncepce dopravy v širším centru města, včetně dopravy v klidu

Zpracování Koncepce dopravy v širším centru města, včetně dopravy v klidu bude výchozím krokem této části zakázky, který určí další směřování dopravní politiky města.

Koncepce rozvoje dopravy Broumova v širším centru města bude dopravně-politický dokument vycházející z principu tvorby plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP)
s přihlédnutím na místní specifika a koordinaci s koncepcí veřejných prostranství a koncepcí podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra Broumova a dalšími okruhy podpořenými v OP Zaměstnanost. Součástí Koncepce dopravy bude i koncepce dopravy v klidu.

Zadavatel požaduje, aby byla v rámci koncepce provedena analýza dopravní situace na základě již existujících podkladů, která bude doplněna analýzou potřeb uživatelů a veřejnosti a analýzou na základě terénních šetření zpracovatele. Bude navržena vize, strategické cíle a dílčí opatření rozvoje širšího centra města v oblasti dopravy a dopravy v klidu.

Koncepce dopravy a veřejných prostranství a ekonomického rozvoje širšího centra města budou úzce koordinovány a společně projednávány.

Výstupy Koncepce dopravy v širším centru města, včetně dopravy v klidu budou podkladem pro naplnění priority A5. Rozvoj, zefektivnění, dobudování infrastruktury, 5.2. Zkvalitnění dopravní infrastruktury ve městě, včetně dořešení statické dopravy (parkování), dopravy v centru města a odstranění dopravních závad Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029.

Zpracování strategie rozvoje dopravy Broumova bude zahrnovat následující kroky:

 • analýza dopravní situace zpracovatelem na základě již existujících podkladů,

 • zhodnocení současného procesu dopravního plánování města sebehodnotícím procesem, jehož výstupem bude „audit“ současné dopravní politiky a jejího naplňování,

 • schůzka s hlavními zájemníky území za účelem společné analýzy a identifikace potřeb uživatelů; výstup: problémová mapa,

 • schůzka s veřejností za účelem společné analýzy a identifikace potřeb uživatelů; výstup: problémová mapa,

 • příprava SWOT analýzy, definování hlavních problémů města, budování širokého konsensus nad současnou dopravní situací města napříč spektrem zájemníků, představení výstupů z analytické části a jejich konzultace,

 • představení principů udržitelného plánování mobility ve městech (stakeholdeři + veřejnost),

 • společná tvorba dopravní vize města pro konkrétní časový horizont a její projednání aschválení v radě a zastupitelstvu města,

 • vytvoření měřitelných strategických a specifických cílů a kritérií pro vyhodnocování naplňování strategie,

 • návrh opatření k naplnění vize a cílů, posouzení účinku těchto opatření, přidělení zodpovědnosti, zdroje financování a časového horizontu realizace,

 • příprava akčního plánu realizace na období 2020 – 2023,

 • konzultace strategie s hlavními zájemníky a veřejností,

 • vytvoření plánu monitorování a vyhodnocování naplňování cílů, zodpovědnosti za naplňování plánu,

 • schválení Koncepce dopravy v širším centru města, včetně dopravy v klidu.

Důvodem výsledného zaměření strategie dopravy města Broumova na koncepci statické dopravy, je stávající dlouhodobě neuspokojivý stav způsobovaný parkujícími a odstavenými vozidly na katastru města, která výrazným způsobem narušují jeho estetickou stránku (to se týká zejména historického jádra města), dále znemožňují zásobování či významně ovlivňují dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách, poškozují majetek města i soukromých subjektů a v neposlední řadě také snižují bezpečnost a plynulost provozu na hlavních komunikačních tazích města.

V rámci koncepce budou připraveny, provedeny, vyhodnoceny a dále interpretovány výsledky průzkumů jak dopravy v klidu, tak (tam, kde to souvisí s řešením dopravy v klidu) i dopravy v pohybu. Průzkumy budou zahrnovat:

 • pasportizaci zájmového území města Broumova (intravilán města),

 • dále průzkumy obsazenosti parkovacích ploch a parkovišť ve vybraných lokalitách

 • a terénní šetření provedená za účelem zjištění dopravních závad a přestupků řidičů při parkování či odstavování svých vozidel a další oblasti.

Část 2: Koncepce veřejných prostranství v širším centru města

Soustava veřejných prostor představuje klíčovou a nezastupitelnou součást struktury každého města. Veřejné prostory zabezpečují prostupnost území města, jeho propojení s okolní volnou krajinou, přístupnost jednotlivých pozemků a staveb na nich.

Zadavatel požaduje, aby Koncepce veřejných prostranství umožňovala efektivní plánování a vynakládání financí do údržby, obnovy, případně tvorby nových veřejných prostranství. Základním cílem Analýzy soustavy veřejných prostor města Broumov bude prostorové vymezení soustavy veřejných prostorů s respektem k jejich vymezení v územním plánu, avšak s podrobnějším zmapováním vazeb, identifikace jeho skladebných součástí a prvků. Výsledkem analýzy pak bude pojmenování základních potenciálů, problémů a témat a doporučení k podrobnějšímu řešení. Vzhledem k tomu, že neoddělitelnou součástí veřejných prostor jsou zelené plochy města, bude podkladem analýzy i pasport zeleně měst. Koncepce dopravy, veřejných prostranství a ekonomického rozvoje širšího centra města budou úzce koordinovány a společně projednávány.

Na Analýzu veřejných prostor naváže definování strategických cílů a dílčí opatření rozvoje veřejných prostranství širšího centra města.

Výstupy Koncepce veřejných prostranství v širším centru města budou podkladem pro naplnění těchto priorit a opatření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029: Priorita A5: Rozvoj, zefektivnění, dobudování infrastruktury; Opatření 5.6 Revitalizace města, zejména jeho centra, Priorita D3 - Bydlení, urbanismus a územní plánování; 3.2. Organizování urbanistických soutěží pro významné rozvojové plochy, 3.3 Využívání architektonických soutěží.

Část 3: Koncepce podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města

Koncepce ekonomického rozvoje centra města je neoddělitelně spjata s koncepcí rozvoje dopravy a veřejných prostranství. Kvalitní veřejný prostor, dobrá dopravní dostupnost všemi druhy dopravy, tedy pěší, cyklodopravou, hromadnou dopravou i individuální automobilovou dopravou jsou jedněmi ze základních předpokladů dobře fungujícího, prosperujícího města.

Na území města se nachází řada objektů a ploch, které jsou v současné době bez využití, ale mají výhodnou polohu či potenciál pro další rozvoj města. Cílem města je zmapovat tyto rozvojové lokality a objekty, jež jsou potenciálně vhodné k nejrůznějším aktivitám (zejména však podnikatelským). Zadavatel požaduje, aby byly v rámci analytické části dále zmapovány stávající ekonomické aktivity v širším centru města, deficity v oblasti služeb, občanské vybavenosti a to i s vazbou na cestovní ruch.

Na analytickou část naváže definování strategických cílů a dílčích opatření, která povedou k udržitelnému rozvoji širšího centra města s cílem jeho udržitelného ekonomického rozvoje s vazbou na rozvoj maloobchodu a služeb v centru města a návaznost na rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu, tvorbu pracovních míst a diversifikaci místní ekonomiky. 

Koncepce dopravy, veřejných prostranství a ekonomického rozvoje širšího centra města budou úzce koordinovány a společně projednávány.

Výstupy Koncepce podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města budou podkladem pro naplnění priority B1. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí
a zaměstnanosti; opatření 1.2 Oživení centra města (náměstí, jeho blízkého okolí)
Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029:

Harmonogram plnění

Uchazeč zpracuje harmonogram v následujícím členení:

PořadíČástTermín - počet měsíců od odeslání výzvy k plněníČíslo etapy
0Podpis smlouvy 1
1Přípravná část 1
2Plán komunikace a participace 1
3Analytická část 2
4Syntetická část 3
5Návrhová část 4
6Finanční plán 4
7Implementační část 4
8Projednání v ZMMax. 11 měsíců5

 

Dodavatel stanoví časový harmonogram realizace dle dílčích etap, který bude pro plnění zakázky závazný. Každá ukončená etapa bude zadavatelem schvalována.

Finanční plnění ze strany zadavatele proběhne až poté, kdy zadavatel podpisem potvrdí protokol o předání všech etap plnění včetně jednotlivých částí (po projednání v ZM města Broumova).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 780000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání všech částí je max. 10 měsíců od podpisu smlouvy. Konečné projednání dokumentů proběhne nejpozději na zasedání zastupitelstva v prosinci 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Zakázka bude předána v sídle zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnoticí kritéria zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

 

 • celková nabídková cena v Kč – váha 60%

 • odborné zkušenosti účastníka výběrového řízení – váha 40%

   

  Popis způsobu hodnocení:

  Nabídky budou dále hodnoceny podle níže uvedeného postupu.

   

  Dílčí kritérium č. 1 – celková nabídková cena v Kč

  Hodnocena bude výše nabídkové ceny zpracované v souladu s částí „Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny“. V rámci hodnocení tohoto kritéria bude hodnocena nejvýhodnější nabídková cena s DPH u plátce daně z přidané hodnoty, resp. celková nabídková cena v Kč u neplátce daně z přidané hodnoty za celý předmět plnění veřejné zakázky dle níže uvedené metody hodnocení.

   

  Dílčí kritérium č. 2 – odborné zkušenosti účastníka výběrového řízení

  a) odborné zkušenosti – počet řešených služeb v oblasti zpracování urbanistické nebo rozvojové strategie pro územně správní celek s počtem obyvatel min. 7 tis. připravených s participací veřejnosti (tímto není myšlena výstava či veřejné představení, ale strukturované zapojení veřejnosti a hlavních aktérů).

  Bodováno bude takto: za každý strategický dokument dle požadavku uvedeného výše obdrží účastník 1 bod, maximální počet je 10 bodů (za 10 a více strategických dokumentů)

  b) odborné zkušenosti – počet zakázek, jejichž součástí bylo reprezentativní sociologické šetření na vzorku populace.

  Bodováno bude takto: za každou zakázku dle požadavku uvedeného výše obdrží účastník 1 bod, maximální počet je 5 bodu (za 5 a více zakázek s reprezentativním sociologickým šetřením)

   

  Seznam strategických dokumentů, které účastník realizoval dle výše uvedených požadavků, musí obsahovat následující údaje:

 • název strategického dokumentu

 • objednatel

 • kontaktní osoba vč. telefonického nebo e-mailového kontaktu

 • webový odkaz na zveřejněné strategické dokumenty

 • doba od-do, ve které zpracování strategických dokumentů probíhalo

 • webový odkaz zveřejněných informací o případné participaci

   

  Pokud požadovaný seznam nebude v rámci nabídky doložen, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.

   

  Za hodnocenou zakázku nebude považována taková zakázka, kterou řešil uchazeč dodavatelsky – tedy zakázky spolupracujících osob.

   

  Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů. Součet bodů za odborné zkušenosti dle dílčího kritéria č. 2 písm. a) a b) bude přepočten níže uvedenou metodou hodnocení a výsledek bude vynásoben stanovenou váhou dílčího kritéria.

   

  Za jeden uvedený dokument/zakázku, v případě splnění všech požadavků (písm. a) i b)) může účastník obdržet 2 body. Účastníci však mohou obdržet celkem maximálně 10 bodů (i v případě předložení 10 a více dokumentů/zakázek, které naplňují požadavky dle písm. a) a i v případě předložení 5 a více dokumentů/zakázek, které naplňují požadavky dle písm. b ).

   

   

  Metoda hodnocení:

  Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnice od 0 do 100 bodů a obodování dílčích kritérií provede takto:

   

  1. Pro kritéria, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (celková nabídková cena):

   

  nejvýhodnější nabídka

  Počet bodů = -------------------------------- x 100

  hodnocená nabídka

   

  2. Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (odborné zkušenosti účastníka výběrového řízení):

   

  hodnocená nabídka

  Počet bodů = -------------------------------- x 100

  nejvýhodnější nabídka

   

  Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

  V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. – 2. místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny. V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkové ceny těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. – 2. místě rozhodnuto podle toho, která nabídka byla zadavateli doručena dříve.

   

V případě nepřijatelné podmínky dodavatele bude nabídka z hodnocení vyřazena.

 

Z posouzení a hodnocení může být vyloučena nabídka uchazeče, který se ve 3 letech předcházejících zahájení výběrového řízení zakázky dopustil pochybení při plnění smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, které vedlo ke vzniku nároku zadavatele nebo jiného veřejného zadavatele na náhradu škody, předčasné ukončení smluvního vztahu nebo na úhradu sankce.

Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Příloha č. 1 – čestné prohlášení – souhlas se zadávacími podmínkami - bezdlužnost

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění požadované technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením seznamu spolupracujících osob a popisem jejich kvalifikace.

Minimální požadavky na složení realizačního týmu:

 • Expert/ka na oblast dopravy – VŠ vzdělání v oboru dopravní stavby, zkušenost se zpracováním auditů dopravní politiky metodou QUEST a plánu udržitelné městské mobility,

 • Expert/ka na oblast městského plánování – VŠ vzdělání v oboru územní plánování/architektura, praxe min. 10 let, zkušenost se zpracováním minimálně jednoho dokumentu tematicky odpovídajícímu příslušné části předmětu této veřejné zakázky,

 • Expert/ka v oblasti zapojování veřejnosti do plánovacích procesů (participace) – VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe v této oblasti.

U požadavku na VŠ vzdělání doloží účastník výběrového řízení opis diplomu v požadované odbornosti.

Výše uvedené požadavky lze splnit kumulativně, tedy jednou významnou službou prokázat více požadavků na technickou způsobilost.

Seznam spolupracujících osob bude závazný pro plnění zakázky a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj.

Změna v kvalifikaci účastníka výběrového řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník výběrového řízení povinen tuto změnu Zadavateli oznámit do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

 

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a platební podmínky zadavatele:

Nabídka v listinné podobě bude předložena v českém jazyce. Nebude obsahovat žádné přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit nabídku v tomto členění:

 • titulní strana nabídky:

označení této veřejné zakázky

identifikační údaje uchazeče

kontaktní údaje osob pověřených k jednání v tomto výběrovém řízení (včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy)

vazba na projekt (uvedení názvu a reg. čísla projektu)

 • cenová nabídka za realizaci zakázky s uvedením cen za jednotlivá dílčí plnění a jednotkových cen, na základě kterých jsou tyto stanoveny
 • seznam dodávek služeb - strategických dokumentů, které účastník realizoval dle výše uvedených požadavků v popisu v části Pravidla pro hodnocení nabídek
 • návrh harmonogramu plnění
 • seznam uvažovaných subdodavatelů, s případnými dalšími si zadavatel vyhrazuje udělení výslovného souhlasu
 • seznam spolupracujících osob tvořících realizační tým (včetně doložení požadované kvalifikace – dosažené vzdělání, certifikace)
 • uchazeč – plátce DPH uvede ve své nabídce cenu bez DPH s uvedením sazby DPH a vyčíslením DPH a celkovou cenu s DPH. Uchazeč – neplátce DPH uvede ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu.
 • návrh smlouvy o dílo
 • čestné prohlášení

 

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo dle vzoru ve dvou vyhotoveních, která je obsažena v příloze této výzvy (elektronickou verzi pro lepší editaci smlouvy o dílo naleznete a stáhnete na webu města v příloze příslušné výzvy: http://www.broumov-mesto.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?tema=5037&p1=51), vyhotovené v souladu se zadávacími podmínkami, obsahující předmět díla, termín plnění, předání a převzetí, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH u plátce, u neplátce cenu celkovou, v rozsahu dle vzoru, který tvoří přílohu k zadávacím podmínkám, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami a je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (30 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek). Vyplněné a řádně podepsané smlouvy o dílo budou samostatnou přílohou nabídky, k níž budou připojeny takovým způsobem, aby jednu z nich zadavatel mohl po jejím schválení a podpisu odeslat jako platnou smlouvu vybranému dodavateli (smlouvy tedy nesmí být pevně spojeny s nabídkou, musí být k nabídce přiloženy samostatně).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícícm členění:

položka

cena bez DPH

cena vč. DPH (resp. celková nabídková cena)

Koncepce dopravy v širším centru města, vč. dopravy v klidu

 

 

Koncepce veřejných prostranství v širším centru města

 

 

Koncepce podpory udržitelného ekonomického rozvoje širšího centra města

 

 

cena celkem

 

 

 

Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Varianty nabídekZadavatel variantní řešení nepřipouští.Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Poskytování dodatečných informacíDodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Dodatečné informace budou zveřejňovány na webu zadavatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Údaje povinné publicity

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že k projektu jsou vydána Pravidla publicity, která jsou stanovena Příručkou pro příjemce a logotypy programu dostupnými zde https://www.esfcr.cz/. Zadavatel si tak vyhrazuje právo udělení předchozího souhlasu s obsahem všech případně tištěných dokumentů vyhotovených dodavatelem při plnění předmětu zakázky, se zaměřením na soulad s uvedenými pravidly.

Platební a obchodní podmínky

Po předání a převzetí služby bez vad bude zakázka uhrazena na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoli z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Povinné přílohy daňového dokladu:

 • podrobný přehled dodávek a služeb vztahujících se k předmětu zakázky

 • splatnost daňového dokladu musí být stanovena ve lhůtě minimálně 30 dní ode dne vystavení a doručení dokladu zadavateli

 • vazba na projekt (uvedení názvu „Efektivní veřejná správa ve městě Broumov“ a reg. čísla projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007450)

   

  Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran pouze na základě smluvní výpovědi. Výpovědní lhůta je pro zadavatele stanovena na jeden měsíc, pro dodavatele zakázky tři měsíce a počne plynout dnem následujícím po dni doručení výpovědi.

  Ostatní podmínky zadavatele

  Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, nebo odmítnout všechny nabídky. Zrušení zadávacího řízení bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva.

  Zakázka je zadávána jako otevřená výzva, která je uveřejněna na webových stánkách zadavatele – http://www.broumov-mesto.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?tema=5037&p1=51 - bez zbytečného odkladu po zveřejnění výzvy je zároveň zasílána třem možným uchazečům.

  Zadavatel bude nabídku posuzovat i v případě podání pouze jedné nabídky (při splnění ostatních náležitostí).

  Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách.

  Zadavatel projevuje vůli ve smyslu ustanovení § 1724 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužít na řízení ustanovení § 1729 občanského zákoníku.

  Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

  Zadavatel má právo nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek provést změny v zadávacích podmínkách s případným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

  Zadavatel má právo provést změny smlouvy, která tvoří součást zadávacích podmínek, resp. v návrhu smlouvy předloženém dodavatelem i po podání nabídky.

  Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky, zadavatel nabídky nevrací.

  Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z výběru dodavatele zakázky za nesplnění i jednoho z požadavků na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky zadavatele.

  Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – zadavatel na výběrové řízení aplikuje pouze jeho § 6 a k jeho provedení Radou města Broumova vydanou SRM/17, o zakázkách malého rozsahu, vydání 07.

  Údaje o uchazečích, kteří podají nabídku – tedy jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, tak jako údaje o jimi podaných nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele – www.broumov-mesto.cz. Smlouva včetně jejích změn a dodatků, v případě že cena v ní uvedená bude činit více než 500.000 Kč bez DPH, bude zveřejněna na profilu zadavatele – www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523. Smlouva včetně všech jejich dodatků bude vedena rovněž ve vnitřní evidenci zadavatele a její obsah může být zpřístupněn na základě zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.

  Vybraný uchazeč (dodavatel) bude o výsledku zadávacího řízení informován písemně, stejně tak i uchazeči neúspěšní. Dále budou dodavatelé vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o případném vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Podáním nabídky uchazeč vyslovuje souhlas s výše uvedenými podmínkami a výhradami zadavatele (uchazeč stvrzuje Čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy), tak jako s dalším zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle obecného opatření o ochraně osobních údajů.

Zadávací řízení se řídí:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ. Zadavatel je povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro poptávkové řízení jsou však rozhodné podmínky stanovené v této výzvě. Vzhledem k financování této zakázky z Operačního programu Zaměstnanost se na toto výběrové řízení vztahují rovněž pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost (verze č. 9), které vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto řídicí orgán uvedeného operačního programu.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 12. 2019
 
Aktualizováno: 4. 12. 2019