Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12450

Název zakázky: Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Beroun

Sídlo zadavatele: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Eva Kaiserová
 • Telefon: +420257095474
 • E-mail: verejne.zakazky@elcos.cz

IČ zadavatele: 00233129

DIČ zadavatele: CZ00233129

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Eva Kaiserová
 • Telefon: +420257095474
 • E-mail: verejne.zakazky@elcos.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepce dopravy města Beroun do roku 2030.

Koncepce dopravy bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť všechny tyto druhy dopravy se vzájemně ovlivňují. Hlavním cílem je vytvořit vyvážený funkční dopravní systém šetrný k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a usměrněnou automobilovou dopravou. V rámci koncepce dojde k metaanalýze dat z již existujících dokumentů města a k analýze stávajícího stavu. Výstupem bude detailně popsaný rozsah problémů a příležitostí. Koncepce bude sloužit jako podklad pro řešení konkrétních opatření v oblasti dopravy a pro plánování budoucích investic do veřejné dopravní infrastruktury.

Koncepce bude složena z částí:

Analytická část (analýza současné situace v řešeném území z hlediska dopravy, průzkumy, metaanalýza stávajících dat)

Město Beroun poskytne následující strategické dokumenty:

Územní plán Beroun (03/2017)
Strategický plán rozvoje města Beroun (2005)
Generel dopravy berounské aglomerace (2007)
Generel cyklistické dopravy (2007)
Dopravní model včetně dodatku (2013)
Ekologická studie (1999 - průběžně aktualizována)
Návrh optimalizace řízení automobilové dopravy na průtahu silnice II/605 v Berouně (2017)
Studie parkování v centrální části města Beroun a prověření navýšení kapacity na sídlišti Plzeňské předměstí (2017)
Demografická studie města Beroun do roku 2035

 

Návrhová část (návrh opatření a aktivit, vytvoření akčního plánu, systém monitoringu včetně všech případných doprůzkumů dopravy nutných k realizaci zakázky).

Městská hromadná doprava (omezení osobní automobilové dopravy ve městě) – návrh MHD linek včetně rozvojových oblastní města
Cyklistickou dopravu
Optimalizace dopravy v městské památkové zóně
Vyhodnocení dopadů regionální dopravy na území města
Systém monitoringu dopravy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2893000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od podpisu smlouvy o dílo do 01/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
  Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle kritéria :

  Nabídková cena v Kč bez DPH                                                           váha 70%
  Počet realizovaných generelů (koncepcí) dopravy za posledních pět let od data vyhlášení veřejné zakázky pro územní samosprávné celky s počtem obyvatel nad 10 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava                          váha 30%

  Způsob hodnocení

  Hodnotící kritérium č. 1

  Komise přiřadí hodnocené nabídce tolik bodů, které jsou rovny podílu nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH a nabídkové ceny v Kč bez DPH hodnocené nabídky, vynásobené váhou kritéria (70%)
  Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH získá 70 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.  

   

  Hodnotící kritérium č. 2

  Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 10 000 do 50 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava - 2 body
  Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 50 000 do 100 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava - 5 bodů
  Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 100 000 a výš, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava  - 10 bodů
  Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro kraj - 3 body

   

  Každý účastník doloží v rámci hodnocení nabídek seznam realizovaných koncepcí, s datem realizace, místem realizace, zaměřením koncepce, velikostí řešené obce, kontaktní osobou objednatele s uvedením telefonního čísla a mailové adresy pro ověření uvedených skutečností.

  Komise nejdříve přiřadí každé hodnocené nabídce body dle výše uvedené specifikace za doložené realizované koncepce dopravy.

  Následně komise pro dílčí kritérium přiřadí hodnocené nabídce tolik bodů, který je roven podílu hodnocené nabídky (počet bodů hodnocené nabídky za koncepty, generely) a nejvýhodnější nabídky (nejvyšší počet bodů za koncepty a generely), vynásobené váhou kritéria (30%).

  Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvyšším počtem bodů za realizované koncepce získá 30 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.

  Hodnotící komise následně sečte získané body v rámci kritéria č. 1 a 2. pro každou nabídku a seřadí nabídky v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů za kritéria č. 1 a 2 po nabídku s nejnižším počtem získaných bodů za kritéria č. 1 a 2
  Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů za kritéria č. 1 a 2.

  Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
  Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle kritéria :

  Nabídková cena v Kč bez DPH                                                           váha 70%
  Počet realizovaných generelů (koncepcí) dopravy za posledních pět let od data vyhlášení veřejné zakázky pro územní samosprávné celky s počtem obyvatel nad 10 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava                          váha 30%

  Způsob hodnocení

  Hodnotící kritérium č. 1

  Komise přiřadí hodnocené nabídce tolik bodů, které jsou rovny podílu nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH a nabídkové ceny v Kč bez DPH hodnocené nabídky, vynásobené váhou kritéria (70%)
  Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH získá 70 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.  

   

  Hodnotící kritérium č. 2

  Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 10 000 do 50 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava - 2 body
  Komise přiřadí za každou Koncepci (generel) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 50 000 do 100 000 obyvatel, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava - 5 bodů
  Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro obce s počtem obyvatel od 100 000 a výš, kde bylo řešeno MHD, cyklo doprava, příměstská doprava  - 10 bodů
  Komise přiřadí za každý Generel (koncepci) dopravy pro kraj - 3 body

   

  Každý účastník doloží v rámci hodnocení nabídek seznam realizovaných koncepcí, s datem realizace, místem realizace, zaměřením koncepce, velikostí řešené obce, kontaktní osobou objednatele s uvedením telefonního čísla a mailové adresy pro ověření uvedených skutečností.

  Komise nejdříve přiřadí každé hodnocené nabídce body dle výše uvedené specifikace za doložené realizované koncepce dopravy.

  Následně komise pro dílčí kritérium přiřadí hodnocené nabídce tolik bodů, který je roven podílu hodnocené nabídky (počet bodů hodnocené nabídky za koncepty, generely) a nejvýhodnější nabídky (nejvyšší počet bodů za koncepty a generely), vynásobené váhou kritéria (30%).

  Nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvyšším počtem bodů za realizované koncepce získá 30 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů dle výše uvedeného vzorce.

  Hodnotící komise následně sečte získané body v rámci kritéria č. 1 a 2. pro každou nabídku a seřadí nabídky v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů za kritéria č. 1 a 2 po nabídku s nejnižším počtem získaných bodů za kritéria č. 1 a 2
  Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů za kritéria č. 1 a 2.

  Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Způsobilým není dodavatel, který

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

  tato právnická osoba,
  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

  Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 4 zákona, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splňovat i osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

   

  Prokázání základní způsobilosti

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení.

   

   

   

   

  profesní způsobilost

  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

  oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tzn., aby předložil živnostenské oprávnění

  projektová činnost ve výstavbě

  odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. tzn., aby předložil autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

  (a) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby- ČKAIT ID00 dopravní stavby, a

  (b) autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství- ČKAIT II00 městské inženýrství.

  Dodavatel je povinen uvést, v jakém vztahu k němu je osoba, jejíž prostřednictvím prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. statutární orgán, zaměstnanec, poddodavatel…). 

  Doklady podle § 77 odst. 1 a 2 zákona dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

   

  Technická kvalifikace

  Kritéria technické kvalifikace stanovil zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
  K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

  seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

  Zadavatel požaduje předložit minimálně 3 významné služby (reference) na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci generelu dopravy nebo koncepce dopravy pro obce s více jak 10 000 obyvateli nebo kraje, kde významná služba musela řešit min. MHD, cyklo dopravu, příměstskou dopravu

  seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

  Zadavatel požaduje předložit seznam techniků a to v min. rozsahu:

  Hlavní manažer projektu
  Odborník na městské inženýrství
  Odborník na dopravní stavby
  Odborník na MHD
  Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě

   

  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k vedoucím pracovníkům,

  - 1 osoba v pozici „Hlavní manažer projektu“, která musí splňovat:

  minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství nebo dopravní stavby
   VŠ technického zaměření
  autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr v oboru městská doprava nebo dopravní stavby
  zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 000 nebo kraje

   

  - 1 osoba v pozici „Odborník na městské inženýrství“, která musí splňovat:

  minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství
  VŠ technického zaměření
  autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr v oboru městské inženýrství
  zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 000 nebo kraj

   

  - 1 osoba v pozici „Odborník na dopravní stavby“, která musí splňovat:

  minimálně 5 let praxe v oboru dopravní stavby
  VŠ technického zaměření
  autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
  zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 000 nebo kraj

   

  - 1 osoba v pozici „Odborník na MHD“, která musí splňovat:

  minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství se zaměřením na MHD
  VŠ technického zaměření
  zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 000, kde řešil koncepci a rozvoj MHD

   

  - 1 osoba v pozici „Odborník na cyklodopravu v městské zástavbě“, která musí splňovat:

  minimálně 5 roky praxe v oboru cyklodopravy a městského inženýrství
  VŠ technického zaměření
  zkušenosti s realizací min. 2 koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 000 kde řešil koncepci cyklodopravy v městské zástavbě.

   

  Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:

  dokladu o požadovaném oprávnění, osvědčení – prostá kopie dokladu
  profesní životopis – z kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, funkce v rámci realizačního týmu, dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis.

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě a zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://zakazky.mesto-beroun.cz/

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny ve výzvě a zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele:

https://zakazky.mesto-beroun.cz/

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2018
 
Aktualizováno: 9. 10. 2018