Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování pasportů majetku města

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12223

Název zakázky: Zpracování pasportů majetku města

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 4. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Ostrov

Sídlo zadavatele: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Josef Železný
  • Telefon: +420602287749
  • E-mail: jzelezny@ostrov.cz

IČ zadavatele: 00254843

DIČ zadavatele: CZ00254843

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Filip Haferník
  • Telefon: +420595170938
  • E-mail: hafernik@ppe.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 4. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Viz zadávací dokumentace

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů na pozemcích ve vlastnictví zadavatele na katastrálním území Ostrov nad Ohří, Dolní Žďár, Horní Žďár, Hluboký, Vykmanov, Maroltov, Květnová, Kfely a Mořičov. Jednotlivé pasporty budou obsahovat informace zejména o stanovištích na separovaný a směsný komunální odpad, městském mobiliáři, dětských hřištích, odpadkových koších, zeleni, místních komunikacích, cyklostezkách, dopravním značení, apod., a budou kompatibilní se systémem MISYS. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1074000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Viz zadávací dokumentace

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny analogicky dle § 114 odst. 2 ZZVZ. Nabídky budou hodnoceny analogicky dle § 119 ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 639000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice IČO: 28358589 OOJ: JUDr. Radomír Salvet, jednatel společnosti

    Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2018

Datum ukončení: 17. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 4. 2018
 
Aktualizováno: 21. 5. 2018