Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování průzkumu veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13806

Název zakázky: Zpracování průzkumu veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 5. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Sídlo zadavatele: Klimkovická 55/28, 70856, Ostrava-Poruba

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D
  • Telefon: +420599482002
  • E-mail: lbarankova@moporuba.cz

IČ zadavatele: 00845451

DIČ zadavatele: CZ00845451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavla Pipreková
  • Telefon: +420599480327
  • E-mail: ppiprekova@moporuba.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 70856, Ostrava-Poruba (hlavní budova, přízemí)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zpracování průzkumu veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba (dále jen „projekt“), spočívající v realizaci projektových aktivit, jejichž cílem je zajištění zpětné vazby od občanů za účelem vyhodnocení současného stavu a získaní podnětů pro zlepšení komunikace ÚMOb Poruba s veřejností. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.
Předmět plnění veřejné zakázky bude postupně naplněn realizací těchto projektových aktivit:
a) vstupní konzultace
b) příprava průzkumu – stanovení parametrů kvótního výběru respondentů, draft otázek, finální návrh dotazníku, příprava organizace průzkumu a skupinových rozhovorů
 a. výstup aktivity je podmíněn souhlasem poskytovatele s navrženým dotazníkem
c) realizace průzkumu formou:
 a. sběru dat a úpravou těchto dat pro potřeby statistického zpracování – metoda průzkumu č. 1,
 b. realizace skupinových rozhovorů – metoda průzkumu č. 2
d) vyhodnocení průzkumu statistická analýza dat, interpretace výsledků (závěrečná zpráva)
 a. výstup aktivity je podmíněn souhlasem zadavatele
e) prezentace výsledků
f) součinnost při prezentování dat veřejnosti a médiím (vytvoření podkladů pro tiskové zprávy)
Výstupem průzkumu veřejného mínění bude:
- výstup I. - dotazník vč. finálních otázek a odpovědí,
- výstup II. - datový soubor (datová matice),
- výstup III. - závěrečná zpráva s názvem „Zpráva z průzkumu veřejného mínění“ včetně manažerského shrnutí v návaznosti na cíle a oblasti průzkumu
- výstup IV. powerpointové prezentace výsledků.

Účelem průzkumu je:
- vyhodnocení současného stavu a získaní podnětů pro zlepšení komunikace objednatele (ÚMOb Poruba) s veřejností
- ověření naplňování strategie na základě katalogu indikátorů viz odkaz: https://fajnovaporuba.cz/a/download/default/110
- získat informace pro provedení průzkumu úrovně kvality a způsobu naplňování potřeb obyvatel městského obvodu Poruba ve vybraných oblastech života obyvatel na území městského obvodu Poruba.

Cílem průzkumu je:
- zjištění míry spokojenosti obyvatel spokojenosti obyvatel v kontextu kvalitativních indikátorů „Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030“
- zjištění míry spokojenosti obyvatel ve vybraných oblastech života:
o kultura, sport a trávení volného času
o využívání komunikačních nástrojů městského obvodu Poruba jeho obyvateli
o bezpečnost, bydlení, sociální služby, doprava, apod.
- získat zpětnou vazbu od občanů za účelem vyhodnocení současného stavu a získaní podnětů pro zlepšení komunikace a vybraných oblastí života.

Provedením „Průzkumu veřejného mínění“ městský obvod Poruba získá potřebné informace nezbytné pro jeho další rozvoj a poukáže také na svůj zájem o názory občanů žijících v městském obvodu a ochotu s nimi spolupracovat.
Městský obvod Poruba má 64 727 obyvatel (data k 1. 1. 2020) a zajištění zpětné vazby od občanů neboli průzkum veřejného mínění, bude probíhat na reprezentativním vzorku respondentů, který bude vybrán z obyvatel městského obvodu Poruba.

Obsah průzkumu:
1. vyhodnocení míry spokojenosti obyvatel městského obvodu Poruba ve vybraných oblastech života
2. vyhodnocení kvalitativních indikátorů dle zadání objednatele „Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030“
 a. spokojenost obyvatel s efektivitou samosprávy a řízením rozvoje území
 b. spokojenost obyvatel Poruby s kvalitou veřejných prostor a bydlení v Porubě
 c. zvýšení spokojenosti obyvatel s volnočasovými, participativními a komunitními aktivitami v Porubě

Cílovou skupinou průzkumu veřejného mínění jsou:
- obyvatelé městského obvodu Poruba, tj. fyzické osoby od 15 let věku.

Průzkum bude proveden:
Metoda č. 1:
- kvótním výběrem vzorku min. 2.000 respondentů z řad obyvatel městského obvodu Poruba, a to na základě proporcionálního zastoupení kvótních znaků. Kvótní znaky:
o bydliště v jednotlivých stavebních obvodech městského obvodu Poruba (průzkum bude proveden ve všech obvodech dle předem stanovených kvót),
o pohlaví,
o věk.
- Za odpovídající rozvrstvení vzorku dotazovaných podle kvótních znaků odpovídá poskytovatel
- Průzkum bude proveden tak, aby nedošlo k ovlivnění výsledků ze strany hodnocených subjektů (např. zapojením zaměstnanců dotčených subjektů)
- Je požadováno použití kvantitativních metod osobního dotazování (F2F – face to face), formou PAPI (paper and pencil).
- V omezené míře (max. 20%, tedy pro max. 400 respondentů) bude možno využít online dotazování – tato metoda může být využita jako doplňková s cílem doplnění základního souboru dat získaného metodou PAPI.
- Otázky nebudou začleněny do omnibusového dotazování, bude se jednat o exkluzivní výzkum a výsledky budou složit pouze objednateli.
- Předpokládaný rozsah průzkumu: 50-60 otázek

Metoda č. 2:
- kvalitativními formami výzkumu trhu – skupinovými rozhovory typu focus group:
o min. vzorek je 30 respondentů (tj. min. 30 účastníků skupinových rozhovorů o maximálním počtu 8 účastníků na 1 rozhovor).
o Výběr respondentů a sestavení skupin (focus group) bude proveden ve spolupráci s objednatelem, který je musí odsouhlasit.
o Zaměření jednotlivých skupin - focus group bude odpovídat sledovanému obsahu průzkumu. Předpokládaný počet focus group bude 5 – 8.
o Rozhovory budou provedeny s cílem získat v rámci sledovaných témat od účastníků hlubší úvahu na probíraná témata.
o Předpokládaný rozsah průzkumu: 120 minut/skupinu

Více v příloze č.2 – návrh smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení prací: do 2 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad 1. červenec 2021). Dále jsou stanoveny tyto dílčí termíny plnění – milníky: a. vstupní konzultace – do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy b. příprava průzkumu: i. krok 1 – stanovení parametrů kvótního výběru respondentů, návrh otázek, - draft dotazníku – termín do 2 týdnů od ukončení aktivity vstupní konzultace ii. krok 2 – finální návrh dotazníku – termín do 2 týdnů od ukončení aktivity příprava průzkumu - krok 1 iii. krok 3 – příprava organizace průzkumu a skupinových rozhovorů – průběžně c. realizace průzkumu: i. termín zahájení formou dotazníků s kvótním výběrem (metoda č. 1 dle přílohy č. 1 smlouvy – nejpozději 23. srpna 2021 ii. termín ukončení průzkumu dle metody č. 1 – do 6 týdnů od zahájení realizace průzkumu metodou č. 1 iii. termín zahájení formou kvalitativní (skupinové rozhovory – metoda č. 2 dle přílohy č. 1 smlouvy – září 2021 iv. termín ukončení průzkumu dle metody č. 2 – nejpozději do 10. října 2021 d. vyhodnocení průzkumu: do 3 týdnů od ukončení realizace průzkumu, dle metody č. 2 e. prezentace výsledků – do 4 týdnů od ukončení realizace průzkumu, dle metody č. 2 f. součinnost při prezentování dat veřejnosti a médiím (vytvoření podkladů pro tiskové zprávy) – průběžně až do ukončení realizace předmětu plnění. 2. Termín pro řádné dokončení veškerých prací a předání všech řádně zpracovaných výstupů v rámci předmětu plnění poskytovatelem: 7. 11. 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je území Městského obvodu Poruba. Místem plnění pro předání podkladů, předání všech druhů výstupů dle této smlouvy je sídlo objednatele – příjemce: Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava-Poruba, odbor strategického rozvoje.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
1. Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to čestným prohlášením dle přílohy č.4
2. příslušným oprávněním k podnikání nebo jiným rovnocenným dokladem opravňující k plnění veřejné zakázky, který je relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, tedy: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a výpis z obchodního rejstříku (doloží právnické i fyzické osoby),
a výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán, ne starší než 3 měsíce k datu vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.
3. podá-li nabídku více subjektů společně, nebo společnost, která nemá právní osobnost, prokáží kvalifikaci společně v rozsahu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, kvalifikaci dle odst.č. 1 a 2 prokáže každý samostatně.
4. technické kvalifikační předpoklady splní:
a) Seznamem min. 2 služeb obdobného charakteru za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele (vč. tel. kontaktu). Z předloženého seznamu bude patrné splnění minimální úrovně kritéria technické kvalifikace, kdy obdobným charakterem se rozumí zakázky na průzkumy veřejného mínění či dotazníková šetření, kde cílem bylo zjištění kvality poskytování služeb klienta ve vztahu ke své cílové skupině zákazníků či příjemců služby. Průzkumy či šetření orientované na politické preference či výrobkově orientované průzkumy bez jasné vazby na vyhodnocení kvality a dostupnosti navazujících poskytovaných či plánovaných služeb nejsou přípustné.
Obdobným rozsahem se rozumí takové zakázky, které zahrnovaly přípravu, realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření včetně formulace závěrů obsahujících doporučení pro budoucí rozvoj služby, v rámci kterých bylo přímo (face to face) osloveno alespoň 1000 respondentů a zároveň došlo k sesbírání alespoň 1000 dotazníků metodou PAPI (paper assisted personal interview) a jejichž minimální finanční plnění bylo zároveň alespoň 330 000 Kč bez DPH za každou jednotlivou doloženou zakázku.
Splnění kvalifikačního kritéria ve smyslu doložení referenčních zakázek je přípustné prokázat i prostřednictvím subdodavatele, v takovém případě musí účastník doložit, že se uvedený poddodavatel bude na předmětu plnění podílet a definovat jeho podíl na plnění předmětu plnění.
Seznam zakázek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel.
Předložený seznam musí obsahovat tyto údaje:
• název realizované zakázky,
• popis předmětu plnění zakázky,
• místo plnění předmětu zakázky,
• doba (termín) plnění předmětu zakázky,
• cena zakázky – realizované služby v Kč bez DPH,
• kontaktní údaje na objednatele (název subjektu, jméno kontaktní osoby, telefon),
• počet respondentů u realizované zakázky
Dodavatel použije přílohu č. 5.
b) Seznamem odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném právním vztahu k dodavateli.
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil seznam odborných pracovníků obsahující osoby splňující následující požadavky:
Uvedený seznam musí obsahovat jména a příjmení specializovaných technických pracovníků, pozici a funkční zařazení, uvedení vztahu této osoby k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel – specifikace, apod.), délku praxe v oboru odpovídající předmětu této veřejné zakázky.
Přílohou seznamu členů realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí být k uvedenému odbornému pracovníkovi doložen:
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom či obdobný doklad),
 profesní životopis, ze kterého bude vyplývat identifikace takové osoby, její praxe, náplň pracovní a funkční činnosti, pravdivost uvedených údajů a potvrzení podpisem osoby, jejíž životopis je dokládán, a to minimálně v rozsahu a struktuře:
• jméno a příjmení osoby,
• označení funkční pozice u dodavatele,
• přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky,
• specifikace realizovaných služeb ve vztahu k předmětu plnění, popis těchto služeb a finanční výše plnění. Z obsahu musí být zřejmé splnění stanoveného kvalifikačního předpokladu,
• prohlášení: „čestně prohlašuji, že veškeré informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou pravdivé“,
• vlastnoruční podpis osoby, o jejíž životopis se jedná.
Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:
• vedoucí realizačního týmu – projektový manažer – minimálně 1 osoba
- VŠ vzdělání
- minimálně pětiletá praxe při realizaci služeb v oblasti přípravy a zpracování marketingových výzkumů trhu a vedení řešitelského týmu
- zkušenosti s řízením alespoň 2 zakázek, kdy každá jednotlivá zakázka byla o rozsahu: alespoň 1000 respondentů a zároveň došlo k sesbírání alespoň 1000 dotazníků metodou PAPI (paper assisted personal interview) a jejichž minimální finanční plnění bylo zároveň alespoň 330 000 Kč bez DPH za každou jednotlivou doloženou zakázku.
• člen realizačního týmu – specialisté přípravy a tvorby marketingových výzkumů trhu - minimálně 2 osoby
- VŠ vzdělání
- alespoň 3 roky praxe v oblasti tvorby marketingových výzkumů
Dodavatel použije přílohu č. 6
Doklady jsou předkládány v kopiích, vybraný účastník bude povinen předložit úředně ověřené kopie požadovaných dokladů před podpisem smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Doklady jsou předkládány v kopiích, vybraný účastník bude povinen předložit úředně ověřené kopie požadovaných dokladů před podpisem smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena účastníka bude zpracována dle čl. II. výzvy a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací této veřejné zakázky.
Nabídková cena za celé dílo bude zpracována takto:
Položka
Cena v Kč bez DPH
DPH
Cena v Kč včetně DPH
Cena za průzkum dle kvótního výběru dle přílohy č. 1 smlouvy
Cena za hloubkové rozhovory dle přílohy č. 1 smlouvy
Cena celkem

Celková nabídková cena bude rovněž uvedena na krycím listu nabídky.

Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu prováděných prací, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
Ke každé změně rozsahu díla dojde na základě písemného dodatku uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem.

Nabídková cena je cenou smluvní.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být doručena nejpozději do 24.05.2021 do 10:00 hodin na podatelnu ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 (hlavní budova, přízemí).Zalepená obálka s nabídkou musí být označena:Veřejná zakázka – Neotvírat -„Zpracování průzkumu veřejného mínění v rámci projektu Přívětivý úřad Poruba“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Kontaktní osoba:Pavla Pipreková, tel: 599480327, e-mail: ppiprekova@moporuba.cz

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.2. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odst. 1, odešle zadavatel ostatním účastníkům včetně přesného znění žádosti stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.3. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.4. Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obsah nabídky:
1. Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž nesplnění ze strany dodavatele (účastníka) bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek.
2. Dodavatel (účastník) ve své nabídce uvede své identifikační údaje – příloha č.1 výzvy - Krycí list.
3. Dodavatel (účastník) ve své nabídce předloží doplněný návrh smlouvy - příloha č. 2 výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá účastník příslušným oprávněním (např. Výpis z obchodního rejstříku, plná moc.). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (účastníkem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (účastníka) závazné a dodavatel (účastník) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (účastníka). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství.
4. Účastník v nabídce doloží

Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem nejvhodnější nabídky.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované účastníky v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku účastníka v případě, že jeho nabídka nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy.
Postup v případě, kdy vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy nebo ji
odmítne uzavřít: zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
Účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Postup může být
použit opakovaně, vždy však s ohledem na ekonomickou výhodnost pro zadavatele. Jedná se o možnost zadavatele, nikoli povinnost.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

Postup v případě, kdy vybraný dodavatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy nebo ji
odmítne uzavřít: zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.
Účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Postup může být
použit opakovaně, vždy však s ohledem na ekonomickou výhodnost pro zadavatele. Jedná se o možnost zadavatele, nikoli povinnost.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 5. 2021
 
Aktualizováno: 20. 5. 2021