Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12506

Název zakázky: Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení Valašsko - Horní Vsacko

Sídlo zadavatele: Radniční náměstí 42, Karolinka, 75605

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Miroslav Koňařík
  • Telefon: +420602511516
  • E-mail: starosta@velkekarlovice.cz

IČ zadavatele: 67728189

DIČ zadavatele: CZ67728189

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Miroslava Pilařová
  • Telefon: +420777593764
  • E-mail: miroslavapilarova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Ing. Vlasta Sláčíková Pod Zakopaniců 269 755 01 Vsetín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko. Součástí zakázky jsou tyto aktivity:

-          Zajištění, aktualizace podkladových dat

-          Zpracování návrhové části Rozvojového strategického dokumentu

-          Zpracování implementační části Rozvojového dokumentu

-          Kompletace, projednání a tisk dokumentu

Zpracovaný strategický rozvojový dokument nastíní oblasti a směr, který posune region dál ve svém rozvoji a

povede ke spokojenosti jak místních obyvatel, NNO a podnikatelů tak také návštěvníků a turistů, kteří oblast

navštěvují.  V dokumentu budou zapracovány jak podněty a informace od občanů, tak také od návštěvníků

oblasti.  Součástí je i zpracování dotazníkového šetření, které bude žádoucí dělat jak v léta, tak i v zimě.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 840000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10 měsíců, nejpozději však do 15.10.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Sdružení Valašsko- Horní Vsacko,Radniční náměstí 42, Karolinka, 75605

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění základ. Způsobilosti  dle § 77 ZZVZ podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), ZZVZ kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a to pro předmět podnikání: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

a)     Krycí list  - dle vzoru – příloha č. 1

b)    Návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu – dle vzoru přílohy č. 3,4

c)     Doklady ke splnění základní způsobilosti  - čestné prohlášení – dle vzoru – příloha č. 2

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z OR, výpis z živnostenského rejstříku/živnostenský list, příp. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících . Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla.

Zadavatel jako součást výzvy k podání nabídky předkládá slepý rozpočet v elektronické formě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

·         Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo

·         Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

·         Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu pdf na CD nebo DVD nosiči

·         Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zrušení výběrového řízení v souladu s ustanovením 20.10.1 písm.c) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci programu Zaměstnanost. Zadavatelem bylo zjištěno, že při uveřejnění výzvy k podání nabídek byl uveřejněn nesprávný dokument a to příloha č. 4 – položkový rozpočet, proto bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení.

Datum ukončení: 11. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2018
 
Aktualizováno: 14. 10. 2018