Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování strategických dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12457

Název zakázky: Zpracování strategických dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slavkov u Brna

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 65/1, 684 01 Slavkov u Brna

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Michal Boudný, starosta města
 • Telefon: +420544121100
 • E-mail: starosta@meuslavkov.cz

IČ zadavatele: 00292311

DIČ zadavatele: CZ00292311

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Lokaj
 • Telefon: +420544121106
 • E-mail: petr.lokaj@meuslavkov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 8. 2018 11:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Plnění veřejné zakázky zahrnuje vytvoření čtyř vybraných dosud chybějících dílčích koncepcí/strategií města Slavkov u Brna (dále jen “město”) v oblastech, které byly identifikovány jako klíčové pro další rozvoj města. Konkrétně se jedná o následující 4 oblasti:

 • Veřejná doprava města
 • Zajištění a rozvoj služeb technického charakteru v rámci města
 • SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města
 • Podpora cestovního ruchu

Cílem veřejné zakázky je podpora zajištění dlouhodobého, koordinovaného a efektivního rozvoje města Slavkova u Brna prostřednictvím vytvoření celkem čtyř strategických dokumentů (koncepcí) pro potřeby rozvoje města ve výše uvedených oblastech.

Zpracované koncepce budou navazovat na dokument Strategie rozvoje města Slavkov u Brna (dále jen “Strategie”), která se v současnosti zpracovává v rámci jiného projektu a bude vybranému dodavateli poskytnuta. Zpracované koncepce budou se Strategií propojené, budou Strategii rozvíjet v jednotlivých dílčích oblastech a svými realizačními nástroji umožní hlubší a efektivnější vytváření žádoucích synergických efektů, tak potřebných v podmínkách omezených zdrojů, kterými město disponuje.

Vytvářené strategické dokumenty (koncepce) budou těsně navazovat na ostatní již zpracované nebo v současnosti zpracovávané strategické dokumenty města, budou je rozvíjet a konkretizovat v daných oblastech tak, aby byly maximálně využívány identifikované silné stránky města, potlačeny nebo eliminovány slabé, sjednoceny přístupy a názory všech zainteresovaných stran na další směřování, cíle a vývoj v dané oblasti a maximalizován synergický efekt spolupráce, koordinovaného postupu a koncentrace disponibilních zdrojů na klíčové úkoly a cíle.

Zadavatel požaduje, aby se vybraný dodavatel zaměřil nejen na definování a co nejširší zapojení moderních nástrojů a technologií do správy a rozvoje města Slavkov u Brna (především v rámci koncepce SMART CITY Slavkov u Brna), ale aby veškerý očekávaný posun definovaný v jednotlivých koncepcích byl poměřován především přínosem, kterým se výsledky a pokrok odrazí ve zlepšení kvality života obyvatel města. Plnění veřejné zakázky proto bude zahrnovat maximální možné využití participativních metod práce (průzkumy a dotazovací akce, kulaté stoly, projednávání a oponentury průběžných výsledků práce, zapojení expertů, zastupitelů apod.).

Vymezení jednotlivých koncepcí a jejich specifikace:

V rámci plnění veřejné zakázky budou zpracovány následující čtyři strategické dokumenty – koncepce, přičemž veřejná zakázka je členěna na 4 části:

Část 1: Koncepce veřejné dopravy města Slavkov Brna
Část 2: Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna
Část 3: Koncepce SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu
Část 4: Koncepce podpory cestovního ruchu

 

Každá zpracovaná koncepce se bude skládat ze 3 částí:

 • Analytická část
 • Návrhová část (definování metod, cílů/výstupů)
 • Implementační část (vč. monitorování a evaluace).

 

Část 1: Koncepce veřejné dopravy města Slavkovu Brna.

Koncepce veřejné dopravy města bude zaměřena na všechny aspekty a oblasti, související s dopravou a přesuny osob (občanů nebo turistů) v rámci města (s výjimkou individuální osobní dopravy), s její optimalizací a rozvojem.

Koncepce by měla zajistit optimální vazby a napojení na existující návaznou veřejnou dopravu (autobusy a vlak), zajišťovanou krajem nebo soukromými subjekty, zlepšení situace v oblasti pohybu vybraných zájmových cílových skupin (např. důchodci, školní děti, pracující občané) po městě, optimalizaci existujícího dopravního systému města (např. optimalizaci rozmístění zastávek veřejné dopravy ve městě, dopravních tras) a analýzu, případně rozpracovaný (variantní) návrh a studii proveditelnosti možné organizace vlastní, městem zajišťované a financované městské veřejné dopravy města Slavkova u Brna.

Dále by se koncepce měla také zaměřit na posouzení možného doplnění dopravního systému města a okolí o vhodné a využitelné perspektivní nástroje rozvoje dopravy (např. jízda na kolech nebo elektrokolech, včetně možných půjčoven, úschoven, dobíjecích stanic, vazeb na stávající nebo plánované cyklotrasy; využití nových, již dostupných nebo perspektivních a ekologických technologií v oblasti dopravy - elektromobily apod.), to vše na základě analýzy současné i plánované intenzity a převládajících směrů pohybu osob (dopravních toků) v rámci města.

Je požadováno propojení navrhovaných opatření na ostatní zpracovávané koncepce (především koncepci zajištění služeb technického charakteru a koncepci podpory cestovního ruchu).

Část 2: Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna

Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna má za úkol analyzovat a vyhodnotit všechny aspekty, související se zajištěním technické stránky fungování města, v oblastech, za které odpovídá město a jeho úřad, nebo které jsou pro město významné.

Koncepce přehodnotí zaměření, úkoly, kapacity a postavení příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna v celém systému, posoudí potřeby a možnosti města v zajištění dalších návazných služeb (např. možnosti zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v rámci města, energetického a tepelného hospodářství, hospodaření s odpady, organizace a zajištění jejich svozu a dalších relevantních aktivit), to vše ve vazbě na další platné a/nebo zpracovávané strategické dokumenty - třeba právě souběžně zpracovávanou koncepci hromadné dopravy, kde je množství potenciálních styčných bodů (zajištění zázemí a služeb pro případnou městskou veřejnou dopravu, půjčovny kol, dobíjecí stanice apod.), nebo koncepci SMART CITY Slavkov.

 

Část 2: Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna

Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna má za úkol analyzovat a vyhodnotit všechny aspekty, související se zajištěním technické stránky fungování města, v oblastech, za které odpovídá město a jeho úřad, nebo které jsou pro město významné.

Koncepce přehodnotí zaměření, úkoly, kapacity a postavení příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna v celém systému, posoudí potřeby a možnosti města v zajištění dalších návazných služeb (např. možnosti zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v rámci města, energetického a tepelného hospodářství, hospodaření s odpady, organizace a zajištění jejich svozu a dalších relevantních aktivit), to vše ve vazbě na další platné a/nebo zpracovávané strategické dokumenty - třeba právě souběžně zpracovávanou koncepci hromadné dopravy, kde je množství potenciálních styčných bodů (zajištění zázemí a služeb pro případnou městskou veřejnou dopravu, půjčovny kol, dobíjecí stanice apod.), nebo koncepci SMART CITY Slavkov.

 

Část 3: Koncepce SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu

Cílem koncepce SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu je zajistit rozvoj města v souladu s konceptem SMART CITY. Dílčím cílem koncepce je zefektivnit řízení města a zkvalitnění života občanů prostřednictvím komplexního, systematického a cíleného využití "chytrých" přístupů a moderních technologií při správě měst a území a při zkvalitňování života jejich obyvatel.

Za účelem dosažení vyšší úrovně synergických efektů mezi různými oblastmi práce a života v  podmínkách udržitelného hospodářského růstu bude zohledněno využití veškerého potenciálu regionu a jeho obyvatel.

Základní koncept SMART CITY byl původně zaměřen především na oblast energetické náročnosti života města nebo regionu, v současnosti se však prosazuje spíše koncept, využívající "chytrý" přístup ke všem oblastem života území a jeho obyvatel. Právě komplexní přístup s využitím všech možností, které poskytují současné "chytré" technologie v každé oblasti, umožňuje maximalizovat výsledné efekty pro občany daného území a pro kvalitu jejich života.

V koncepci bude kladen důraz na nutnost vyvážení technických nástrojů a postupů při zachování skutečně lidského rozměru výsledků jejich působení. Významným rysem této koncepce bude skutečnost, že se zaměří nejen na definování a co nejširší zapojení "chytrých" technologií do správy a rozvoje města Slavkova u Brna, ale také nově ("chytrým" způsobem) a za pomocí "chytrých" nástrojů bude definovat cílové zlepšení kvality života obyvatel.

V této koncepci budou definovány komplexní parametry kvalita života občanů města (komplexní i dílčí ukazatele v jednotlivých oblastech), které umožní dlouhodobě a systematicky sledovat stav a vývoj v oblasti kvality života a provádět benchmarking se srovnatelnými obcemi na jednotné údajové bázi. Koncepce SMART CITY Slavkov předpokládá propojení na ostatní nové koncepce, které by měly přebírat metodiky a nové SMART postupy. To je to významné především proto, že přístupy k metodice hodnocení kvality života nejsou sjednoceny a liší se i získané výsledky.

 

Část 4: Koncepce podpory cestovního ruchu

Cestovní ruch je klíčovou oblasti rozvoje města, koncepce jeho podpory ve městě chybí a její absence nepříznivě ovlivňuje veškerý rozvoj města. Úkolem koncepce podpory cestovního ruchu v rámci města proto bude návrh postupů, výběr nástrojů a návrh opatření pro komplexní zajištění investičních, marketingových a organizačních aktivit pro maximalizaci přínosů investovaných zdrojů všech zainteresovaných stran (města, kraje, soukromých subjektů, zájmových sdružení a jiných korporací) do rozvoje cestovního ruchu v obci a pro co nejúplnější využití potenciálu, který město Slavkov u Brna a jeho okolí v této oblasti má (zámek a slavkovská bitva, turistické zázemí - golfové hřiště, památky v okolí, snadná dostupnost, blízkost Brna atd.).

Součástí analytické části koncepce bude kritický rozbor a stanovení optimální a limitní absorpční kapacity města a jeho památek z pohledu dopadů případného růstu počtu turistů na kvalitu života ve městě. V návrhové části budou shrnuta doporučení na výběr optimálních cílových skupin a charakter nabídek aktivit a služeb pro ně, které by maximalizovaly realizaci potenciálu města a památek při minimalizaci negativního ovlivnění života obyvatel ve městě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1572816,67 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín dokončení veřejné zakázky (shodný pro všechny čtyři části veřejné zakázky): nejpozději do 30. 9. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění: území města Slavkova u Brna, sídlo Zadavatele, sídlo a provozovna dodavatele. Místo pro předání výstupů plnění veřejné zakázky: Městský úřad Slavkov u Brna Palackého náměstí 65 684 01 Slavkov u Brna

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro všechny čtyři část veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

1) Celková nabídková cena bez DPH – váha 40 %

2) Kvalita realizačního týmu – váha 30 %

3) Metodika zpracování koncepce – váha 30 %


Dílčí hodnotící kritéria č. 1) a 2) jsou shodná pro všechny části veřejné zakázky, dílčí hodnotící kritérium č. 3) je specifické (odlišné) pro jednotlivé části veřejné zakázky.

 

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 1 – Celková nabídková cena bez DPH (váha 40 %)

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria je nejnižší nabídková cena zpracovaná v souladu s požadavky zadavatele v části Výzvy “Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny”, a to cena bez DPH.

 

Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhne tak, že každé z nabídek bude přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

 

Nejnižší nabídková cena

--------------------------------------------- * 100

Cena v hodnocené nabídce

 

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu (váha 30 %)

Dodavatel doloží v nabídce seznam členů, kteří se budou podílet na plnění příslušné části veřejné zakázky. Minimální požadavky na složení týmu jsou uvedeny části Výzvy Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele. Tyto požadavky musí být splněny, jinak bude nabídka dodavatele vyřazena.  Z dokladů a informací doložených dodavatelem musí jednoznačným způsobem vyplývat níže uvedené skutečnosti, v pochybnostech hodnotící komise body za dané kritérium neudělí.

Maximálně se budou hodnotit 5 členů projektového týmu, pokud bude uveden vyšší počet osob a dodavatel neuvede, kterých 5 osob má být hodnoceno, budou hodnoceni ti, kteří mají v oblasti strategického plánování delší praxi.

Podrobnější postup pro hodnocení nabídek je uveden v přiložené Výzvě k podání nabídek.

Část veřejné zakázky č. 1)

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 3 - Metodika zpracování koncepce (váha 30 %)

Dodavatel pro hodnocení dle tohoto kritéria předloží ve své nabídce návrh na zajištění požadovaného plnění dle této Výzvy, který bude předmětem hodnocení dle níže uvedené specifikace, a to konkrétně zpracovanou podrobnou metodiku zpracování Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna, a to v maximálním rozsahu 10 normostran (včetně obrázků a schémat).  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena ta nabídka, která zadavateli nabídne nejlepší informace o celkovém přístupu k zpracování Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna a zvolených metodických nástrojích.

Při samotném hodnocení bude zohledněna zejména použitelnost/využitelnost navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle subkritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek.

 

Část veřejné zakázky č. 2)

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 3 - Metodika zpracování koncepce (váha 30 %)

Dodavatel pro hodnocení dle tohoto kritéria předloží ve své nabídce návrh na zajištění požadovaného plnění dle této Výzvy, který bude předmětem hodnocení dle níže uvedené specifikace, a to konkrétně zpracovanou podrobnou metodiku zpracování Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna, a to v maximálním rozsahu 10 normostran (včetně obrázků a schémat).  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena ta nabídka, která zadavateli nabídne nejlepší informace o celkovém přístupu k zpracování Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna a zvolených metodických nástrojích.

Při samotném hodnocení bude zohledněna zejména použitelnost/využitelnost navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle subkritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek.

 

Část veřejné zakázky č. 3)

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 3 - Metodika zpracování koncepce (váha 30 %)

Dodavatel pro hodnocení dle tohoto kritéria předloží ve své nabídce návrh na zajištění požadovaného plnění dle této Výzvy, který bude předmětem hodnocení dle níže uvedené specifikace, a to konkrétně zpracovanou podrobnou metodiku zpracování Koncepce SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu, a to v maximálním rozsahu 10 normostran (včetně obrázků a schémat).  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena ta nabídka, která zadavateli nabídne nejlepší informace o celkovém přístupu k zpracování Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna a zvolených metodických nástrojích.

Při samotném hodnocení bude zohledněna zejména použitelnost/využitelnost navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle subkritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek.

 

Část veřejné zakázky č. 4)

Ad dílčí hodnotící kritérium č. 3 - Metodika zpracování koncepce (váha 30 %)

Dodavatel pro hodnocení dle tohoto kritéria předloží ve své nabídce návrh na zajištění požadovaného plnění dle této Výzvy, který bude předmětem hodnocení dle níže uvedené specifikace, a to konkrétně zpracovanou podrobnou metodiku zpracování Koncepce podpory cestovního ruchu, a to v maximálním rozsahu 10 normostran (včetně obrázků a schémat).  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena ta nabídka, která zadavateli nabídne nejlepší informace o celkovém přístupu k zpracování Koncepce podpory cestovního ruchu a zvolených metodických nástrojích.

Při samotném hodnocení bude zohledněna zejména použitelnost/využitelnost navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby zadavatele. V rámci tohoto kritéria budou nabídky hodnoceny podle subkritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek.

Postup komise při bodování dle dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (společný pro všechny čtyři části veřejné zakázky):

Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

Pro hodnocení se použije bodová stupnice 1 až 100. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria provede nejprve hodnotící komise hodnocení tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné v každém subkritériu. Hodnotící komise následně přidělí nejvýhodnější nabídce v daném subkritériu 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění v rámci subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Počet bodů za dílčí hodnotící kritérium č. 3. bude určen tak, že body za jednotlivá subkritéria budou vynásobena jejich vahou a tyto vážené hodnoty sečteny.

 

Sestavení celkového pořadí 3 (společné pro všechny čtyři části veřejné zakázky):

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčích kritérií (1, 2 a 3) se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější nabídka je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší celkové bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění následující kvalifikace:

1) Základní způsobilost – analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Forma prokázání:

 • Čestné prohlášení (uchazeč může využít vzor čestného prohlášení – příloha č. 2 Výzvy)

Tato část kvalifikace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

 

2) Profesní způsobilost – analogicky dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

Forma prokázání:

 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než 3 měsíce před dnem zahájení zadávacího řízení
 • Kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenských oprávnění odpovídající rozsahu předmětu veřejné zakázky

Tato část kvalifikace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem dle bodu 1) a 2) je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

V případě podání nabídek do více částí veřejné zakázky postačuje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti pouze v nabídce na jednu část veřejné zakázky.

 

3) Technická kvalifikace

3.1) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení, přičemž pro splnění této podmínky postačuje realizace větší části (více než 50 %) významné služby a její dokončení v rozhodném období (zadavatel tedy požaduje prokázání pouze prostřednictvím již dokončených služeb).

Minimální požadovaná úroveň pro každou z částí veřejné zakázky: 4 významné služby

Specifikace významné služby:

 • Nejméně jedna významná služba – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy, s finančním rozsahem min. 300 tis. Kč
 • Nejméně dvě významné služby – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy, s finančním rozsahem min. 200 tis. Kč
 • Nejméně jedna významná služby – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro územně samosprávný celek (obec, město, kraj, mikroregion)

 

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení s uvedením minimálně těchto údajů:

 • Objednatel
 • Název významné služby
 • Stručný popis
 • Termín plnění
 • Finanční objem plnění
 • Kontakt na osobu objednatele, u které je možno ověřit informace o plnění významné služby

 

3.2) Kvalifikace osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Minimální počet osob – členů realizačního týmu pro každou část veřejné zakázky: Minimálně 5 osob, z toho pak:

Vedoucí realizačního týmu

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání

 • 5 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě

 • Zkušenosti s řízením zpracovatelského/realizačního týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky

 • Účast na zpracování min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Specialista senior – strategické plánování a řízení

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání
 • Praxe min. 5 let v oblasti strategického řízení a plánování, z toho minimálně 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
 • Zkušenost se zpracováním min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Specialista junior – strategické řízení a plánování

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání       
 • Praxe min. 3 roky v oblasti strategického řízení a plánování, z toho min. 2 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
 • Zkušenost se zpracováním min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Způsob prokázání:

Profesní životopisy členů realizačního týmu a kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Všechny doklady k prokázání kvalifikace dodavatele budou doloženy v prosté kopii. Před podpisem smlouvy je zadavatel oprávněn po vybraném uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci v rámci nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky, a to i na všechny části veřejné zakázky, přičemž nabídky jsou podávány samostatně pro každou část veřejné zakázky.

Povinné součásti nabídky:

 • Krycí list nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky
 • Návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jménem uchazeče
 • Doklady k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci pro příslušnou část veřejné zakázky
Metodika zpracování koncepce pro příslušnou část veřejné zakázky (bude následně Přílohou č. 2 Smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena pro každou část veřejné zakázky bude zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná v českých korunách, a to jako nabídková cena bez DPH, DPH 21 % a nabídková cena vč. DPH.

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a příslušnou částí veřejné zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může do každé části veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na e-mail kontaktní osoby zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídku v počtu jednoho výtisku v listinné podobě a současně doporučuje přiložení nabídky na elektronickém médiu.

Varianty nabídky:

Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek.

Využití poddodavatele:

V případě využití poddodavatele požaduje zadavatel v nabídce uvést specifikaci případných poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů a vymezení části předmětu plnění veřejné zakázky, které bude poddodavatel plnit. Současně pak bude v nabídce doloženo splnění požadavků na prokázání základní kvalifikace za takového poddodavatele a výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence a také doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků za dodavatele. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 810000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.Kapitána Jaroše 1944/31, 602 00 BrnoIČ: 269 54 770

  Datum podpisu smlouvy: 18. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.Kapitána Jaroše 1944/31, 602 00 BrnoIČ: 269 54 770

  Datum podpisu smlouvy: 18. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GORDIC spol s r.o.Erbenova 2108/4, 586 01 JihlavaIČ: 479 03 783

  Datum podpisu smlouvy: 8. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.Kapitána Jaroše 1944/31, 602 00 BrnoIČ: 269 54 770

  Datum podpisu smlouvy: 12. 11. 2018

Datum ukončení: 18. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 8. 2018
 
Aktualizováno: 26. 11. 2018