Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování strategických dokumentů pro město Broumov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12592

Název zakázky: Zpracování strategických dokumentů pro město Broumov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Broumov

Sídlo zadavatele: třída Masarykova 239, Broumov 550 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaroslav Bitnar
 • Telefon: +420491504235
 • E-mail: bitnar@broumov-mesto.cz

IČ zadavatele: 00272523

DIČ zadavatele: CZ00272523

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Durdincová
 • Telefon: +420491504212
 • E-mail: durdincova@broumov-mesto.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov - Podatelna

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Integrovaná strategie urbanistického rozvoje města Broumova – Příprava dílčích analytických a koncepčních dokumentů

Strategie dopravy města Broumova vč. koncepce dopravy v klidu se zaměřením na dopravní řešení v centru města

Generel bezbariérovosti města Broumov

Pasport rozvojových ploch a objektů města Broumov

 

Potřeba zpracování analytických a koncepčních dokumentů města Broumova a jejich zařazení vyplynula z potřeby posílení strategického řízení a rozhodování na úrovni místní samosprávy, stejně jako potřeby zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti vývoje v jednotlivých řešených oblastech pro obyvatele i klíčové aktéry života města (podnikatelé, NNO a další). Stejně tak si město Broumov od jejich pořízení slibuje zefektivnění a zkvalitnění procesů a postupů ve veřejné správě na místní úrovni.

Strategické řízení a plánování představuje směřování organizace v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém horizontu, propojuje disponibilní zdroje (lidské, finanční, materiální) s cílem zvýšit účinnost a efektivnost veřejné služby a naplnit strategickou vizi budoucnosti města. Při strategickém řízení a efektivním plánování je nezbytné se opřít o strategické dokumenty (koncepce, plány), ale i segmentové koncepční dokumenty (pasporty, generely), které jsou pro vedení města, jeho zaměstnance, ale i obyvatele a další aktéry života města klíčovými dokumenty.

Zadavatel realizuje projekt „Tvorba strategických a koncepčních dokumentů města Broumova“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Město Broumov má v současné době kromě jiných dokumentů zpracován Strategický rozvojový plán města Broumova do roku 2029. Některé oborové koncepce a další potřebné strategické dokumenty zatím městu pro strategické rozhodování chybí.

Předmětem této výzvy je vytvoření těchto 3 dílčích strategií/analýz:

Strategie dopravy města Broumova vč. koncepce dopravy v klidu se zaměřením na dopravní řešení v centru města

Generel bezbariérovosti města Broumov

Pasport rozvojových ploch a objektů města Broumov

 

Strategické dokumenty a koncepce připravované městem Broumov řeší jednotlivé části struktury města jako celku. Přestože jednotlivé, výše uvedené dokumenty budou ve výsledku zpracovány a odevzdány samostatně, zadavatel požaduje, aby byly připravovány jako provázané a koordinované koncepce a strategie.

Zároveň je požadováno, aby vznikaly s ohledem na cíle a opatření již existujících strategických a koncepčních dokumentů města. Cílem je skloubit dílčí dokumenty tak, aby byly efektivně řešeny jednotlivé problémy města provázaně a v synergii.
Požadavkem zadavatele je, aby všechny koncepce/analýzy byly předmětem participačního procesu (s veřejností, podnikatelskými subjekty a subjekty občanského života) a to jak ve fázi analýzy tak ve fázi konzultace návrhu. Zadavatel požaduje, aby projednání byla strukturována maximálně efektivně, bez opakovaných setkání k dílčím tématům.

 

Část 1: Strategie dopravy města Broumova vč. koncepce dopravy v klidu se zaměřením na dopravní řešení v centru města

Zpracování Strategie rozvoje dopravy Broumova bude výchozím krokem této části zakázky, který určí další směrování dopravní politiky města a bude východiskem pro koncepci dopravy v klidu a dopravního řešení v centru města.

Strategie rozvoje dopravy Broumova bude dopravně-politický dokument vytvořený na principu tvorby plánů udržitelné městské mobility (tzv. SUMP) s přihlédnutím na místní specifika a koordinaci s ostatními okruhy podpořenými v OP Zaměstnanost. Zpracování strategie rozvoje dopravy Broumova bude zahrnovat následující kroky:

analýza dopravní situace zpracovatelem na základě již existujících podkladů,

zhodnocení současného procesu dopravního plánování města sebehodnotícím procesem, jehož výstupem bude „audit“ současné dopravní politiky a jejího naplňování,

schůzka s hlavními zájemníky území za účelem společné analýzy a identifikace potřeb uživatelů; výstup: problémová mapa,

schůzka s veřejností za účelem společné analýzy a identifikace potřeb uživatelů; výstup: problémová mapa,

příprava SWOT analýzy, definování hlavních problémů města, budování širokého konsensus nad současnou dopravní situací města napříč spektrem zájemníků, představení výstupů z analytické části a jejich konzultace,

představení principů udržitelného plánování mobility ve městech (stakeholdeři + veřejnost),

společná tvorba dopravní vize města pro konkrétní časový horizont a její projednání aschválení v radě a zastupitelstvu města,

vytvoření měřitelných strategických a specifických cílů a kritérií pro vyhodnocování naplňování strategie,

návrh opatření k naplnění vize a cílů, posouzení účinku těchto opatření, přidělení zodpovědnosti, zdroje financování a časového horizontu realizace,

příprava akčního plánu realizace na období 2019 – 2022,

konzultace strategie s hlavními zájemníky a veřejností,

vytvoření plánu monitorování a vyhodnocování naplňování cílů, zodpovědnosti za naplňování plánu,

schválení Strategie rozvoje dopravy Broumova.

Jako rozšíření Strategie rozvoje dopravy Broumova bude zpracována Koncepce dopravy v klidu se zaměřením na dopravní řešení v centru města. Důvodem výsledného zaměření strategie dopravy města Broumova na koncepci statické dopravy, je stávající dlouhodobě neuspokojivý stav způsobovaný parkujícími a odstavenými vozidly na katastru města, která výrazným způsobem narušují jeho estetickou stránku (to se týká zejména historického jádra města), dále znemožňují zásobování či významně ovlivňují dopravní dostupnost ve vybraných lokalitách, poškozují majetek města i soukromých subjektů a v neposlední řadě také snižují bezpečnost a plynulost provozu na hlavních komunikačních tazích města.

V rámci koncepce budou připraveny, provedeny, vyhodnoceny a dále interpretovány výsledky průzkumů jak dopravy v klidu, tak (tam, kde to souvisí s řešením dopravy v klidu) i dopravy v pohybu. Průzkumy budou zahrnovat:

pasportizaci zájmového území města Broumova (intravilán města),

dále průzkumy obsazenosti parkovacích ploch a parkovišť ve vybraných lokalitách

a terénní šetření provedená za účelem zjištění dopravních závad a přestupků řidičů při parkování či odstavování svých vozidel a další oblasti.

Část 2: Generel bezbariérovosti

Generel bezbariérovosti bude plánovacím dokumentem města, který bude sloužit zejména k rozhodování o investicích směřujících k odstranění bariér ve městě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V přípravné fázi zpracování generelu budou ve spolupráci se zadavatelem stanoveny objekty a hlavní a vedlejší trasy spojující významné stavby a lokality města, které budou zahrnuty do mapování generelu bezbariérovosti. Generel bude řešen v návaznosti na Strategii rozvoje dopravy, která definuje potřeby, zdroje a cíle cest, závady a problematické lokality. Část pokladů pro generel je vhodné (zejm. od veřejnosti) získat z veřejných projednání k ostatním koncepčním dokumentům a strategiím.

Následně proběhne mapování stanovených tras a objektů, při kterém budou posuzovány zejména parametry vycházející z Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj, účinnost od 18.11. 2009) a Metodiky mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu (Pražská organizace vozíčkářů, o.s.).

Součástí výsledného dokumentu bude audit bezbariérovosti, který obsahuje informace o stavu stanovených komunikací a budov z pohledu přístupnosti, vyznačená riziková místa a návrh na odstranění bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Finální záznamy mapování budou zpracovány do přehledné (pro samosprávu snadno využitelné) dokumentace generelu bezbariérovosti. Dokumentace bude konzultována s Českou asociací paraplegiků za účelem posouzení bezbariérovosti města .

 

Část 3 Pasport rozvojových ploch a objektů města Broumova

Cílem města je vytvořit komplexní pasport ploch a objektů, které jsou v současné době bez využití, ale mají výhodnou polohu či potenciál pro další hospodářský a sociální rozvoj města.

Pasport bude zahrnovat minimálně:

informace o rozloze/užitné ploše nemovitostí

informace přípustném a nepřípustném využití dle územního plánu

informace o souvisejících plánovacích dokumentacích

informace o existenci či dostupnosti technické a dopravní infrastruktury

informace o zákonných limitech území

informaci o majiteli nemovitostí

foto dokumentaci nemovitosti, včetně zákresu do ortofoto

Součástí tohoto dokumentu bude stručná SWOT analýza rozvojových ploch vztažená vůči cílům místního ekonomického rozvoje města Broumova. Na tuto SWOT analýzu budou navazovat doporučení pro politiku místního ekonomického rozvoj.

Pasport rozvojových ploch a objektů se stane nástrojem podpory ekonomického rozvoje města Broumova. Po dohodě se zadavatelem bude upřesněn formát výstupů tak, aby jejich využití bylo maximálně efektivní.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 975000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta dodání všech částí je 12 měsíců od podpisu smlouvy. Konečné projednání dokumentů proběhne nejpozději na zasedání zastupitelstva v únoru 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Zakázka bude předána v sídle zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnoticí kritéria zakázky

  Kritérium                                                                  Váha

  Výše nabídkové ceny s DPH                                        100 %

  Hodnoticí kritérium výše nabídkové ceny v Kč s DPH (váha 100 %)

  V rámci tohoto kritéria bude hodnocena uchazečem předložená nabídková cena. Jediným kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH. Hodnocení bude provedeno v případě uchazeče – plátce DPH, u jehož plnění zadavateli nevznikne nárok na odpočet DPH dle ceny s DPH a v případě uchazeče – neplátce DPH dle celkové nabídkové ceny.

  V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen více uchazečů bude vybrána nabídka toho uchazeče, která byla zadavateli doručena nejdříve.

  V případě nepřijatelné podmínky dodavatele bude nabídka z hodnocení vyřazena.

  Z posouzení a hodnocení může být vyloučena nabídka uchazeče, který se ve 3 letech předcházejících zahájení výběrového řízení zakázky dopustil pochybení při plnění smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, které vedlo ke vzniku nároku zadavatele nebo jiného veřejného zadavatele na náhradu škody, předčasné ukončení smluvního vztahu nebo na úhradu sankce.

  Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

1.Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Příloha č. 1 – čestné prohlášení – souhlas se zadávacími podmínkami - bezdlužnost

 

2.Technické kvalifikační předpoklady

Splnění požadované technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením seznamu spolupracujících osob, popisem jejich kvalifikace a jimi poskytnutých služeb obdobného charakteru za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

A/ Minimální požadavky na složení realizačního týmu:

Expert/ka na oblast dopravy – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, zkušenost se zpracováním auditů dopravní politiky metodou QUEST a plánu udržitelné městké mobility,

Expert/ka na oblast městského plánování – VŠ vzdělání v oboru územní plánování/architektura, praxe min. 10 let, zkušenost se zpracováním minimálně jednoho dokumentu tematicky odpovídajícímu příslušné části předmětu této veřejné zakázky,

Expert/ka v oblasti zapojování veřejnosti do plánovacích procesů (participace) – VŠ vzdělání a minimálně 5 let praxe v této oblasti.

B/ Minimální požadavky na doložení služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem :

Nejméně dvě významné služby v oblasti zpracování strategického, rozvojového, koncepčního dokumentu pro územně správní celek s počtem obyvatel min. 7 tis. obyvatel,

Nejméně dvě významné služby prokazující zkušenosti v oblasti participace strategických a koncepčních dokumentů s aktéry v území a veřejností,

Nejméně dvě významné služby v oblasti zpracování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti dopravy - plánu udržitelné mobility, generelu dopravy, koncepce dopravy v klidu apod.,

Nejméně jedna významná služba v oblasti zpracování strategických, koncepčních dokumentů, generelů bezbariérovosti.

Výše uvedené požadavky lze splnit kumulativně, tedy jednou významnou službou prokázat více požadavků na technickou způsobilost.

Seznam zakázek obdobného charakteru, doplněný stručným popisem zakázky a kontaktem na osobu, u které si lze reference ověřit, bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a platební podmínky zadavatele:

Nabídka v listinné podobě bude předložena v českém jazyce. Nebude obsahovat žádné přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Pro přehlednost nabídky za účelem jejího posouzení a hodnocení požaduje zadavatel předložit nabídku v tomto členění:

titulní strana nabídky:

označení této veřejné zakázky

identifikační údaje uchazeče

kontaktní údaje osob pověřených k jednání v tomto výběrovém řízení (včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy)

vazba na projekt (uvedení názvu a reg. čísla projektu)

cenová nabídka za realizaci zakázky s uvedením cen za jednotlivá dílčí plnění a jednotkových cen, na základě kterých jsou tyto stanoveny

seznam obdobných dodávek služby provedených uchazečem v posledních 5 letech, s uvedením ceny, doby a místa provedení dle požadavků uvedených v části Technické kvalifikační předpoklady.

seznam uvažovaných subdodavatelů, s případnými dalšími si zadavatel vyhrazuje udělení výslovného souhlasu

seznam spolupracujících osob tvořících realizační tým

uchazeč – plátce DPH uvede ve své nabídce cenu bez DPH s uvedením sazby DPH a vyčíslením DPH a celkovou cenu s DPH. Uchazeč – neplátce DPH uvede ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu.

návrh smlouvy o dílo

čestné prohlášení

 

Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo dle vzoru ve dvou vyhotoveních, která je obsažena v příloze této výzvy (elektronickou verzi pro lepší editaci smlouvy o dílo naleznete a stáhnete na webu města v příloze příslušné výzvy: http://www.broumov-mesto.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?tema=5037&p1=51), vyhotovené v souladu se zadávacími podmínkami, obsahující předmět díla, termín plnění, předání a převzetí, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH u plátce, u neplátce cenu celkovou, v rozsahu dle vzoru, který tvoří přílohu k zadávacím podmínkám, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami a je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (30 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek). Vyplněné a řádně podepsané smlouvy o dílo budou samostatnou přílohou nabídky, k níž budou připojeny takovým způsobem, aby jednu z nich zadavatel mohl po jejím schválení a podpisu odeslat jako platnou smlouvu vybranému dodavateli (smlouvy tedy nesmí být pevně spojeny s nabídkou, musí být k nabídce přiloženy samostatně).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členení:

1. Strategie dopravy města Broumova vč. koncepce dopravy v klidu se zaměřením na dopravní řešení v centru města - cena bez DPH, cena vč. DPH

2. Generel bezbariérovosti města Broumov  - cena bez DPH, cena vč. DPH

3. Pasport rozvojových ploch a objektů města Broumov  - cena bez DPH, cena vč. DPH

Cena celkem - cena bez DPH, vena vč. DPH

 

Nabídkovou cenu je možno po dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Varianty nabídek:Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Údaje povinné publicity

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že k projektu jsou vydána Pravidla publicity, která jsou stanovena Příručkou pro příjemce a logotypy programu dostupnými zde https://www.esfcr.cz/. Zadavatel si tak vyhrazuje právo udělení předchozího souhlasu s obsahem všech případně tištěných dokumentů vyhotovených dodavatelem při plnění předmětu zakázky, se zaměřením na soulad s uvedenými pravidly.

Platební a obchodní podmínky

Po předání a převzetí služby bez vad bude zakázka uhrazena na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoli z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Povinné přílohy daňového dokladu:

podrobný přehled dodávek a služeb vztahujících se k předmětu zakázky

splatnost daňového dokladu musí být stanovena ve lhůtě minimálně 30 dní ode dne vystavení a doručení dokladu zadavateli

vazba na projekt (uvedení názvu „Efektivní veřejná správa ve městě Broumov“ a reg. čísla projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007450)

 

Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran pouze na základě smluvní výpovědi. Výpovědní lhůta je pro zadavatele stanovena na jeden měsíc, pro dodavatele zakázky tři měsíce a počne plynout dnem následujícím po dni doručení výpovědi.

Ostatní podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu, nebo odmítnout všechny nabídky. Zrušení zadávacího řízení bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva.

Zakázka je zadávána jako otevřená výzva, která je uveřejněna na webových stánkách zadavatele – http://www.broumov-mesto.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?tema=5037&p1=51 - bez zbytečného odkladu po zveřejnění výzvy je zároveň zasílána třem možným uchazečům.

Zadavatel bude nabídku posuzovat i v případě podání pouze jedné nabídky (při splnění ostatních náležitostí).

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách.

Zadavatel projevuje vůli ve smyslu ustanovení § 1724 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužít na řízení ustanovení § 1729 občanského zákoníku.

Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel má právo nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek provést změny v zadávacích podmínkách s případným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel má právo provést změny smlouvy, která tvoří součást zadávacích podmínek, resp. v návrhu smlouvy předloženém dodavatelem i po podání nabídky.

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky, zadavatel nabídky nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z výběru dodavatele zakázky za nesplnění i jednoho z požadavků na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky zadavatele.

Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – zadavatel na výběrové řízení aplikuje pouze jeho § 6 a k jeho provedení Radou města Broumova vydanou SRM/17, o zakázkách malého rozsahu, vydání 07.

Údaje o uchazečích, kteří podají nabídku – tedy jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, tak jako údaje o jimi podaných nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele – www.broumov-mesto.cz. Smlouva včetně jejích změn a dodatků, v případě že cena v ní uvedená bude činit více než 500.000 Kč bez DPH, bude zveřejněna na profilu zadavatele – www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523. Smlouva včetně všech jejich dodatků bude vedena rovněž ve vnitřní evidenci zadavatele a její obsah může být zpřístupněn na základě zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.

Vybraný uchazeč (dodavatel) bude o výsledku zadávacího řízení informován písemně, stejně tak i uchazeči neúspěšní. Dále budou dodavatelé vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o případném vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Podáním nabídky uchazeč vyslovuje souhlas s výše uvedenými podmínkami a výhradami zadavatele (uchazeč stvrzuje Čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy), tak jako s dalším zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle obecného opatření o ochraně osobních údajů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ. Zadavatel je povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro poptávkové řízení jsou však rozhodné podmínky stanovené v této výzvě.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2018
 
Aktualizováno: 19. 12. 2018