Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13223

Název zakázky: Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: město Klatovy

Sídlo zadavatele: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Rudolf Salvetr
 • Telefon: +420376347111
 • E-mail: info@mukt.cz

IČ zadavatele: 00255661

DIČ zadavatele: CZ00255661

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Pavla Hilscher
 • Telefon: +420376347313
 • E-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, adresa profilu zadavatele https://zakazky.mesto-klatovy.cz/

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s vytvořením dílčích strategických dokumentů (viz níže), které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet
a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017–2025. Veřejnou zakázku zadavatel rozdělil na 5 částí dle oblastí, které budou řešeny a to dle níže uvedeného přehledu:

část 1: Generel dopravy

část 2: Koncepce veřejného osvětlení

část 3: Strategie cestovního ruchu

část 4: Strategie Smart City

část 5: Generel zeleně

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4959613,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01.04.2020 - 26.02.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
město Klatovy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Dílčí hodnotící kritéria

A.   Výše nabídkové ceny bez DPH za předmět plnění – váha kritéria 50 %

B.   Popis způsobu realizace zakázky (metodika řešení zakázky) – váha kritéria 50 %

Všechna uvedená kritéria jsou shodná pro všechny části veřejné zakázky. Maximální možný počet získaných bodů za všechna hodnotící kritéria celkem je 100 bodů.

Bližší podmínky hodnocení viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:

 • základní způsobilosti ve smyslu § 74 podle § 75 zákona,
 • profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
 • technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Bližší podmínky hodnocení viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky:

Nabídku lze podat ve lhůtě pro podání nabídek výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to po předchozí registraci účastníka zadávacího řízení. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží v souladu s § 28 odst. 2 zákona.

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku k příslušné části zakázky.

Bližší podmínky hodnocení viz Výzva k podání nabídek.

 

Požadavky:

 • Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém a slovenském jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka.

 • Způsob podepisování

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka zadávacího řízení, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení; v případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.  

 • Způsob číslování dokladů

Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka zadávacího řízení elektronicky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

 • Popis způsobu realizace zakázky

Účastníci zadávacího řízení předloží do nabídky Popis způsobu realizace zakázky (metodika zpracování zakázky), ve kterém popíše svůj přístup k plnění zakázky v doporučeném rozsahu 10 stran velikosti A4 včetně obrázků, grafů, tabulek a jiného než textového vyjádření. Dokument bude obsahovat návrh metodologie, technik, metod a postupů řešení veřejné zakázky. Účastník podrobně popíše, jak bude postupovat při realizaci veřejné zakázky s ohledem na subkritéria hodnocení viz bod 6.2.B Výzvy.

Popis způsobu realizace zakázky je jedním z dílčích hodnotících kritérií – podrobný popis hodnocení viz bod 6.2.B Výzvy.

Bližší podmínky hodnocení viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

 • nabídková cena za předmět plnění bez DPH
 • DPH 21 %
 • nabídková cena včetně DPH 

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu a návrhu smlouvy (viz přílohy této Výzvy).

Bližší podmínky hodnocení viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Podání nabídek výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK - podání v listinné podobě se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede do Krycího listu kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník zadávacího řízení může zaslat žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel do 2 pracovních dnů po doručení žádosti uveřejní prostřednictvím E-ZAK včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Zadavatel může vysvětlit ZD bez předchozí žádosti prostřednictvím E-ZAK, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na Profilu zadavatele a na portálu www.esfcr.cz. Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.

Zadávací řízení se řídí:
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 4557000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): viz oznámení o výsledku

  Datum podpisu smlouvy: 26. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2020
 
Aktualizováno: 31. 3. 2020