Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12833

Název zakázky: Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: město Klatovy

Sídlo zadavatele: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
 • Telefon: +420376347111
 • E-mail: posta@mukt.cz

IČ zadavatele: 00255661

DIČ zadavatele: CZ00255661

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Pavla Hilscher
 • Telefon: +420376347313
 • E-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku lze podat ve lhůtě pro podání nabídek výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to po předchozí registraci účastníka zadávacího řízení. Nabídky v tištěné podobě nebudou zadavatelem přijímány. Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží v souladu s § 28 odst. 2 zákona.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s vytvořením dílčích strategických dokumentů (viz níže), které určí další směřování rozvoje města v dané oblasti. Tyto strategie budou vycházet a následně upřesňovat Strategický plán rozvoje města Klatov 2017–2025. Veřejnou zakázku zadavatel rozdělil na 5 částí dle oblastí, které budou řešeny a to dle níže uvedeného přehledu:

část 1:        Generel dopravy

část 2:        Koncepce veřejného osvětlení

část 3:        Strategie cestovního ruchu

část 4:        Strategie Smart City

část 5:        Generel zeleně

 

Při zpracování výše uvedených dokumentů je nutné zpracovat nejprve analýzu současného stavu v dané oblasti, následně pak vypracovat návrhová řešení a v neposlední řadě nastavit priority a aktivity, které budou danou strategií aplikovány na území města Klatov a případně na další území dle konkrétní specifikace předmětu plnění pro jednotlivé dílčí části veřejné zakázky.

Součástí realizace předmětu plnění je i dotazníkové šetření, konzultace se zástupci vedení města i veřejnosti a veřejné projednávání připravovaných dokumentů.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmět plnění všech vytvářených dokumentů společně navzájem úzce souvisí, zadavatel požaduje od vybraného dodavatele účast na společných pravidelných neveřejných koordinačních schůzkách, jejichž termíny budou stanoveny v průběhu realizace předmětu plnění dle aktuální potřebnosti. Četnost těchto schůzek bude max. 1 x za měsíc. Za vybraného dodavatele má povinnost účastnit se těchto schůzek min. vedoucí zpracovatelského týmu uvedený v Seznamu zpracovatelského týmu dle bodu 5.4 této Výzvy.

Schválení konečné podoby dokumentu provede Zastupitelstvo města Klatov (dále jen „ZM“) na svém zasedání a to v termínu, který bude nejblíže možný k termínu ukončení plnění předmětu VZ. Schvalovací proces ZM není součástí harmonogramu pro plnění předmětu VZ dle bodu 2.3 této Výzvy.

Vytvořené strategické dokumenty budou po jejich schválení ZM zveřejněny na webových stránkách žadatele www.klatovy.cz

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky jsou detailně popsány v dokumentaci, která je pro účely zadávacího řízení rozčleněna na přílohy č. 1_1 až 1_5 této Výzvy a které jsou pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazné.

Celkový rozsah všech služeb je stanoven touto Výzvou, zejména Specifikací předmětu plnění a Návrhem smlouvy o dílo.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že tato Výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Účastník zadávacího řízení se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

Podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně uvedeny v této Výzvě, se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Hlavní CPV kód:  71240000-2 – Architektonické, technické a plánovací, 71241000-9 – Studie proveditelnosti, poradenství, analýza.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4974792,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01.11.2019 až 30.11.2020, dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky: analytická část cca do 5 měsíců od zahájení, veřejné projednání, návrhová část do dalších cca 4 měsíců od veřejného projednání, veřejné projednání, finalizace dokumentu a předání hotového díla do dalších cca 3 měsíců od veřejného projednání. Termíny veřejného projednání budou stanoveny po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení, resp. zhotovitelem na společných neveřejných koordinačních schůzkách v průběhu realizace předmětu plnění. Dodavatel může v návrhu smlouvy uvést kratší dobu plnění, přičemž zkrácení doby plnění není hodnotícím kritériem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ, která bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny bez DPH za předmět plnění a kvality.

Hodnotící komise stanovená zadavatelem provede seřazení nabídek podle stanovených hodnotících kritérií dle níže uvedených kritérií.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE:   Žádná z nabídek nemůže být hodnocena v žádném z dílčích hodnotících kritérií nulovou bodovou hodnotou, tj. situace, kdy v nabídce není uveden žádný podklad pro hodnocení. V takovém případě bude účastník zadávacího řízení, který takovou nabídku podal, ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu neúplnosti nabídky.

Účastníci zadávacího řízení svou účastí vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

Dílčí hodnotící kritéria

A.   Výše nabídkové ceny bez DPH za předmět plnění – váha kritéria 50 %

B.   Popis způsobu realizace zakázky (metodika řešení zakázky) – váha kritéria 50 %

Všechna uvedená kritéria jsou shodná pro všechny části veřejné zakázky. Maximální možný počet získaných bodů za všechna hodnotící kritéria celkem je 100 bodů.

Bližší podmínky hodnocení jsou uvedeny v přiložené Výzvě k podání nabídek, bod. 6.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní požadavky

Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:

 • základní způsobilosti ve smyslu § 74 podle § 75 zákona,
 • profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
 • technické kvalifikace podle § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů v prosté kopii (avšak zadavatel nebrání, aby účastníci zadávacího řízení vkládali originální listiny ke splnění kvalifikace přímo do nabídky), přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může účastník nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona a dle § 87 zákona.

Účastník zadávacího řízení, se kterým by měla být uzavřena smlouva – vybraný dodavatel, předloží veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části (technické nebo
profesní) kvalifikace požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob dle ust. § 83, odst. 1 zákona. Tzn., že účastník
zadávacího řízení doloží do nabídky za tuto jinou osobu následující:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a
písemný závazek k poskytnutí plnění určité části veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence).

Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) a technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) uvedené v této ZD musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění předmětné části veřejné zakázky. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby.

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele,
v případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat,
všichni dodavatelé při společné účasti dodavatelů budou smluvně zavázání po celou dobu plnění, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nevhodnější.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 ZZVZ stanoví, že pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií pro hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

 

Bližší podmínky pro splnění základní, profesní a technické kvalifikace pro všechny dílčí části zakázky jsou uvedeny v přiložené Výzvě k podání nabídek, bod. 5.

 

Nesplnění kvalifikace

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 88 ZZVZ, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 • Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém a slovenském jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka.

 • Způsob podepisování

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka zadávacího řízení, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení; v případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.  

 • Způsob číslování dokladů

Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka zadávacího řízení elektronicky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce.

 • Popis způsobu realizace zakázky

Účastníci zadávacího řízení předloží do nabídky Popis způsobu realizace zakázky (metodika zpracování zakázky) – konkrétní požadavky viz bod 6.2.B Výzvy k podání nabídek.

Popis způsobu realizace zakázky je jedním z dílčích hodnotících kritérií – podrobný popis hodnocení viz bod 6.2.B této Výzvy.

 • Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

V souladu s § 107 odst. 1 zákona musí být nabídka podána pouze písemně v elektronické podobě.

Doporučené řazení listů nabídky:

a) Obsah nabídky,

b) Krycí list nabídky elektronicky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dle vzoru, který je přílohou č. 3_1 až 3_5 Výzvy),

c) Návrh smlouvy elektronicky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dle vzoru, který je přílohou č. 2_1 až 2_5 Výzvy) a současně návrh smlouvy vyplněný účastníkem zadávacího řízení (ve formátu .doc),

d) příloha návrhu smlouvy č. 1 – Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení, elektronicky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dle vzoru, který je přílohou č. 4_1 až 4_5 Výzvy),

e) doklady k prokázání splnění kvalifikace dle bodu 5 Výzvy,

f) příloha návrhu smlouvy č. 3 – Popis způsobu realizace zakázky (metodika zpracování zakázky) dle bodu 10.4 Výzvy elektronicky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dílčí hodnotící kritérium),

h) prohlášení o počtu listů nabídky elektronicky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

Elektronické podání nabídky musí být podepsáno elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě podání nabídky jinou osobou musí být v nabídce doložena kopie jejího zmocnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

 • nabídková cena za předmět plnění bez DPH
 • DPH 21 %
 • nabídková cena včetně DPH 

Účastníci zadávacího řízení uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu a návrhu smlouvy (viz přílohy Výzvy).

Účastník zadávacího řízení nese plné riziko za správnost a úplnost nabídkové ceny a zodpovídá za to, že dílo lze v plném rozsahu za tuto nabídkovou cenu realizovat.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovuje podání nabídek pouze elektronickou formou, jejichž podání je možné pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který za tímto účelem zadavatel zřídil. Přístup k elektronickému nástroji E-ZAK je k dispozici na adrese https://zakazky.mesto-klatovy.cz/. Každý účastník zadávacího řízení je povinen se nejprve do uvedeného el. nástroje zaregistrovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (do Krycího listu) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník zadávacího řízení může zaslat žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel do 2 pracovních dnů po doručení žádosti uveřejní prostřednictvím E-ZAK včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Zadavatel může vysvětlit ZD bez předchozí žádosti prostřednictvím E-ZAK, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky bude Návrh smlouvy o dílo, kde jsou stanoveny požadavky zadavatele na obchodní podmínky. Návrh smlouvy pro jednotlivé dílčí části zakázky je přílohou Výzvy k podání nabídky. Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální. Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek.

 

Kompletní zadávací dokumentace k zakázce je uveřejněna na Profilu zadavatele: 

https://zakazky.mesto-klatovy.cz

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10).

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: zrušení v souladu s par. 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tj. z důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (viz přiložený dokument Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Datum ukončení: 17. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2019
 
Aktualizováno: 20. 11. 2019