Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení kapacity sociální služby azylové domy v Jihočeském kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10898

Název zakázky: Zvýšení kapacity sociální služby azylové domy v Jihočeském kraji

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, +420 386 720 492, zimola@kraj-jihocesky.cz

IČ zadavatele: 70890650

DIČ zadavatele: CZ70890650

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Lenka Sládková, projektový a finanční manažer, Mgr. Beata Dušková Pryk, projektový a finanční manažer
  • Telefon: +420 724 775 598, +420 386 720 776, +420 386 720 775
  • E-mail: sladkova@kraj-jihocesky.cz, duskova@kraj-jihocesky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 12. 2016 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku lze poslat doporučenou poštovní zásilkou nebo kurýrní službou na adresu Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Beata Dušková Pryk, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice nebo podat osobně na podatelnu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, č. dveří 1 039), otevírací doba podatelny: pondělí a středa: 8,00 - 17,00 hodin, úterý a čtvrtek: 8,00 - 16,00 hodin, pátek: 8,00 - 14,00 hodin.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1408800,00 bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Jezerní 1281, 386 01 Strakonice, IČ: 70828334

    Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2017

Datum ukončení: 15. 2. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2016
 
Aktualizováno: 17. 2. 2017