Na základě zveřejnění výzvy k překládání "Žádostí o finanční podporu z ESF" žadatel zpracuje projekt a vyplněnou žádost předloží ve stanoveném termínu vyhlašovateli k hodnocení.

Výzva k předkládání projektů

Výzva obsahuje:

 • Název a adresa vyhlašovatele
 • Název a zaměření programů podpory
 • Seznam oprávněných žadatelů
 • Minimální a maximální výše finanční podpory na jeden projekt
 • Maximální doba trvání projektu
 • Termín pro podávání žádostí
 • Místo podávání žádostí
 • Způsob podávání žádostí
 • Formální podoba žádosti (elektronická, listinná, kombinovaná)

Předběžnou verzi Formuláře žádosti včetně pokynů k vyplňování naleznete na této webové stránce www.esfcr.cz

Žádost o finanční podporu z ESF

Žádost musí být vyplněna v českém jazyce a předložena v předepsaném formátu elektronického formuláře.

Žádost s přílohami se předkládá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Současně se přikládá i identická žádost na elektronickém nosiči (disketa, CD-ROM)

Žádosti lze podávat pouze do data uzávěrky a stanovené hodiny. Rozhodující je doba dodání, nikoli odeslání. Žádosti doručené po stanoveném termínu nejsou akceptovány.

Žádosti musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy. Nedostatečně či chybně zpracované formuláře žádostí a přílohy mohou být důvodem k vyřazení žádosti, případně k nižšímu ohodnocení v rámci věcného hodnocení projektů.

Žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu. Páska musí být označena podpisem a razítkem žadatele. Přílohy musí být označeny pořadovým číslem a podepsány. Vícestránková příloha musí být sešita. Seznam příloh s uvedení počtu stran jednotlivých příloh musí být rovněž podepsán.

Seznam požadovaných příloh:

 • Doklad o právní subjektivitě žadatele
 • Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
 • Prohlášení o partnerství
 • Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh

Žadatel předkládá pouze ty přílohy, které vzhledem ke své právní subjektivitě může předložit. Všechny přílohy se předkládají v listinné podobě, musí být v originále nebo ověřené kopie ne starší dvou měsíců k datu podání žádosti.

Doručení žádosti:

 • Osobně na podatelnu MPSV ČR
 • Doporučeně poštou
 • Zásilkovou službou

Jedna zásilka (obálka) může obsahovat pouze jednu žádost.

Hodnocení žádostí

Formální hodnocení žádostí

V rámci formálního hodnocení žádosti se kontroluje:

 • Kompletnost žádostí a příloh
 • Správnost formálních náležitostí žádosti
 • Originálnost (ověřenost) předložených příloh

Pokud zjistí hodnotitel při formálním hodnocení žádosti formální nedostatky kontaktuje žadatele za účelem nápravy nedostatků ve stanoveném termínu. Pokud žadatel nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je žádost vyřazena a žadatel je o této skutečnosti informován.

Hodnocení přijatelnosti žádosti

Žádost je přijatelná, pokud je žadatelem navrhovaný projekt v souladu se zadáním ve výzvě a v souladu se stanovenými požadavky.

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení obsahu projektu je prováděno minimálně dvěma externími hodnotiteli. Pro hodnocení je stanoveno celkem 6 kritérií, která obsahují ještě několik subkritérií. Základní kritéria hodnocení jsou následující:

 1. zdůvodnění projektu (záměr a soulad projektu s OP RLZ)
 2. cílová skupina (přiměřenost a zapojení cílových skupin v projektu)
 3. realizace projektu (postup realizace, zkušenosti žadatele …)
 4. výsledky a výstupy (co projekt přinese nového - přidaná hodnota)
 5. horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační technologie, místní iniciativy)
 6. specifické požadavky (souvisí s obsahem výzvy)

Podrobnější rozpis kritérií a subkritérií hodnocení naleznete v Příručce pro žadatele. (Příručka bude k dispozici bude na www.esfcr.cz)

Pokud projekt dosáhne stanoveného minimálního počtu bodů bude navržen výběrové komisi k finanční podpoře z ESF.

Výběrová komise

Výběrová komise je složena ze zástupců vyhlašovatele, dále ze zástupců regionálních orgánů, sociálních partnerů, zástupců neziskových organizací a nezávislých odborníků, obcí a vzdělávacích zařízení.

Výběrová komise rozhoduje na základě výsledků hodnocení o přidělení finanční podpory z ESF vybraným projektům.

Vyhlášení výsledků

Vyhlašovatel písemně informuje žadatele o konečných výsledcích výběru projektů. Vybrané žadatele dále seznámí s rozhodnutím o přidělení finanční podpory.

Podrobný postup předkládání žádostí projektů a jejich hodnocení naleznete v Příručce pro žadatele. (Příručka bude k dispozici na www.esfcr.cz)