Zpět

Aktualizace formulářů a pokynů OPZ

Upozorňujeme, že na webu byly aktualizovány formuláře pro oblast veřejné podpory/podpory de minimis a pokyny pro žadatele a příjemce týkající se práce s IS KP14+. Verze jsou platné od 6. 9. 2019.

Formuláře pro oblast veřejné podpory/podpory de minimis:

V dotčených vzorech čestných prohlášení týkajících se poskytování veřejné podpory/podpory de miminis byly aktualizovány odkazy na předpisy týkající se ochrany osobních údajů a odkaz na nový předpis upravují oblast rybolovu a akvakultury.

Pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu:

Pokyny potřebné pro vydání právního aktu:

Pokyny ke zpracování žádosti o změnu:

Pokyny ke zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu:

Aktualizace všech výše uvedených pokynů byla provedena v návaznosti na rozvoj monitorovacího systému.


 
Uveřejněno: 6. 9. 2019
 
Aktualizováno: 6. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce