1. Zdůvodnění potřebnosti projektu
 2. Musí být v souladu s opatřením 2.1 OP RLZ a výzvou k předkládání projektů.
 3. Musí být přínosem pro cílovou skupinu. Musí být zřejmé, jak bude cílová skupina identifikována, jak se zlepší její postavení, jak jakým způsobem bude kontaktována a motivována k účasti.
 4. Musí konkrétně a jasně popisovat dané aktivity a stádia realizace projektu.
 5. Měl by být inovativní a rozvíjet nové metody a postupy
 6. Jasný popis způsobu monitorování a hodnocení průběhu projektu a stanovení způsobu vyhodnocení projektu po jeho dokončení
 7. Doložení a popsání předchozích zkušeností žadatele s danou problematikou
 8. Popis způsobu propagace a šíření výsledku projektu a i samotného Evropského a sociálního fondu - publicita
 9. Udržitelnost projektu - Projekt by měl pokračovat i po skončení financování z ESF. Nebo jeho "produkty" lze využívat i v budoucnosti.
 10. Respektovat a zajišťovat rovné příležitosti
 11. Zohledňovat udržitelný rozvoj
 12. Využívat informační technologie a zvyšování počítačové gramotnosti
 13. Reagovat na místní potřeby a iniciativy

Pozn.: Pro hodnocení projektu je stanoveno celkem 6 kritérií, každé kritérium se hodnotí podle několika subkritérií.

Podrobný přehled a popis hodnotících kritérií naleznete v Příručce pro žadatele. (Příručka se v současné době zpracovává, k dispozici bude na www.esfcr.cz)