Možnosti financování nových dětských skupin

 

Propagační foto

Příjem žádostí do mimořádných výzev OPZ (výzva č. 141 (celá ČR mimo Prahu) a výzva č. 142 (hl. m. Praha)) na vytvoření kapacit nových dětských skupin byl ukončen k 30. 6. 2022.

 

Propagační foto

Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce, či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 18. 3. 2022. Příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 20. 4. 2022. Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Propagační foto

V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou zahájení provozu v období před vznikem nároku na státní příspěvek. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 1,7 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.

 

Propagační foto

 

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence DS, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz DS ze státního rozpočtu (vyjma organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, kterým bude příspěvek na provoz vyplácen pomocí prostředků z OPZ+).

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Propagační foto

V OPZ+ lze očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. čtvrtletí roku 2022. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.

 

Další možnosti financování nových zařízení

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
    • V programovém období 2021 – 2027 se počítá s podporou navyšování kapacit a vzniku nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Specifický cíl 5.1 IROP bude podporovat investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících kapacit či vznik nových kapacit. IROP je investiční operační program a součástí přímých nákladů nebudou provozní výdaje.
    • Více informací k případným možnostem podpory naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/