Možnosti financování nových dětských skupin

 

Propagační foto

V reakci na aktuální situaci byly dne 29. 4. 2022 vyhlášeny mimořádné výzvy OPZ, a to výzva č. 141 (celá ČR mimo Prahu) a výzva č. 142 (hl. m. Praha) na vytvoření kapacit nových dětských skupin. Nejzazší termín pro ukončení realizace projektů byl pro tyto výzvy stanoven na 30. 9. 2023, přičemž každý projekt bude obsahovat fázi vybudování a 2 šestiměsíční fáze provozu. Podporovány jsou pouze DS pro veřejnost. Financování bude probíhat formou zjednodušeného vykazování pomocí tzv. jednotek, včetně sledování docházky dětí (stejným způsobem jako u dřívějších výzev na podporu vybudování a provozu DS z OPZ). Příjem nových žádostí byl prodloužen do 30. 6. 2022.

 

Propagační foto

Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce, či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 18. 3. 2022. Příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 20. 4. 2022. Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Propagační foto

V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou zahájení provozu v období před vznikem nároku na státní příspěvek. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 1,7 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.

 

Propagační foto

 

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence DS, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz DS ze státního rozpočtu (vyjma organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, kterým bude příspěvek na provoz vyplácen pomocí prostředků z OPZ+).

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Propagační foto

V OPZ+ lze očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. čtvrtletí roku 2022. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.

 

Další možnosti financování nových zařízení

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
    • V programovém období 2021 – 2027 se počítá s podporou navyšování kapacit a vzniku nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Specifický cíl 5.1 IROP bude podporovat investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících kapacit či vznik nových kapacit. IROP je investiční operační program a součástí přímých nákladů nebudou provozní výdaje.
    • Více informací k případným možnostem podpory naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/