Oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Cílem této oblasti podpory je intervence při začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce.

Stručná charakteristika oblasti podpory 3.1

Podpora se zaměřuje především na poskytování sociálních služeb a sociálně preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní kvalifikace v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu organizací a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s cílem posílení možností integrace cílových skupin. Oblast podpory se také zaměřuje na podporu systémových a národních aktivit v oblasti poskytování služeb zaměřených na sociální integraci.

Zaměření dané oblasti podpory vyplývá z celkové nedostatečné dostupnosti služeb pro cílové skupiny v ČR a z nedostatečné kvalifikace, odborné a profesní připravenosti zaměstnanců ve službách. Oblast podpory zároveň reaguje na potřeby systémových změn, které se v oblasti sociální integrace v současné době realizují.

Popis činností:

 1. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování.
 2. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin.
 3. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.
 4. Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních norem.

Cílové skupiny osob:

 • osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité riziko znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti;
 • děti, mládež a mladí dospělí;
 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – národnostní menšiny, které setrvale a dlouhodobě žijí na území ČR;
 • imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR;
 • osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí, a dočasné útočiště nachází v charitativních organizacích a organizacích poskytující příslušné sociální služby;
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody;
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané;
 • osoby pečující o osobu blízkou – osoby pečující o osobu blízkou, která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením, a které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce.

Cílové skupiny organizací:

 • zadavatelé sociálních služeb;
 • poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám;
 • orgány veřejné správy působící v oblasti sociálních integrace;
 • zaměstnavatelé.