Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Cíl: předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení.

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Cíl: zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce.

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Cíl: pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb a zavedení opatření vedoucích ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob včetně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Cíl: zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce

Cíl: podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů.

 

Kompletní informace o zaměření prioritních os a jejich oblastí podpory naleznete v prováděcím dokumentu OP LZZ.