Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Prioritní osa 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Priorita 2 bude realizována ve třech oblastech – zaměstnanosti, sociálních službách a politice rovných příležitostí. V oblasti zaměstnanosti půjde zejména o zvyšování zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, v oblasti sociálních služeb je potřeba podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva a v oblasti politiky rovných příležitostí jde o podporu principu rovných příležitostí pro muže a ženy.