Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života

Popis

Záměrem tohoto opatření je přispět ke snížení rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce zejména prostřednictvím slaďování rodinného a pracovního života. K tomu je potřeba nalézt vhodné nástroje, které by motivovaly zaměstnavatele k zavádění změn, jež příznivě ovlivní pracovní situaci osob pečujících o závislé členy rodiny. Zároveň s tím je třeba rozšířit nabídku podpůrných služeb, které těmto pečujícím osobám ulehčí zapojení do pracovního procesu. Toto opatření si klade také za úkol přispět ke zrovnoprávnění žen ve vědě a výzkumu.

Globální cíl

Podpoření naplnění principu rovnosti šancí pro ženy a muže de facto (v praxi) při plnění povinností v rodinném i pracovním životě.

Specifické cíle

 1. Ovlivňování celkových podmínek, prostředí a organizace práce tak, aby se vyrovnaly šance osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu;
 2. Zlepšování podmínek kariéry žen ve výzkumu a vývoji, na základě analýzy příčin včetně překlenování chybějících poznatků o postavení žen ve výzkumu a vývoji;
 3. Tvorba partnerských sítí organizací zabývajících se problematikou rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života;
 4. Oslabení předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám a zvýšení všeobecného povědomí o významu žen ve společenském a pracovním životě.

Typy činností

 • Testování úprav na pracovištích a organizace práce, které vycházejí vstříc osobám pečujícím o závislé rodinné příslušníky, jejich vyhodnocování a sdílení zkušeností
 • Vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a vývoji ve všech vědních oblastech, a to v podnikovém, vládním, vysokoškolském i neziskovém sektoru
 • Podpora pracovního zařazení osob končících rodičovskou dovolenou nebo péči o závislého člena rodiny a zvyšování jejich adaptability vůči změnám na trhu práce především v souvislosti v rozvojem využívání informačních a komunikačních technologií
 • Zlepšování spolupráce organizací zabývajících se rovnými vztahy mezi muži a ženami, navazování partnerství:
 • Zlepšování managementu neziskových organizací zabývajících se touto problematikou
 • Propagace rovností šancí pro ženy a muže včetně sdílení dobré praxe
 • Doprovodná opatření

Cílové skupiny

Osoby pečující o závislého člena rodiny, osoby vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy (zejména ženy, které náleží ke skupinám ohroženým nezaměstnaností či dlouhodobou nezaměstnaností), zaměstnanci, zaměstnankyně, zaměstnavatelé, sociální partneři, ženy pracující ve výzkumu a vývoji, nestátní neziskové organizace zabývající se problematikou rovných příležitostí, média.

Implementační uspořádání

Část opatření, naplňující specifický cíl 1 (cca 40% finančních prostředků):
Zprostředkujícím subjektem pro tuto část opatření 2.2 je Správa služeb zaměstnanosti MPSV.

Konečným příjemcem, určeným Řídícím orgánem, je Úřad práce hlavního města Prahy. Projekty konečných uživatelů za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma). Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými uživateli budou zejména odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy, NNO, vědeckovýzkumná pracoviště a vysoké školy, sociální partneři, zaměstnavatelé a vzdělávací instituce.

Část opatření, naplňující první specifické cíle 2 až 4 (cca 60% finančních prostředků):
Tato část opatření bude implementována z úrovně Řídícího orgánu. Projekty konečných příjemců za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma). Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými příjemci a současně konečnými uživateli budou zejména , vědeckovýzkumná pracoviště a vysoké školy, sociální partneři, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce,NNO, a to zejména NNO zabývající se problematikou rovných příležitostí, média.

Spolufinancování

Na opatření 2.2 jsou vyčleněna 3% celkového rozpočtu JPD 3, tj. 3 527 602 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 1 763 801 € (50%)
ČR - státní rozpočet 1 763 801 € (50%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 0 €

Kontakty

Řídící orgán - MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF
e-mail: esf@mpsv.cz

Zprostředkující subjekt - MPSV, Správa služeb zaměstnanosti
e-mail: ssz@mpsv.cz

Konečný příjemce - Úřad práce hl. m. Prahy
e-mail: esf.ab@up.mpsv.cz