Opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Popis

Toto opatření jako součást Priority 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí tvoří 1 % z příspěvku EU na OP RLZ. Smyslem Globálního grantu je umožnit přístup k prostředkům OP RLZ takovým nestátním neziskovým organizacím, které mají potenciál k plnění cílů a ukazatelů opatření, ale nemají ještě natolik vyvinuté kapacity, aby se mohly ucházet o tyto prostředky v rámci standardních, složitějších mechanismů platných pro hlavní proud OP RLZ postavení a následným sociálním vyloučením. Globální grant je účelově zaměřen na podporu organizací a jejich kapacit a jeho prostřednictvím dochází dále i k podpoře.

Globální cíl

Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Specifické cíle

 • Posílení kapacity a kvality subjektů zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
 • Rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb podle potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením a podle požadavků jednotlivých regionů
 • Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb a rozšíření kapacity terénních služeb se zaměřením na snížení sociálního vyloučení ve vztahu k trhu práce

Cílové skupiny příjemců pomoci

Příjemci pomoci jsou nestátní neziskové organizace, které působí v  oblasti sociálních služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením, a které prokáží svůj nestátní a neziskový statut. Příjemce pomoci musí být zaregistrován v České republice jako:

 • občanské sdružení, registrované a vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění;
 • obecně prospěšná společnost, zřízená a registrovaná podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění; nebo
 • církevní právnická osoba, registrovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.

Je žádoucí, aby při realizaci projektů byla vytvářena partnerství mezi neziskovými organizacemi a orgány místní veřejné správy. Nositelem projektu ale bude v případě Globálního grantu vždy nestátní nezisková organizace.

Konečné cílové skupiny příjemců pomoci

Nestátní neziskové organizace jako způsobilí příjemci musí pracovat především ve prospěch následujících vybraných skupin osob ohrožených sociálním vyloučením:

 • Dlouhodobě nezaměstnaní
 • Osoby se zdravotním a duševním postižením
 • Osoby pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči
 • Mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí
 • Příslušníci romské komunity
 • Etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby po výkonu trestu
 • Oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi

Typy činností pro cílové skupiny

 • Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb;
 • Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb;
 • Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce;
 • Zajištění odborného vzdělávání pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce;
 • Zajištění speciálních služeb skupinám ohroženým sociální exkluzí;
 • Podpora rozvoje organizací a lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených sociální exkluzí.

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro Opatření 2.3 je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). NROS vybere tři krajské samosprávy pro podporu administrace opatření v regionech. Tito regionální partneři budou na základě smlouvy s NROS sloužit především jako kontaktní, informační, konzultační a sběrná místa pro místní žadatele.

Globální grant bude implementován jako grantové schéma. Projekty Konečných uživatelů z řad neziskových organizací budou vybírány na základě výzvy NROS k podávání žádostí. Minimální částka na jeden projekt je stanovena ve výši 5 000 EUR, maximální 20 000 EUR.

Spolufinancování

Příspěvek z Evropského sociálního fondu na opatření 2.3 bude 75 % z celkových uznatelných veřejných výdajů. Národní spolufinancování ve výši 25 % bude zajištěno z rozpočtové kapitoly MPSV.