Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
An error occurred while processing the template.
Expression saxReaderUtil.createXPath("dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(terminKonaniOd) is undefined on line 65, column 75 in 20155#20195#21815.
1<div class="articles"> 
2  <#if entries?has_content> 
3    <#list entries as curEntry> 
4      <#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer()> 
5      <#assign journalArticle = renderer.getArticle()> 
6 
7      <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent())> 
8      <#assign rootElement = document.getRootElement()> 
9      <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='ciloveSkupinyZakladni']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']/option")> 
10      <#assign optionNodes = xPathSelector.selectNodes(rootElement)> 
11 
12    <#-- target group basic --> 
13      <#assign targetGroupsBasicSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='ciloveSkupinyZakladni']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']/option")> 
14      <#assign targetGroupsBasicOptionNodes = targetGroupsBasicSelector.selectNodes(rootElement)> 
15      <#assign intendedFor = ""> 
16      <#if targetGroupsBasicOptionNodes?has_content> 
17        <#list targetGroupsBasicOptionNodes as optionNode> 
18        <#-- ziskej lokalizovanou hodnotu --> 
19          <#assign option = stringUtil.trim(optionNode.getStringValue())> 
20 
21          <#if optionNode_has_next> 
22            <#assign intendedFor = intendedFor + option + ", "> 
23          <#else> 
24            <#assign intendedFor = intendedFor + option> 
25          </#if> 
26        </#list> 
27      </#if> 
28 
29      <#assign description = ""> 
30      <#assign xPathSelector5 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='strucnyPopisAkce']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']")> 
31      <#assign descriptionNodes = xPathSelector5.selectNodes(rootElement)> 
32      <#if descriptionNodes?has_content> 
33        <#assign descriptionNode = descriptionNodes[0]> 
34        <#assign description = descriptionNode.getStringValue()> 
35        <#assign description = htmlUtil.stripHtml(stringUtil.trim(description))> 
36      </#if> 
37 
38    <#-- dalsi pole --> 
39      <#assign publishDate = dateUtil.getDate(curEntry.getPublishDate(), "dd. MM. yyyy", locale)> 
40      <#assign author = portalUtil.getUserName(renderer.getUserId(), renderer.getUserName())> 
41      <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, curEntry)> 
42      <#assign summary = htmlUtil.escape(curEntry.getSummary(locale))> 
43      <#assign title = curEntry.getTitle(locale)> 
44    <#-- detail urls --> 
45      <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent())> 
46      <#assign rootElement = document.getRootElement()> 
47      <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='detailURLs']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']")> 
48      <#assign urlNodes = xPathSelector.selectNodes(rootElement)> 
49      <#if urlNodes?has_content> 
50        <#assign firstUrlNode = urlNodes[0]> 
51        <#assign firstUrl = firstUrlNode.getStringValue()> 
52        <#assign firstUrl = stringUtil.trim(firstUrl)> 
53        <#assign parts = firstUrl?split("#")> 
54        <#if parts?size gte 2> 
55          <#assign viewURL = parts[1]> 
56        </#if> 
57      </#if> 
58      <div class="article"> 
59        <h3 class="article-heading"><a href="${viewURL}">${title}</a></h3> 
60        <#assign terminKonaniOd = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='terminKonaniOd']").selectSingleNode(rootElement)> 
61        <#assign terminKonaniDo = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='terminKonaniDo']").selectSingleNode(rootElement)> 
62 
63        <#if terminKonaniOd?? && terminKonaniDo??> 
64          <p> 
65            <#assign terminKonaniOd_Data = getterUtil.getLong(saxReaderUtil.createXPath("dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(terminKonaniOd).getStringValue())> 
66            <#assign terminKonaniDo_Data = getterUtil.getLong(saxReaderUtil.createXPath("dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(terminKonaniDo).getStringValue())> 
67 
68            <#assign terminKonaniOd_DateObj = dateUtil.newDate(terminKonaniOd_Data)> 
69            <#assign terminKonaniDo_DateObj = dateUtil.newDate(terminKonaniDo_Data)> 
70 
71            <#assign terminKonaniOd_display = dateUtil.getDate(terminKonaniOd_DateObj, "d. M. yyyy", locale)> 
72            <#assign terminKonaniDo_display = dateUtil.getDate(terminKonaniDo_DateObj, "d. M. yyyy", locale)> 
73 
74            <#if terminKonaniOd_Data gt 10000000 || terminKonaniDo_Data gt 10000000> 
75              Trvání akce: 
76              ${terminKonaniOd_display} 
77              <#if terminKonaniOd_display != terminKonaniDo_display> 
78                &mdash; 
79                ${terminKonaniDo_display} 
80              </#if> 
81            </#if> 
82          </p> 
83        </#if> 
84 
85        <#assign mesto = ""> 
86        <#assign mistoKonani = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='mistoKonani']/dynamic-element[@name='adresaKonaniMesto']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(rootElement)!""> 
87        <#if mistoKonani?? && mistoKonani != ""> 
88          <#assign mesto = mistoKonani.getStringValue()> 
89 
90        </#if> 
91        <#assign adresaKonani = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='adresaKonani']/dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(rootElement)!""> 
92        <#if adresaKonani?? && adresaKonani != ""> 
93          <#assign adresaKonaniParts = adresaKonani.getStringValue()?split("###")> 
94          <#assign mesto = adresaKonaniParts[4]> 
95        </#if> 
96        <#if mesto?? && mesto != ""> 
97          <p> 
98            Místo konání: ${mesto} 
99          </p> 
100        </#if> 
101 
102        <#assign ciloveSkupinyNodes = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='ciloveSkupiny']").selectNodes(rootElement)> 
103        <#if ciloveSkupinyNodes?? && ciloveSkupinyNodes?size gt 0> 
104          <p> 
105            Kdo se může účastnit: 
106            <#list ciloveSkupinyNodes as ciloveSkupinyNode> 
107              <#assign cilovaSkupina = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-content[@language-id='" + locale.toString() + "']").selectSingleNode(ciloveSkupinyNode).getStringValue()> 
108              <#assign cilovaSkupinaParts = cilovaSkupina?split("###")> 
109              ${cilovaSkupinaParts[0]}<#if ciloveSkupinyNode_has_next>, </#if> 
110            </#list> 
111          </p> 
112        </#if> 
113 
114        <p class="article-links"> 
115        <#-- nacti hodnoty z clanku --> 
116          <#if urlNodes?has_content> 
117            <#list urlNodes as urlNode> 
118            <#-- ziskej lokalizovanou hodnotu --> 
119              <#assign detailUrl = urlNode.getStringValue()> 
120              <#assign detailUrl = stringUtil.trim(detailUrl)> 
121 
122            <#-- parsuj url --> 
123              <#assign parts = detailUrl?split("#")> 
124            <#-- gte pro pripad ze samo url obsahuje '#' --> 
125              <#if parts?size gte 2> 
126                <#assign linkTitle = parts[0]> 
127                <#assign linkHref = parts[1]> 
128 
129              <#-- vypis odkaz na stranku --> 
130                <span class="article-link"><a href="${linkHref}">${linkTitle}</a></span><br /> 
131              </#if> 
132            </#list> 
133          </#if> 
134        </p> 
135        <div class="meta"> 
136          <div class="date">&nbsp;</div><span class="publish-date">${publishDate}</span> 
137          <#--<div class="author">&nbsp;</div><span class="article-author">${author}</span>--> 
138          <#if intendedFor?has_content> 
139            <div class="flag">&nbsp;</div><span class="targeting"><@liferay.language key="layout.homepage.intended-for" />: <strong>${intendedFor}</strong></span> 
140          </#if> 
141        </div> 
142      </div> 
143      <#if curEntry_has_next> 
144        <hr /> 
145      </#if> 
146    </#list> 
147  </#if> 
148</div> 

Documents

Title
Size
Status
Downloads count
Last modified
 • null Archiv
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu prorodinných opatření
 • null Metodické dny k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti
 • null Prezentace ze semináře pro příjemce
 • 389k
  Approved
  185x
  May 26, 2017 10:59 AM
 • 4MB
  Approved
  366x
  Jun 5, 2017 4:39 PM
 • 4.4MB
  Approved
  209x
  Oct 17, 2017 10:10 AM
 • 1.4MB
  Approved
  216x
  Oct 18, 2017 4:15 PM
 • 4.4MB
  Approved
  161x
  Feb 5, 2018 3:57 PM