Formuláře - monitorovací zprávy

Monitorovací zprávy platné od 2. 3. 2015

(oproti verzím platným od 1. 4. 2015 do 1. 3. 2015 došlo pouze ke změně příloh 9a a 9b monitorovacích zpráv)

(starší verze monitorovacích zpráv včetně dat jejich platnosti naleznete dole na této stránce)

Možnost prodloužení termínu pro předkládání monitorovacích zpráv

Příjemce podpory z OP LZZ je v odůvodněných případech oprávněn požádat poskytovatele podpory o prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv.

 

1) Příjemce má v právním aktu stanovené lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv prostým odkazem na příručku D10 Pokyny pro vyplňování monitorovacích zpráv. V tomto případě se příjemce může písemně obrátit na poskytovatele s žádostí o prodloužení tohoto termínu. Žádost musí obsahovat následující údaje:  název a registrační číslo projektu, název příjemce, zdůvodnění žádosti, podpis statutárního zástupce organizace nebo osoby oprávněné jednat jejím jménem, návrh nového termínu pro předložení MZ (vzor žádosti lze stáhnout zde). Tato písemná žádost musí být v listinné podobě, postačí emailová forma s naskenovanou žádostí, doručena poskytovateli podpory vždy před uplynutím lhůty pro předložení MZ.

2) Příjemce má v právním aktu výslovně uvedenou délku jednotlivých monitorovacích období, případně jsou v něm přímo uvedeny termíny pro předložení MZ, a není v něm zmíněna možnost příjemce požádat o prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty tak vede ke změně právního aktu a příjemce si o ní musí požádat prostřednictvím formuláře žádosti o podstatnou změnu (ke stažení zde). Žádost musí být poskytovateli doručena vždy před uplynutím lhůty pro předložení MZ.

V případě, že příjemce nedoručí poskytovateli podpory monitorovací zprávu v řádném termínu a nepožádá si o prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv, je toto chápáno jako porušení podmínek stanovených v právním aktu, a tím i jako podezření na porušení rozpočtové kázně, za které je v právním aktu stanoven odvod (části) dotace.

Starší verze monitorovacích zpráv:

 

Monitorovací zprávy platné od 1. 4. 2015 do 1. 3. 2015

 

Monitorovací zprávy platné od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014

Monitorovací zprávy platné od 1. 11. 2012 do 30. 9. 2013

Monitorovací zprávy platné od 15. 3. 2012 do 31. 10. 2012

 

Monitorovací zprávy platné od 1. 1. 2011 do 14. 3. 2012

Monitorovací zprávy platné od 31. 5. 2010 do 31. 12. 2010 

Monitorovací zprávy platné od 15. 10. 2009 do 30. 5. 2010

Monitorovací zprávy platné od 4. 5. 2009 do 14. 10. 2009

Monitorovací zprávy platné do 3. 5. 2009