Formuláře týkající se ochrany osobních údajů

Osoby, jejichž osobní údaje jsou v OPZ zpracovávány, mají na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15), opravu nepřesností ve svých osobních údajích (viz čl. 16) a také mají právo na omezení zpracování (viz čl. 18).

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, o jakých údajích jsou informace požadovány a zda je požadována kopie zpracovávaných osobních údajů.

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, jaké údaje jsou nepřesné a jak je má správce změnit, aby byly správně.

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, u kterých osobních údajů je požadováno omezit zpracování, jak mají být tyto nepřesné údaje opraveny a jaký je důvod žádosti o omezení zpracování.

Pozn.: S ohledem na to, že Řídicí orgán OPZ nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě OPZ relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je Řídicí orgán OPZ povinen předmětné osobní údaje uchovávat.

Doporučený způsob podání jakékoli z výše uvedených žádostí

Řídicí orgán OPZ poskytne informace jen té osobě, o jejíž údaje se jedná, nebo osobě, která byla příslušnou osobou k tomuto jednání zplnomocněna. Podpis žádosti musí být proto nezpochybnitelný. Žádost je nutné buď podat prostřednictvím datové schránky (pozn.: držitelem datové schránky musí být příslušná fyzická osoba), nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence. Při zaslání v listinné podobě musí být podpis na žádosti úředně ověřený.

Adresa pro podání:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sekce evropských fondů

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Datová schránka: sc9aavg

  • V případě osobních údajů účastníků projektu, osob uvedených v datech v MS2014+, osob jednajících za realizátory projektů podpořených z OPZ ve věci licenčních či podlicenčních smluv v rámci Databáze produktů, žádost zasílejte oddělení monitoringu a reportingu.
  • V případě kontaktních osob zadavatelů zakázek, které jsou spolufinancovány z projektů podpořených z OPZ, kontaktních osob pro akce realizované v rámci projektů podpořených z OPZ, registrovaných uživatelů portálu OPZ a účastníků akcí Řídicího orgánu OPZ žádost zasílejte oddělení klientské podpory a publicity projektů.
  • V případě osobních údajů hodnotitelů žádostí o podporu a dalších osob, které se přihlásily jako zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů OPZ, žádost zasílejte oddělení koordinace řízení a rozvoje administrativních kapacit.

Po předchozí domluvě lze žádost podepsat (po prokázání identity žadatele průkazem totožnosti) také na pracovišti Řídicího orgánu OPZ v Kartouzské ulici v Praze 5. Kontakt pro sjednání termínu osobní návštěvy: +420 950 195 602.