1. Seznámit se:
  s obsahem opatření 2.1 OP RLZ
  s obsahem výzvy MPSV k předkládání žádostí


  Projekt musí být v souladu s částí opatření 2.1.tzn. naplňovat jeho aktivity a vymezené cíle. Projekt zároveň musí navazovat na obsah výzvy.

  Dále je nutné, aby si žadatel ověřil, zda je oprávněným subjektem k předkládání žádosti.
 2. Návrh projektu
  Před zpracováním návrhu projektu je nutné postupovat podle následujících otázek:
  1. Jaký problém by měl projekt řešit (záměr projektu)?
  2. Koho se problém týká (cílová skupina)?
  3. Jakého cíle chceme dosáhnout? Jaké by měly být výsledky projektu?
  4. Jakým způsobem chceme těchto cílů dosáhnout? - formulace aktivit
 3. Záměr projektu
  Projekt by měl řešit určitý jasně definovaný problém či nedostatek. Žadatel musí být schopen zdůvodnit potřebnost projektu. Zdůvodnění by mělo nejlépe vycházet z analýzy či studie identifikující daný nedostatek, nebo může vyplynout ze zjištěných praktických potřeb.
 4. Definování cílové skupiny
  Cílovými skupinami se rozumí lidé, kteří budou těžit z konečných výstupů aktivit projektu.

  Projekt musí být zaměřen na cílovou skupinu určenou ve výzvě.

  Je zapotřebí specifikovat a odůvodnit, na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen a jakým způsobem budou cílové skupiny identifikovány. Zpracovatel projektu by si měl rovněž odpovědět na následující otázky:
  • Jak danou cílovou skupinu kontaktovat?
  • Budou zástupci cílové skupiny ochotni účastnit se projektu?
  • Jakým způsobem je budeme motivovat?
  • Zda máme dostatečné zkušenosti a kapacity?
 5. Stanovení kvantifikovaných výsledků a výstupů projektu
  Při formulování záměru projektu je zapotřebí mít jasně definované kvantifikované výsledky a výstupy projektu.
  • Ukazatele výstupů se vztahují k aktivitám a jejich přímých účastníkům (např. počet účastníků kurzu)
  • Ukazatele výsledků se vztahují k přímým okamžitým účinkům (např. podíl úspěšných absolventů kurzu)
  Pozn. O naplňování cílů a výše zmíněných ukazatelů bude příjemce finanční podpory následně podávat průběžné zprávy.
 6. Stanovení aktivit
  Rovněž je zapotřebí předem ověřit oprávněnost aktivit (jejich soulad s výzvou). Stanovené aktivity musí vést k naplnění stanovených cílů. Žadatel musí být schopen konkrétně popsat plánované aktivity a stádia realizace projektu. Z jejich popisu musí být zřejmé, že jsou uskutečnitelné a mají mezi sebou logickou návaznost.
 7. Hledání partnera, který by se podílel na realizaci projektu s námi
  Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je potřebné uzavřít smlouvu mezi žadatelem a jeho partnerem.
 8. Identifikace rizik
  Máme-li zformulovanou koncepci projektu, je zapotřebí určit rizika, jakožto neplánované skutečnosti, které mohou nastat a které mohou ohrozit dosažení cílů projektu. Každému identifikovanému riziku by měl odpovídat návrh řešení těchto situací.