Základní charakteristika

Globální cíl opatření
Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Specifické cíle opatření v oblasti zaměstnanosti

  • Zajištění komplexního přístupu k řešení problematiky osob se speciálními potřebami zdravotně postižených a ohrožených rizikem narušení jejich psycho-somatického potenciálu s dopady na trh práce
  • Rozvoj specifických integrovaných programů a podpora tvorby nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociální exkluzí

Finanční alokace

Pro tuto část opatření je ve zkráceném programovém období 2004 - 2006 vyčleněna částka 472 480 tisíc Kč.

Cílové skupiny dle Dodatku OP RLZ:

  • Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené nízkým vzděláním nebo absencí vzdělání, nízkou úrovní kvalifikace, věkem, zdravotním a duševním postižením, přináležitostí k odlišnému sociokulturnímu prostředí nebo dlouhodobou péčí o závislého člena rodiny
  • Mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí nebo odlišném sociokulturním prostředí

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem je pro oblast zaměstnanosti tohoto opatření Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR (konkrétně Odbor implementace programů ESF).

Pro část realizovanou nadregionálním grantovým schématem je konečným příjemcem Odbor poradenství a zprostředkování SSZ MPSV.

Pro část realizovanou formou národních projektů na základě přímého přidělení prostředků (tendrů) jsou konečnými příjemci úřady práce pověřené koordinací politiky zaměstnanosti v kraji.

Kontakty

Zprostředkující subjekt – SSZ MPSV, Odbor implementace programů ESF
Ing. Naděžda Holmanová
e-mail: nadezda.holmanova@mpsv.cz
tel. 257 196 309

Konečný příjemce – SSZ MPSV, Odbor poradenství a zprostředkování
Ing. Igor Sládek
e-mail: igor.sladek@mpsv.cz
tel. 221 923 260