Opatření 1.1 - Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

Popis

Toto opatření slouží k podpoře aktivní politiky zaměstnanosti, která je součástí státní politiky zaměstnanosti. Jejím cílem je napomáhat odstraňování bariér na trhu práce a pomoci získat zaměstnání nebo zvýšit zaměstnatelnost. Aktivní politika zaměstnanosti zahrnuje vedle různých forem poradenských programů zejména podporu dalšího profesního vzdělávání - především rekvalifikace, dále pak podporu zřizování nových pracovních míst poskytovanou zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání i uchazečům samotným při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Globální cíl

Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Specifické cíle

 1. Zamezení růstu počtu nezaměstnaných , zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů
 2. Zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků služeb zaměstnanosti včetně pracovníků spolupracujících organizací

Typy činností

 1. aktivity zaměřené na klienty
  • Rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů
  • Pracovní a bilanční diagnostika
  • Rekvalifikace
  • Vytváření nových pracovních míst
  • Podpora ohrožených pracovních míst
  • Motivační aktivity
  • Podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání
  • Podpora nových forem zaměstnávání
  • Doprovodné sociální aktivity
 2. aktivity zaměřené na rozvoj služeb úřadu práce a spolupracujících organizací
  • tvorba vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami (ZPS, etnické skupiny, apod.) a jejich implementace do praxe,
  • vytvoření a realizace školicího programu jednotného přístupu k tvorbě, realizaci a vyhodnocování individuálních akčních plánů, které jsou založené na individuálním přístupu a aktivizaci uchazeče o zaměstnání, včetně vyškolení školitelů,
  • zpracování a realizace školicích programů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových organizací týkající se sociální a pracovní integrace příslušníků etnických skupin a migrantů,
  • zpracování a realizace speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti,
  • příprava a realizace školicích programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti v oblasti preventivních opatření a informačních služeb,
  • zpracování a realizace specifického školicího poradenského programu pro účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce,
  • rozvoj informačních a monitorovacích systémů,
  • rozvoj komunikačních dovedností pracovníků úřadu práce a spolupracujících organizací se zaměřením na rovné příležitosti a boj proti diskriminaci.

Cílové skupiny

 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • zájemci o zaměstnání
 • zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání
 • zaměstnanci úřadu práce a spolupracujících organizací

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro toto opatření je Správa služeb zaměstnanosti (SSZ) MPSV ČR. Konečným příjemcem pro celé opatření, který je určen Řídícím orgánem, je Úřad práce hlavního města Prahy.

Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými uživateli budou zejména zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace (zejména občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, případně ve zvláštním režimu nadace a nadační fondy, nestátní nezisková zájmová sdružení právnických osob aj., dále jen NNO), zaměstnavatelské agentury, organizace sociálních partnerů atd.

Spolufinancování

Na opatření 1.1 je vyčleněno 16 % celkového rozpočtu JPD 3, tj. 18 813 876 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 9 406 938 € (50%)
ČR - státní rozpočet 9 406 938 € (50%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 0 €

Kontakty

Zprostředkující subjekt - Správa služeb zaměstnanosti
e-mail: ssz@mpsv.cz

Konečný příjemce - Úřad práce hl. m. Prahy
e-mail: esf.ab@up.mpsv.cz