Opatření 1.2 - Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Popis

Komplexní příprava a integrovaný přístup ke klientům s cílem dosáhnout jejich společenského a pracovního začlenění.

Modernizace a efektivnost služeb zaměstnanosti.

Globální cíl

Zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných pracovníky služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací

Specifické cíle

 • Zvýšení počtu a  kvalifikační úrovně pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, které zabezpečují služby pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti a zkvalitňování technické a informační infrastruktury
 • Vytvoření standardu přístupu a služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání
 • Rozvoj preventivních a proaktivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zajištění jejich dostupnosti cílovým skupinám
 • Změna přístupu ke klientovi s důrazem na jeho vlastní aktivizaci prostřednictvím individuálního přístupu
 • Propojení a zkvalitnění informačních systémů, rozvoj statistik nezaměstnanosti a procesu monitorování a vyhodnocování účinnosti programů jako podklad pro analýzu vývoje a úspěšnosti poradenských, vzdělávacích a zprostředkovatelských opatření

Cílové skupiny příjemců pomoci

 • orgány služeb zaměstnanosti
 • spolupracující organizace

Konečné cílové skupiny pomoci

 • Pracovníci služeb zaměstnanosti
 • Pracovníci spolupracujících organizací

Typy činností pro cílové skupiny

 • tvorba a realizace specifických integrovaných školících programů pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí
 • tvorba vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami a jejich implementace do praxe
 • vytvoření programu jednotného přístupu pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování individuálních akčních plánů založeném na individuálním přístupu a aktivizaci uchazeče o zaměstnání pro přípravu regionálních školitelů
 • zpracování školících programů pro sociální a pracovní integraci příslušníků etnických skupin a migrantů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových organizací
 • speciální doškolovací programy pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti
 • příprava školicích programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti v oblasti preventivních opatření a informačních služeb klientům, včetně publicity služeb poskytovaných úřady práce
 • rozvoj systému řízení veřejných služeb zaměstnanosti včetně zefektivnění vnitřní koordinace všech jejích složek
 • zpracování specifického školícího poradenského programu pro účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce
 • rozvoj informačních, monitorovacích a vyhodnocovacích systémů pro potřeby služeb zaměstnanosti
 • rozvoj vzdělávacího systému a školících a výcvikových kapacit vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti
 • tvorba nových nástrojů a programů aktivní politiky zaměstnanosti, zpracování metodiky k jejich aplikaci a jejich pilotní ověřování
 • rozvoj adekvátní personální, technické a informační infrastruktury nezbytné pro efektivní poskytování služeb zaměstnanosti
 • rozvoj systémů a nástrojů pro předvídání a monitorování změn v zaměstnanosti a v potřebách kvalifikace
 • tvorba systému standardů kvality poskytovaných služeb zaměstnanosti

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro toto opatření je Správa služeb zaměstnanosti MPSV. Konečným příjemcem pro opatření 1.2 je Správa služeb zaměstnanosti, resp. její odborné útvary. Projekty Konečných uživatelů budou vybírány přímým přidělením prostředků. Na realizaci projektů, činností a poskytování služeb pro cílové skupiny se budou podílet zejména úřady práce, vzdělávací a výzkumné instituce, odborné asociace, nestátní neziskové organizace.

Spolufinancování

Příspěvek z Evropského sociálního fondu na opatření 1.2 bude 75 % z celkových uznatelných veřejných výdajů. Národní spolufinancování ve výši 25 % bude zajištěno z rozpočtové kapitoly MPSV.