Popis

V rámci opatření budou realizovány činnosti reagující na specifickou situaci a podmínky v oblasti vzdělávání v Praze. Navržené aktivity rovněž korespondují s významnými dokumenty - Dlouhodobým záměrem výchovně vzdělávací soustavy ČR, Dlouhodobým záměrem vzdělávání hlavního města Prahy a Strategickým plánem hlavního města Prahy.

Toto opatření je orientováno především na zavedení systémových změn a jeho dopad na jednotlivce bude zprostředkovaný. Výjimkou budou aktivity zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a programy dalšího vzdělávání pedagogů a managementu škol k získání vyšší kvalifikace.

Globální cíl

Zkvalitnění systému počátečního vzdělávání

Specifické cíle

 1. Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 2. Zkvalitnění a rozvoj počátečního i dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství;
 3. Rozvoj a diverzifikace studijní nabídky na VŠ;
 4. Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia;
 5. Zvyšování informační a environmentální gramotnosti žáků ZŠ, SŠ a VOŠ.

Typy činností

 • Tvorba a realizace programů a aktivit integrace znevýhodněných žáků
 • Příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro mladé lidi a dospělé, kteří předčasně opustili vzdělávací systém
 • Rozvoj oborů s širším odborným profilem
 • Zkvalitňování praktického výcviku
 • Zavádění externího hodnocení škol a vlastního hodnocení škol
 • Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků škol, pracovníků školní inspekce a veřejné správy ve školství
 • Podpora spolupráce škol a dalších subjektů participujících na vzdělávacích procesech s inovací pedagogické práce
 • Rozvoj studijních programů a spolupráce VŠ
 • Podpora rozvoje a zkvalitňování bakalářských studijních programů
 • Rozvoj a zkvalitnění nabídky doktorských studijních programů
 • Tvorba a realizace programů zaměřených na zkvalitnění odborné i pedagogické přípravy budoucích učitelů
 • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti infrastruktury distančního vzdělávání
 • Rozvoj spolupráce VŠ s organizacemi zaměstnavatelů, odbornými pracovišti a dalšími subjekty participujícími na vzdělávacích procesech
 • Podpora internacionalizace studia
 • Podpora konceptu tzv. corporate chairs
 • Podpora rozvoje konzultační a expertní kapacity pro řízení a realizaci mezinárodních projektů
 • Podpora environmentálního vzdělávání ve školách

Cílové skupiny

Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy, další instituce spolupracující s  vysokými školami, výzkumné ústavy, které se věnují výchově budoucích vědeckých pracovníků, sociální partneři, nestátní neziskové organizace, subjekty realizující programy ekologické výchovy, pedagogická centra.

Mladiství se zdravotním postižením, sociálně znevýhodnění, další mladí znevýhodnění (jedinci ohroženi nízkou kvalifikací v důsledku nedokončení určitého stupně vzdělávání vlivem užívání drog, bezdomovectví či pobytu v nápravném zařízení), etnické minority, azylanti a cizinci, žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, ředitelé a učitelé škol, odborní pracovníci ve školství, občané s nízkou kvalifikací, zájemci o další studium na SŠ, VOŠ a VŠ.

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem je hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy (FEU MHMP).

Část opatření bude řešena přímým přidělením prostředků konečnému příjemci, určenému Řídícím orgánem - odboru školství MHMP. Odbor školství MHMP je ve věcech přenesené působnosti nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v odvětví školství a je podřízen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekty tohoto konečného příjemce (národní, regionální a systémové) budou realizovány vlastními silami a  výběrem dodavatele/-ů (veřejnou zakázkou).

Část opatření bude řešena grantovým schématem vyhlašovaným z úrovně FEU MHMP. Projekty konečných uživatelů za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma). Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj, konečnými příjemci a současně konečnými uživateli budou zejména: základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy, organizace zřizované orgány veřejné správy, městské části a nestátní neziskové organizace.

Spolufinancování

Na opatření 3.1 je vyčleněno 14,5 % celkového rozpočtu JPD 3, tj. 17 050 076 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 8 525 038 € (50%)
ČR - státní rozpočet 6 735 083 € (39,5%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 1 789 955 € (10,5%)

Kontakty

Zprostředkující subjekt - hl.m. Praha, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
e-mail: feu@cityofprague.cz

Konečný příjemce - odbor školství MHMP
e-mail: sku@cityofprague.cz