Popis

Toto opatření je zaměřeno na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání systémovým způsobem a na zavedení klíčových systémových mechanismů do této oblasti.

Globální cíl

Zabezpečení systému kvalitního, uznávaného a uplatnitelného dalšího vzdělávání

Specifické cíle

 1. Dobudovat infrastrukturu1) pro rozvoj dalšího vzdělávání podle specifických potřeb trhu práce hlavního města Prahy;
 2. Zlepšit přístup k informacím o možnostech dalšího vzdělávání, usnadnit orientaci v nabídce dalšího vzdělávání v Praze prostřednictvím funkčního poradenského a informačního systému;
 3. Založit systém formalizované spolupráce mezi stranou nabídky a poptávky v oblasti vzdělávacích aktivit s cílem zkvalitnění a adresnosti dalšího vzdělávání;
 4. Založit systém podpory inovačních aktivit a rozvoje výzkumu v oblasti dalšího vzdělávání;
 5. Rozvíjet nabídku dalšího vzdělávání (nové programy včetně komponent zaměřených na environmentální výchovu a informační technologie, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů);
 6. Zvyšovat odbornou a pedagogickou způsobilost lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího vzdělávání.

Typy činností

 • Dobudování infrastruktury pro rozvoj dalšího vzdělávání
 • Rozvoj podpůrných služeb pro systém dalšího profesního vzdělávání
 • Založení systému formalizované spolupráce mezi poskytovateli dalšího vzdělávání a organizacemi či lidmi, kteří hledají možnosti dalšího vzdělávání
 • Založení systému podpory inovačních aktivit
 • Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb trhu práce
 • Vzdělávání a profesní rozvoj lektorů, konzultantů, zkoušejících, učitelů, metodiků a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího vzdělávání

Cílové skupiny

Lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti poradenství, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci pražských institucí vzdělávání dospělých včetně nestátních neziskových organizací, účastníci doktorských studijních programů, pracovníci veřejné správy hlavního města Prahy, experti z výzkumných pracovišť, pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy, personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze, odborníci pražských zaměstnavatelských a odborových svazů, vzdělávací a poradenské instituce, subjekty realizující státní program ekologické výchovy a osvěty, profesní asociace a komory.

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro opatření 3.2 je hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy (FEU MHMP).

Část opatření bude řešena přímým přidělením prostředků konečnému příjemci, určenému Řídícím orgánem - odboru školství MHMP. Odbor školství MHMP je ve věcech přenesené působnosti nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v odvětví školství a je podřízen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty tohoto konečného příjemce (regionální a systémové) budou realizovány vlastními silami a  výběrem dodavatele/-ů (veřejnou zakázkou).

Část opatření bude řešena grantovým schématem vyhlašovaným z úrovně FEU MHMP. Projekty konečných příjemců za tuto část budou vybírány na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma). Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými příjemci a současně konečnými uživateli budou zejména: instituce dalšího vzdělávání včetně nestátních neziskových organizací působících v této oblasti, městské části a jimi zřizované organizace, střední a vyšší odborné školy a vysoké školy, organizace zřizované orgány veřejné správy, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní sdružení, poradenské instituce a výzkumná pracoviště.

Spolufinancování

Na opatření 3.2 je vyčleněno 14,5 % celkového rozpočtu JPD 3, tj. 17 050 076 €. Struktura rozpočtu opatření podle zdrojů je následující:

ESF 8 525 038 € (50%)
ČR - státní rozpočet 6 735 083 € (39,5%)
ČR - rozpočet hl. m. Prahy 1 789 955 € (10,5%)

Kontakty

Zprostředkující subjekt - hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy (FEU MHMP)
e-mail: feu@cityofprague.cz

Konečný příjemce - odboru školství MHMP
e-mail: sku@cityofprague.cz

Poznámky pod čarou

1)Infrastrukturou rozumíme soubory zajišťující ekonomické a systémové funkce.